Bauleistung - 334213-2022

22/06/2022    S119

Dänemark-Viby: Bauarbeiten

2022/S 119-334213

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aarhus Vand A/S
Postanschrift: Gunnar Clausens Vej 34
Ort: Viby J
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8260
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Peter Fischer-Jensen
E-Mail: pfj@aarhusvand.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aarhus Kommune
Postanschrift: Rådhuspladsen 2
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Søren Clausen
E-Mail: scla@aarhus.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.aarhus.dk/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=arxugiqdqd
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: COWI A/S
Postanschrift: Jens Chr. Skous Vej 9C
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Kathrine Linddahl
E-Mail: ktli@cowi.com
Telefon: +45 31212015
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cowi.dk/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=arxugiqdqd
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.ibinder.com
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Generelle offentlige tjenester og spildevandshåndtering

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prækvalifikation - Helhedsplan Tangkrogen, Totalentreprise for landindvinding og ledningsprojekt

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Helhedsplanen Tangkrogen er en samlet plan for området ved Tangkrogen i Aarhus, som omfatter et nyt ressourceanlæg ved Marselisborg (Aarhus ReWater), en mulig udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn samt forbedring af adgang- og parkeringsforholdene i området.

I forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen er der behov for en totalentreprenør til projektering og udførelse af landindvinding og ledningsprojekt.

På baggrund af ovenstående udbyder Aarhus Vand og Aarhus Kommune hermed i fællesskab totalentreprise vedr. landindvinding og ledningsprojekt i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen.

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk etablering af kystindfatning, landopfyldning samt etablering af nyt overløbsbygværk, ny overløbsledning, ny udløbsledning samt udløbsbygværker for disse ledninger i forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen.

Anlægsperioden (Fase 2) er planlagt fra 16.05.2024 til hhv. 16.11.2025 for Hovedforslag og 16.02.2026 for Alternativ 2.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71311000 Beratung im Tief- und Hochbau
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322200 Planung von Rohrleitungen
71323200 Planung von Werksanlagen
45240000 Wasserbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Hauptort der Ausführung:

8000 Aarhus C

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet af totalentreprisen vedr. landindvinding og ledningsprojekt i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen sker i et fællesskab mellem Aarhus Vand og Aarhus Kommune.

Helhedsplan Tangkrogen indeholder to alternativer, der skal danne grundlag for det videre arbejde med kommuneplantillæg og miljøvurdering:

- Hovedforslaget, hvor Aarhus ReWater placeres på søterritoriet i tilknytning til den eksisterende lystbådehavn og lystbådehavnen udvides ud i bugten.

- Alternativ 2, hvor Aarhus ReWater placeres på søterritoriet ved Østhavnen og lystbådehavnen udvides mod øst - syd for erhvervshavnen. (Den mulige udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn i forbindelse med Alternativ 2 er ikke en del af dette udbud)

Hvilken af de to alternativer i Helhedsplan Tangkrogen der skal realiseres og hvilket udløbspunkt udløbsledningen for Aarhus ReWater skal have kan der først træffes endelig beslutning om efter gennemført MKV-proces. Det er derudover endnu ikke afklaret, hvorvidt udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres.

Totalentreprisen gennemføres i to overordnede faser, hhv. Fase 1 (Projektering) og Fase 2 (Anlægsfasen).

Totalentreprenøren vil på baggrund af overstående skulle indgå i en Fase 1 (projektering) uden endelig afklaring om overstående.

Som udgangspunkt vil totalentreprenøren i Fase 1 derfor skulle projektere både Hovedforslag og Alternativ 2 sideløbende med hinanden, ligesom der skal projekteres udløbsledning for begge de definerede mulige udløbspunkter (hhv. udløbspunkt 15 og 17) for begge alternativer. Bygherre er ved kontraktindgåelse dog berettiget til at træffe beslutning om, at det alene er projekteringen af det ene alternativ, der skal igangsættes, ligesom det kan besluttes, at den del af Hovedforslaget, der vedrører projekteringen af Marselisborg Lystbådehavn ikke skal igangsættes eller udskydes. Derudover er bygherre til ethvert tidspunkt i Fase 1, berettiget til at standse eller stille et eller flere af de igangsatte projekteringsarbejder i bero ligesom bygherre til ethvert tidspunkt i Fase 1 kan beslutte, at projekteringsarbejder, der er stillet i bero, skal genoptages. Dette i henhold til udbudsmaterialets 2.7 Udkast til aftale.

Realiseringen af Fase 2 er betinget af opnåelse af anlægstilladelse efter kystbeskyttelsesloven og §25 tilladelse fra Aarhus Kommune, byrådsbeslutning samt for Aarhus Vands del af projektet en godkendelse fra Aarhus Vands bestyrelse og for Aarhus Kommune en politisk godkendelse af en anlægsbevilling.

I Fase 2 er der truffet endelig afgørelse om, hvilket projekt, der skal realiseres, herunder hvilket af de to alternativer i Helhedsplan Tangkrogen, der skal gennemføres, hvorvidt udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres som del af Hovedforslaget og hvilket udløbspunkt udløbsledningen skal have.

Fase 2 (anlægsfasen) gennemføres derfor udelukkende for dét af de to alternativer, som der træffes beslutning om og med endelig afklaring angående Marselisborg Lystbådehavn og udløbspunkter.

Totalentreprisens omfang afhænger af, hvilket alternativ i Helhedsplan Tangkrogen der skal realiseres, beslutning om udløbspunkt samt beslutning om hvorvidt udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres. Vejledende består opgaven dog i hovedtræk af etablering af mellem ca. 12- 17,7 ha nyt areal, etablering af en mellem ca. 2.550 m og ca. 4.600 m udløbsledning, etablering af nyt overløbsbygværk på land samt ca. 200 m ny overløbsledning på søterritoriet. Hertil kommer ny kystindfatning, blødbundsudskiftning samt nedbrydning og deponering af dele af eksist. stenkastninger.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Forhandlingsforløbet forventes at blive gennemført som beskrevet i 2.0 Udbudsvilkår, afsnit 6, jf. tillige VI.3. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

Med denne udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede virksomheder til ansøgning om prækvalifikation.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Teknisk kvalitet og udførelsesmetode / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Bæredygtighed / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Tid / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 34
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Aarhus Vand og Aarhus Kommune vælge de 4 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere hvilke ansøgere der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang. Der lægges særligt vægt på referencer inden for:

a) Projektering og/eller udførelse af vandbygningsprojekter som omfatter uddybning og/eller blødbundshåndtering

b) Projektering og/eller udførelse af vandbygningsprojekter som omfatter landindvinding

c) Projektering og/eller udførelse af vandbygningsprojekter som omfatter kystindfatninger

d) Projektering og/eller udførelse af vandbygningsprojekter som omfatter havledninger

Det vægtes positivt såfremt de afleverede referencer samlet set er dækkende i forhold til at have referencer inden for alle de overstående punkter (a-d).

Det vægtes derudover positivt, såfremt der inden for hvert af overstående punkter (a-d) er afleveret referencer inden for både projektering og udførelse.

Det vil ved vurderingen blive tillagt positiv vægt, såfremt flere af ovennævnte punkter (a-d) indgår i samme reference.

Referencer vedrørende projektering og/eller udførelse af vandbygningsprojekter som omfatter landindvinding/ havledninger (b og d) vægtes særligt højt.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tilbudsgivere, der afleverer et konditionsmæssigt tilbud, men ikke tildeles opgaven, vil modtage dkk. 500.000 ekskl. moms i tilbudsvederlag.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i det senest afsluttede disponible regnskabsår har været positiv.

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det ligeledes et mindstekrav, at ansøgers omsætning gennemsnitligt over de seneste tre disponible regnskabsår har været minimum: 300 millioner DKK.

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det ligeledes et mindstekrav, at ansøgers soliditetsgrad i det senest afsluttede disponible regnskabsår har været minimum: 15 %.

Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel:

Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo

Ansøger skal angive følgende oplysninger for de seneste tre regnskabsår:

› Egenkapital

› Omsætning

› Soliditetsgrad

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af eESPD, Del IV, afsnit B. Omsætning skal angives under årsomsætning. Egenkapital og soliditetsgrad angives under finansielle nøgletal.

Mindstekravene gælder for ansøgeren, men ikke for underentreprenører/underrådgivere. Hvis ansøgningen afgives af et konsortium, gælder mindstekravet til henholdsvis egenkapital og soliditetsgrad for alle medlemmer af konsortiet, og mindstekravet til gennemsnitlig omsætning for det samlede konsortium.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra lignende projekter vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. udbudsdokument 1.0 Prækvalifikationsbetingelser afsnit 1.2.5. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen vedlægge ansøgers referencer inden for overstående punkter a-d (se udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.9) .

Der kan for hvert punkt (a-d) maksimalt vedlægges 3 referencer.

Nedenstående oplysninger bedes for hver reference angives i eESPD, Del IV, afsnit C, eller i særskilte referenceark:

› Projektets navn

› Beskrivelse af projektet

› Beskrivelse af virksomhedens ydelser og rolle i projektet

› Tydelig angivelse af, hvilket/hvilke af overstående punkter a-d referencen vedrører.

› Anlægssum, ekskl. moms

› Udførelsesperiode

› Kunde/bygherres navn

› (Frivillig: Kontaktperson hos kunde/bygherre, inkl. tlf. og email)

I forhold til overstående bemærkes, at der, af hensyn til opgavens særlige karakter, tillades referencer, der er op til 10 år gamle regnet fra opgavens afslutning.

Vedlægger ansøger samlet flere end 3 referencer inden for et af overstående punkter a-d vil det være de første 3 referencer, angivet i ESPD, Del IV, pkt. C, eller på særskilte referenceark, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er sammenfald imellem disse – så vil de "første 3" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et først.

Såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen, på andre virksomheders (f.eks. moderselskabers, andre koncernselskabers eller underrådgivers/underentreprenørs) formåen, og der samlet set afleveres flere end 3 referencer inden for et af overstående punkter a-d vil de "første 3 referencer" blive identificeret jf. overstående afsnit, hvor referencer angivet i ansøgers egen ESPD, Del IV, pkt. C, eller på særskilte referenceark har forrang, hvorefter referencer angivet i de andre virksomheders ESPD, Del IV, pkt. C, eller på særskilte referenceark vil blive identificeret. I forbindelse hermed rangeres de andre virksomheder (f.eks. moderselskabers, andre koncernselskabers eller underrådgivers/underentreprenørs) efter alfabetisk rækkefølge.

Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, og der samlet set afleveres flere end 3 referencer inden for et af overstående punkter a-d rangeres deltagerne i konsortiet efter alfabetisk rækkefølge, og de "første 3 referencer" vil blive identificeret jf. overstående afsnit, hvor referencer angivet i ESPD, Del IV, pkt. C, eller på særskilte referenceark hos den deltager i konsortiet der rangeres først i forhold til den alfabetiske rækkefølge, har forrang, og så fremdeles.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøger har den rette tekniske og faglige formåen, er det et mindstekrav, at ansøger minimum aflevere følgende:

› 2 referencer vedrørende projektering af vandbygningsprojekter som hver især omfatter mindst to af følgende elementer: uddybning, blødbundshåndtering, landindvinding eller kystindfatninger

› 2 referencer vedrørende udførelse af vandbygningsprojekter som hver især omfatter mindst to af følgende elementer: uddybning, blødbundshåndtering, landindvinding eller kystindfatninger

› 2 referencer vedrørende projektering og/eller udførelse af vandbygningsprojekter som hver især omfatter havledninger

Samme reference kan godt indgå i opfyldelsen af flere af ovenstående mindstekrav.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Der henvises til udbudsdokument 2.7 Udkast til aftale. 2.7 Udkast til aftale indeholder dagbod samt arbejds- og sociale klausuler. Realiseringen af Fase 2 er betinget af opnåelse af anlægstilladelse efter kystbeskyttelsesloven og §25 tilladelse fra Aarhus Kommune, byrådsbeslutning samt for Aarhus Vands del af projektet en godkendelse fra Aarhus Vands bestyrelse og for Aarhus Kommune en politisk godkendelse af en anlægsbevilling.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 236-620545
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/08/2022
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 08/09/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

PRÆKVALIFIKATION

Der henvises til afsnit II.2.9 samt til udbudsmaterialet, herunder særligt til 1.0 Prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen, herunder tidsplan.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i eESPD-dokumentets del III.

Ansøger skal ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III tilkendegive, hvorvidt dette er tilfældet.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 finder anvendelse. I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis:

› Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1.

› Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2.

› Bygherren kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. Udbudslovens § 137, nr. 3. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, vil blive foretaget i henhold til proportionalitets-princippet i Udbudslovens § 2, stk.1.

› Bygherren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, nr. 4.

› Bygherren kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, nr. 5.

› Bygherren kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Bygherrens beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, nr. 6.

Ad. II.1.6)

Aarhus Vand og Aarhus Kommune vælger at gennemføre dette udbud i fællesskab, for at sikre konsistens og synergi mellem de to naboprojekter i forhold til Hovedforslaget, der har betydelige grænseflader imellem Aarhus ReWater og Marselisborg Lystbådehavns udvidelse.

Aarhus Vand og Aarhus Kommune har valgt ikke at opdele kontrakten i delkontrakter. Det er i den forbindelse Aarhus Vands og Aarhus Kommunes vurdering, at realiseringen af den udbudte opgave kan ske mest hensigtsmæssigt i én totalentreprise, idet denne entrepriseform indebærer, at Aarhus Vand og Aarhus Kommune kun har én medkontrahent i forhold til projekterings- og anlægsarbejderne, at grænseflader, koordinerings- og ansvarsforhold forenkles, hvilket samlet set skønnes at minimere Aarhus Vands og Aar-hus Kommunes omkostninger til kontraktadministration. Det samlede projekts fysiske og funktionelle sammenhæng, samtidighed og konkrete anlægsmæssige snitflader underbygger denne vurdering.

TILBUDSFASEN

Forhandlingsforløbet følger beskrivelse i udbudsdokument 2.0 Udbudsvilkår afsnit 6. Bygherre forventer umiddelbart at kunne gennemføre udbuddet med én forhandlingsrunde, således at der kan tildeles på baggrund af de reviderede tilbud. Hvis det dog, mod forventning, viser sig nødvendigt, forbeholder bygherre sig retten til at afholde yderligere forhandlingsmøder, i det omfang bygherre finder det hensigtsmæssigt. Bygherre har dog ingen forventninger herom. Såfremt bygherre vælger at afholde yderligere forhandlingsmøder, vil processen følge den skitserede proces for forhandlingerne i udbudsdokument 2.0 Udbudsvilkår afsnit 6. Bygherre forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside, jf. nedenfor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022