Werken - 334271-2022

22/06/2022    S119

Denemarken-Middelfart: Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie

2022/S 119-334271

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Nationaal identificatienummer: 28621027
Postadres: Skærgårdsvej 2
Plaats: Middelfart
NUTS-code: DK031 Fyn
Postcode: 5500
Land: Denemarken
Contactpersoon: Jens Fink
E-mail: jf@middelfartfjernvarme.dk
Telefoon: +45 24940112
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.middelfartfjernvarme.dk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.byggeprojekt.dk/public/1846-Middelfart_Fjernvarme_-_Anlaegs-_og_roerarbejder,_Etape_1_og_2
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: COWI A/S
Nationaal identificatienummer: 44623528
Postadres: Jens Chr. Skous Vej 9
Plaats: Aarhus C
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8000
Land: Denemarken
Contactpersoon: Casper Lind Larsen
E-mail: cvla@cowi.com
Telefoon: +45 56406695
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cowi.dk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.byggeprojekt.dk/public/1846-Middelfart_Fjernvarme_-_Anlaegs-_og_roerarbejder,_Etape_1_og_2
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Middelfart Fjernvarme
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Fjernvarmeforsyning

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fjernvarmeforsyning til Strib, Anlægs- og rørarbejder, Etape 1 og 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251250 Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie - KA01
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Middelfart Fjernvarme har fået godkendt projektforslag efter Varmeforsyningsloven om konvertering fra gas til fjernvarme i hele Strib.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09323000 Stadsverwarming
09324000 Afstandsverwarming
44163120 Stadsverwarmingsbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK031 Fyn
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konverteringen er delt op i 5 etaper og nærværende udbud omfatter anlægs- og rørarbejder for etape 1 og 2, hvor etape 2 er indsat som en option. Hver etape omfatter ca. 12 km hovedforsyningsledninger op til DN300 og ca. 7 km stikledninger. Arbejdet udbydes som hovedentreprise, som omfatter det komplette anlægs- og rørarbejder på etape 1 og 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation og CV / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Bæredygtighed / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitetsstyring og arbejdsmiljø / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kontrakten kan kun forlænges hvis optionen for udførelse af etape 2 udnyttes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Udbuddet indeholder en option på udførelsen af etape 2.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

1) Relevante erklæringer fra et pengeinstitut eller attest fra revisor, 2) Årsregnskaber eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver eller tilbudsgiver er etableret; 3) Erklæring om tilbudsgiverens eller tilbudsgiverens samlede omsætning det seneste disponible regnskabsår

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Tilbudsgiver skal fremsende mindst én reference vedrørende en afsluttet/afleveret fjernvarmeudbygning med rørdimension op til DN300. Referencens entreprisesum skal være mindst DKK 3 mio.

Dokumentation for teknisk og faglig formåen:

Der vil ikke blive efterspurgt dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencernes kontaktpersoner for verifikation.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sikkerhedsstillelse og garantier jævnfør AB18 med bygherrens tilføjelser og fravigelse.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 033-083585
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ugyldighedsgrunde:

Følgende udelukkelsesgrunde gælder i nærværende udbud:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudslovens §§ 135 og 136.

Den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.

Dokumentation for obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/kontakt/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.1. Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside www.klfu.dk.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: http://www.kfst.dk/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022