Werken - 334271-2022

22/06/2022    S119

Danmark-Middelfart: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker

2022/S 119-334271

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
CVR-nummer: 28621027
Postadresse: Skærgårdsvej 2
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Fink
E-mail: jf@middelfartfjernvarme.dk
Telefon: +45 24940112
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.middelfartfjernvarme.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1846-Middelfart_Fjernvarme_-_Anlaegs-_og_roerarbejder,_Etape_1_og_2
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Lind Larsen
E-mail: cvla@cowi.com
Telefon: +45 56406695
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Middelfart Fjernvarme
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarmeforsyning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fjernvarmeforsyning til Strib, Anlægs- og rørarbejder, Etape 1 og 2

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker - KA01
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Middelfart Fjernvarme har fået godkendt projektforslag efter Varmeforsyningsloven om konvertering fra gas til fjernvarme i hele Strib.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
44163120 Fjernvarmerørledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Konverteringen er delt op i 5 etaper og nærværende udbud omfatter anlægs- og rørarbejder for etape 1 og 2, hvor etape 2 er indsat som en option. Hver etape omfatter ca. 12 km hovedforsyningsledninger op til DN300 og ca. 7 km stikledninger. Arbejdet udbydes som hovedentreprise, som omfatter det komplette anlægs- og rørarbejder på etape 1 og 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan kun forlænges hvis optionen for udførelse af etape 2 udnyttes.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option på udførelsen af etape 2.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

1) Relevante erklæringer fra et pengeinstitut eller attest fra revisor, 2) Årsregnskaber eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver eller tilbudsgiver er etableret; 3) Erklæring om tilbudsgiverens eller tilbudsgiverens samlede omsætning det seneste disponible regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal fremsende mindst én reference vedrørende en afsluttet/afleveret fjernvarmeudbygning med rørdimension op til DN300. Referencens entreprisesum skal være mindst DKK 3 mio.

Dokumentation for teknisk og faglig formåen:

Der vil ikke blive efterspurgt dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencernes kontaktpersoner for verifikation.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Sikkerhedsstillelse og garantier jævnfør AB18 med bygherrens tilføjelser og fravigelse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 033-083585
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ugyldighedsgrunde:

Følgende udelukkelsesgrunde gælder i nærværende udbud:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudslovens §§ 135 og 136.

Den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.

Dokumentation for obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/kontakt/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.1. Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022