Werken - 334271-2022

22/06/2022    S119

Denemarken-Middelfart: Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie

2022/S 119-334271

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Nationaal identificatienummer: 28621027
Postadres: Skærgårdsvej 2
Plaats: Middelfart
NUTS-code: DK031 Fyn
Postcode: 5500
Land: Denemarken
Contactpersoon: Jens Fink
E-mail: jf@middelfartfjernvarme.dk
Telefoon: +45 24940112
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.middelfartfjernvarme.dk/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Fjernvarmeforsyning

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fjernvarmeforsyning til Strib, Anlægs- og rørarbejder, Etape 1 og 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251250 Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie - KA01
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09323000 Stadsverwarming
09324000 Afstandsverwarming
44163120 Stadsverwarmingsbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK031 Fyn
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kontrakten kan kun forlænges hvis optionen for udførelse af etape 2 udnyttes.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 033-083585
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022