Lieferungen - 334285-2020

16/07/2020    S136

Nederland-Haaksbergen: Servers

2020/S 136-334285

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Het Assink Lyceum
Nationaal identificatienummer: 57653752
Postadres: Bouwmeester 10
Plaats: Haaksbergen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7481 LP
Land: Nederland
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen
E-mail: aanbesteding@inkada.nl
Telefoon: +31 546455655
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hetassink.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9af2bb5a69c1b3bc41d85a573a250e06
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9af2bb5a69c1b3bc41d85a573a250e06
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servers en storage

Referentienummer: 2020/0713RN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de vervanging van de server- en storageopslag voor Het Assink lyceum en het Staring College. Naast de levering van de noodzakelijke hard- en software wordt met de opdrachtnemer een supportovereenkomst gesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vragen / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Deze opdracht betreft een éénmalige levering, met uitzondering van eventuele tussentijdse vervangen en aanvullingen. Naast deze levering wordt een supportovereenkomst gesloten voor de hard- en software.

De looptijd van de supportovereenkomst is vastgesteld op zestig maanden.

Startdatum: 1.10.2020

Einddatum: 30.9.2025

De eenmalige levering, waaronder installatie, migratie en tests, dient in de herfstvakantie 2020 te worden uitgevoerd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
E-mail: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2020