Lieferungen - 334289-2020

16/07/2020    S136

România-Constanța: Ambarcaţiuni specializate

2020/S 136-334289

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Unitatea Militară 02133
Număr naţional de înregistrare: R 13749875
Adresă: Str. Fulgerului nr. 1
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900218
Țară: România
Persoană de contact: Bogdan Grama
E-mail: hidro@dhmfn.ro
Telefon: +40 241513059/+40 0241651040
Fax: +40 241513065
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dhmfn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099481
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Ambarcațiuni

Număr de referinţă: 13749875_2020_PAAPD1113771
II.1.2)Cod CPV principal
34521000 Ambarcaţiuni specializate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract multianual de achiziție publică produse, împărțit pe 3 loturi.

Unitatea Militară 02133 Constanţa intenţionează derularea unei proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii unor Contracte multianuale de furnizare pe o perioadă de 8 luni, având ca obiect realizarea furnizării, instalării și punerii în funcțiune a unui complet de ambarcațiuni care să îndeplinească cerințele SOLAS pentru N.M.H. “Cpt. cdor. A. Cătuneanu”, navă din dotarea Forţelor Navale, proiect 1395 ICEPRONAV Galaţi și Flotila Fluvială "Mihail Kogălniceanu".

Contract multianual de furnizare conform Specificație tehnică anexată.

În cadrul acestei proceduri Unitatea Militară 02133 Constanţa îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Documentaţia de atribuire include ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora Oferta - Propunerea tehnică şi Propunerea financiară pentru executarea sarcinilor care vor face obiectul Contractului multianual de furnizare ce va rezulta din această procedură.

Pentru îndeplinirea scopului Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Documentaţie şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului procedurii. Aceste condiţii sunt comune pentru toate secţiunile prezentei Documentaţii de atribuire.

Clarificările ulterioare de pe SEAP, respectiv modificările şi completările apărute în urma acestora vor face parte integrantă din prezenta Documentaţie de atribuire. Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări ale operatorilor economici vor fi publicate ca atașamente la anunțul de participare.

Clarificările din SEAP vor viza și clauzele contractuale indicate în modelul anexat.

Ofertantul poate executa vizite de documentare şi edificare la bordul navei N.M.H. Cpt.cdor. Al. Cătuneanu în perioada de la publicarea documentaţiei pe SEAP până la expirarea termenului de primire a ofertelor, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00, cu transmiterea prealabilă a unei cereri (cu minim 24 h înainte de data planificată) care să conţină datele de identificare ale participanţilor.

În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut mai sus, aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 055 672.27 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ambarcaţiune rapidă de intervenţie și evacuare de urgență

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34521000 Ambarcaţiuni specializate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Secția 1 Brăila, Port Militar sau Secția 2 Tulcea, Port Militar

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unitatea Militară 02133 Constanţa intenţionează derularea unei proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii prin licitație deschisă a unui Contract multianual de furnizare Ambarcaţiune rapidă de intervenţie și evacuare de urgență – Lot nr. 3, având ca obiect furnizarea echipamentelor specificate, montarea și punerea acestora în funcțiune la bordul navei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de garanție a echipamentelor va fi de minim 24 luni / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Viteză de croazieră la plină încărcare min. 25 Nd / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Autonomie de distanță...min 200 Mm la viteza de croazieră / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Viteză maximă cu ambarcațiunea goală..min. 30Nd / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 680 672.27 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ambarcațiune rapidă de intervenție cu instalație de lansare și recuperare, instalată la bordul NMH Cătuneanu

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34522200 Ambarcaţiuni de salvare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La bordul NMH Cpt. cdor Alexandru CĂTUNEANU – dislocată la cheul Far Roșu Port Constanța

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unitatea Militară 02133 Constanţa intenţionează derularea unei proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii prin licitație deschisă a unui Contract multianual de furnizare Ambarcațiune rapidă de intervenție cu instalație de lansare și recuperare, instalată la bordul NMH Cătuneanu – Lot nr. 1, având ca obiect furnizarea echipamentelor specificate, montarea și punerea acestora în funcțiune la bordul navei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Autonomie minim 4 ore de marș la viteză de croazieră de minim 20 Nd / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Viteză minim 30 noduri în apă calmă – cu echipaj de 3 persoane și plinul făcut / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Motor diesel putere minim 230 CP / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de garanție a echipamentelor / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 975 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Barcă de salvare închisă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34522200 Ambarcaţiuni de salvare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Locul principal de executare: La bordul NMH Cpt. cdor Alexandru CĂTUNEANU – dislocată la cheul Far Roșu Port Constanța

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unitatea Militară 02133 Constanţa intenţionează derularea unei proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii prin licitație deschisă a unui Contract multianual de furnizare Barcă de salvare închisă – Lot nr. 2, având ca obiect furnizarea echipamentelor specificate, montarea și punerea acestora în funcțiune la bordul navei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Minim 24 luni / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Tracţiune minim 3000 N / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Motor diesel putere minim 25 CP / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Capacitate minim 30 persoane / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Acestia vor completa urmatoarele declaratii:

— Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 (Formular nr. 1)

— Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016 (Formular nr. 2)

— Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 (Formular nr. 3)

— Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul nr. 4).

Modalitatea de îndeplinire:

Odată cu oferta, operatorii economici participanți au obligația să completeze și să prezinte:

— DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 – inclusiv pentru asociați/terți susținători și subcontractanți, dacă este cazul,

— angajamentul ferm al terțului suținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, dacă este cazul,

— acordul de subcontractare și/sau de asociere (Formularul nr. 10), dacă este cazul.

Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate în DUAE se vor prezenta la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Aceste formulare trebuie prezentate de ofertant, ofertantul asociat, subcontractant, terțul susținător (după caz), în original sau în copie, la data deschiderii ofertelor. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoțite de o traducere autorizată în limba română.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/asociatul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Vatu Nicolae – comandant, Grecu Sorin – locţiitor, Bujor Gheorghe – şef de stat major, Popa Ramona – consilier juridic; Ciobănuc Ionuț – contabil şef; Comisia de evaluare: preşedinte Casian Rogers, membri: TOMA Laurențiu, MATACĂ Ștefan, BEZERGHEANU Lucian, CONSTANTIN Valentin, GRAMA Bogdan, BOANȚĂ Mircea, STERIAN Cătălin, ZALUM Marius. Membri rezervă comisie: SPÂNU Raluca, RĂDOI Mariana.

Modalitatea de îndeplinire:

Personalul Autorităţii contractante are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorul economic ofertant/asociatul/terțul susținător/subcontractantul va depune declarația privind conflictul de interese, conform art.60 din Legea 98/2016 – Formularul nr. 4.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului multianual de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați/terți susținători/subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici/asociați/terți susținători/subcontractanți participanți la procedura de atribuire a contractului multianual de achiziție publică cu informațiile aferente situației lor, informații solicitate de către autoritatea contractantă referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine se vor prezenta documentele edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartemență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.

Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani, număr de ani care va fi calculat prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită inițial, chiar dacă ulterior inițierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată, au îndeplinit contracte similare în valoare cumulată de cel puțin: - 975.000,00 RON pentru lotul 1 Ambarcațiune rapidă de intervenție cu instalație de lansare și recuperare, instalată la bordul NMH Cătuneanu - 400.000,00 RON pentru lotul 2 Barcă de salvare închisă - 1.680.672,27 RON pentru lotul 3 Ambarcaţiune rapidă de intervenţie și evacuare de urgență la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin contracte similare se înțelege contracte de furnizare de echipamente similare. Pentru echivalenţă se va ţine cont de cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Pentru anul 2020 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare.

Loturile: 1,2,3 Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate Ofertanții trebuie să facă dovada că dispun de personal cu calificările educaționale și profesionale solicitate printr-o Declaraţie privind personalul, prin care operatorii economici să facă dovada că dispun de un minim de personal de specialitate pentru executarea contractului. Notă: Personalul propriu si/sau subcontractat propus de candidat va avea competențe/specializare/atestare în domeniul lucrărilor solicitate prin cerințele Caietului de sarcini și Specificației tehnice

Loturile: 1,2,3 Proportia de subcontractare Informaţii privind subcontractarea: - prezentarea declaraţiei privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora. Ofertantul trebuie să specifice în ofertă operaţiunile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze unor terţi, subcontractanţii propuşi, precum şi obiectul subcontractelor pentru care sunt propuşi subcontractanţii respectivi. Ofertantul trebuie să specifice orice modificări care survin în legătură cu subcontractorii pe parcursul executării contractului. La încheierea contractului, ofertantul desemnat câştigător trebuie să prezinte contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contract. În cazul în care candidatul nu apelează la subcontractanţi: - prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere din care să reiasă că acesta nu apelează la subcontractanţi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici/asociați/terți susținători/subcontractanți participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contracte executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociații/terții susținători/subcontractanții vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Odată cu DUAE ofertanții vor depune acordul de asociere, subcontractare și/sau angajament. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări care precizează dacă contractele au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; - alte documente echivalente. Se vor prezenta copii lizibile ale documentelor solicitate ”conform cu originalul” Operatorul economic ofertant/asociatul/terțul susținător/subcontractantul va depune declarația privind lista principalelor contracte executate în ultimii 3 ani – Formularul nr. 8.

Se vor anexa CV-urile personalului de conducere/de specialitate a firmei/asocierii care va avea atribuții de coordonare a activității in timpul derulării contractului. Persoanele respective trebuie să fie specializate/să aibă studii în domeniul care face obiectul contractului (inginerie mecanică, electrică, sudor cu certificare navală IACS). Prezentarea Formularului nr.11 din Anexa Formulare însoţit după caz de contract/precontract de închiriere/angajament; Ofertantul va prezenta CV-urile personalului de conducere/de specialitate a firmei/asocierii care va avea atribuții de coordonare a activității în timpul derulării contractului. Ofertantul va prezenta minim 1 inginer mecanic/electric, 1 lăcătuș, 1 sudor cu certificare navală IACS.

Completarea Formularului nr. 7 din Anexa Formulare sau completarea unei declaraţii pe proprie răspundere că candidatul nu va apela la subcontractori. Angajamentul ferm/acordul de subcontractare se va prezenta împreună cu Formularul nr. 7.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/08/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/11/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/08/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului

Se va completa Formularul nr. 11: Lista personalului de conducere/de specialitate care va fi utilizat pentru contract

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate pe SEAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic.

Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire.

În cazul în care în scopul verificării documentelor de calificare, a conformității propunerii tehnice cu cerințele Documentației de atribuire sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic.

În perioada de evaluare ofertanții vor urmări solicitările de clarificări în cadrul directorului Întrebări și vor răspunde prin completarea spațiului creat, respectiv prin atașarea documentelor solicitate.

Autoritatea contractantă va transmite răspunsurile la solicitările de clarificări numai prin intermediul SEAP.

Comunicarea privind rezultatele procedurii va fi realizată în SEAP și prin fax sau e-mail.

În Documentaţia de atribuire se prezintă proiectul de contract multianual de achiziție publică de produse şi cuprinde implicit clauzele contractuale ce sunt parte din Documentaţia de atribuire. Clarificările din SEAP vor face referire și la clauzele contractuale publicate, alte modificări nefiind acceptate de către autoritatea contractantă.

Clarificările ulterioare de pe SEAP, respectiv modificările şi completările apărute în urma acestora vor face parte integrantă din prezenta Documentația de atribuire.

În cazul unei asocieri, în documentele de calificare, va fi prezentat acordul de asociere care trebuie să conţină datele de identificare ale tuturor asociaţilor, nominalizarea liderului de asociaţie, clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului. Împuternicirea liderului asociaţiei de a se obliga şi de a primi instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor, individual şi colectiv, clauze în care asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociaţie pe întreaga durată a contractului, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare. Angajamentul ferm/acordul de asociere, prezentat de ofertantul câştigător, va face parte integrantă din contract.

În situaţia în care ofertantul beneficiază de susţinerea unui terţ, acesta trebuie să respecte angajamentul de susţinere. Acest angajament trebuie să fie un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului: fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea cerinţei de calificare experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse furnizate într-o perioadă anterioară, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări la documentaţia de atribuire se vor ataşa la anunţul... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se consideră vătămată poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Unitatea Militară 02133
Adresă: Str. Fulgerului nr. 1
Localitate: Constanța
Cod poștal: 900218
Țară: România
E-mail: hidro@dhmfn.ro
Telefon: +40 241694370
Fax: +40 241513065
Adresă internet: www.dhmfn.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/07/2020