Lieferungen - 334293-2020

16/07/2020    S136

Polska-Mielec: Materiały medyczne

2020/S 136-334293

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 22
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Rybińska
E-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
Tel.: +48 177800146
Faks: +48 177800146
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.mielec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Numer referencyjny: SzP.ZP.271.62.20
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, asortyment ujęty w147 Grupach Asortymentowych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33194000 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jałowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - uniwersalny ostry kolec, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, długa elastyczna komora kroplowa, filtr płynu o średnicy oczek 15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy pozostający trwale w ustawionej pozycji, z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji, minimalna długość drenu 150 cm, zakończenie drenu luer-lock. Zestaw w całości wolny od PVC, pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier szt. 240 000

2 Jałowy przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, z szorstkim kolcem, zapewniający dobre trzymanie w butelce, filtr krwi o wielkości oczek 200um, zakończenie drenu luer-lock, wyposażony w zaciskacz rolkowy, uchwyt na dren, oraz otwór na kolec po zakończonej transfuzji. Zestaw w całości wolny od PVC, pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier szt. 11 400

3 Jałowy przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, z szorstkim kolcem, zapewniający dobre trzymanie w butelce, filtr krwi o wielkości oczek 200um, długość drenu min. 180cm, zakończenie drenu luer-lock, wyposażony w zaciskacz rolkowy oraz otworem na kolec po zakończonej transfuzji, zestaw w całości wolny od PVC, pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier szt. 1 000

4 Przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 300ml/godz Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Minimalna długość drenu 150cm szt 800

5 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pomp infuzyjnych perystaltycznych, kompatybilne z pompami typu ASCOR AP31 szt. 2 000

6 Jałowy przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. min. 150 cm., kolor biały. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu folia- papier szt. 8 400

7 Jałowe przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. min. 150 cm., bursztynowe. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu folia-papier szt 2 000

8 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi szt 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 1 538,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33194000 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych razem z workiem na butelkę o wymiarach worka min. 20 x 30. Przyrząd w całości pozbawiony PVC (komora kroplowa oraz dren), uniwersalny ostry kolec, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, filtr płynu o średnicy oczek 15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy, z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji. Zakończenie drenu luer-lock. Zestaw wolny od lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier szt. 2 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 48,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33194000 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp perystaltycznych, kompatybilny z pompą produkcji Ascor. Dren dł. min. 230 cm, wyposażony w zaciskacz rolkowy z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji. Przyrząd w całości pozbawiony PVC, wolny od lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-folia-papier szt. 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 179,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141310 Strzykawki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 1ml TBC szt. 3 400

2 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 1ml insulina szt. 3 200

3 Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 2/3 ml z podziałką 0,1ml szt. 112 000

4 Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 5/6 ml z podziałką 0,2ml szt. 160 000

5 Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 10/12 ml z podziałką 0,5ml szt. 161 000

6 Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 20/24 ml z podziałką 1,0ml szt. 128 000

7 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 20/24 ml z podziałką 1,0 ml tłok w zielonym kolorze szt. 1 000

8 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 50/60 ml z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych strzykawkowych Ascor, Fresenius, z gumowym tłokiem z podwójnym uszczelnieniem. Strzykawka ma posiadać na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki na wyświetlaczu menu pompy infuzyjnej szt. 17 000

9 Jałowa strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych Ascor, Fresenius 50/60ml bursztynowa, z końcówką Luer-Lock. Strzykawka ma posiadać na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki na wyświetlaczu menu pompy infuzyjnej szt. 7 200

10 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości 100 ml z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem oraz nasadką Luer-Lock szt 7 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 790,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141310 Strzykawki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jałowa strzykawka wysoka przeźroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 50/60 ml z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych strzykawkowych Kwapisz szt. 1 000

2 Jałowa strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych Kwapisz 50/60 bursztynowa szt. 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 12,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy zestaw do lewatywy składający się z worka, drenu z zaciskiem blokujący dopływ płynu oraz giętkiej niekaleczącej kanki doodbytniczej szt. 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 13,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141641 Sondy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 4CH, dł. 38 cm lub 40cm szt. 60

2 Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 6CH, dł. 38 cm lub 40cm szt. 60

3 Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 8CH, dł. 38 cm lub 40cm szt. 40

4 Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm.10 CH, dł. 38 cm lub 40cm szt. 20

5 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, odporna na zaginanie, rozm. 14CH dł.min. 80cm szt. 20

6 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, odporna na zaginanie, rozm.16CH dł.min.80cm szt. 660

7 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, odporna na zaginanie, rozm. 18CH dł.min.80cm szt. 400

8 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, odporna na zaginanie, rozm. 20CH dł.min.80cm szt. 140

9 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, odporna na zaginanie, rozm. 22CH dł.min.80cm szt. 200

10 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 24CH dł.min.80cm szt. 70

11 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 26CH dł.min.80cm szt. 20

12 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 28CH dł.min.80cm szt. 20

13 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 30CH dł.min.80cm szt. 20

14 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 32CH dł.min.80cm szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 23,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 4CH dł.min.40cm szt. 1 300

2 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 6CH dł.min.40cm szt. 200

3 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm.8CH dł. min. 40cm szt. 400

4 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe naprzeciwległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 10CH dł.min.40cm szt. 300

5 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 12CH dł.min.50cm szt. 200

6 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 14CH dł.min.60cm szt. 13 000

7 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 16CH dł.min.60cm szt. 15 000

8 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 18CH dł.min.60 cm szt. 1 100

9 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 20CH dł.min.60 cm szt. 200

10 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 22CH dł.min.60cm szt. 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 88,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 8, dł min. 40cm szt. 20

2 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 10, dł min. 40cm szt. 20

3 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 12 dł min. 40cm szt. 120

4 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 14 dł min. 40cm szt. 60

5 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 16, dł min. 40cm szt. 100

6 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 18, dł min. 40cm szt. 40

7 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 20 dł min. 40cm szt. 10

8 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 22 dł min. 40cm szt. 10

9 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 24 dł min. 40cm szt. 10

10 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 8 dł min. 40 cm szt. 10

11 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 10 dł min. 40 cm szt. 100

12 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 12 dł min. 40 cm szt. 60

13 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 14 dł min. 40 cm szt. 120

14 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 16 dł min. 40 cm szt. 180

15 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 18 dł min. 40 cm szt. 120

16 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 20 dł min. 40 cm szt. 40

17 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 22 dł min. 40 cm szt. 60

18 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 24 dł min. 40 cm szt. 10

19 Sterylny cewnik COUVELAIRA, rozm. CH 14 do CH 24

A CH 14 szt. 20

B CH 16 szt. 40

C CH 18 szt. 40

D CH 20 szt. 60

E CH 22 szt. 60

F CH 24 szt. 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 8,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
33141615 Pojemniki na mocz
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny cewnik Foleya pediatryczny, z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm 6 FR szt. 10

2 Sterylny cewnik Foleya pediatryczny, z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm.8 FR szt. 30

3 Sterylny cewnik Foleya pediatryczny, z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm.10 FR szt. 20

4 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 12FR szt. 20

5 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 14FR szt. 1 200

6 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 16FR szt. 2 200

7 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 18FR szt. 2 800

8 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 20FR szt. 400

9 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 22FR szt. 100

10 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 24FR szt. 10

11 Sterylny, przylepny, pediatryczny worek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek szt. 600

12 Sterylny, przylepny, pediatryczny worek do pobierania próbek moczu dla chłopców szt. 1 200

13 Sterylne worki z zastawką antyzwrotną do dobowej zbiórki moczu 2 l z zaworem spustowym w kształcie T dren łączący wykonany z materiału odpornego na zaginanie z uniwersalnym łącznikiem, wyposażone w port do pobierania próbek moczu szt. 20 000

14 Sterylny system do godzinowej zbiórki moczu z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foleya w kierunku pacjenta, z filtrem antybakteryjnym, bezigłowym portem do pobierania próbek, z kranikiem spustowym, pojemność 2 l. Zamawiający wymaga próbki produktu (1 szt.) celem sprawdzenia działania zastawki antyzwrotnej i bezigłowego portu do pobierania próbek szt. 20

15 Plastikowe uchwyty do worków na mocz do okrągłych i kwadratowych ram łóżek szt. 1 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 448,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33157110 Maski tlenowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny nebulizator lekowy dla dorosłych z maską i drenem o długości min 200 cm szt. 3 100

2 Sterylny nebulizator lekowy dla dzieci z maską i drenem o długości min 200 cm

A Rozm. M szt. 700

B Rozm. S szt. 400

3 Sterylna maska tlenowa pediatryczna z drenem o długości min 200 cm

A Rozm. M szt. 30

B Rozm. S szt. 30

4 Sterylna maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości min 200 cm szt. 200

5 Sterylna maska tlenowa z workiem i drenem o długości min 200 cm szt. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 90,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 12

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33973000 Pokrowce dla kostnic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pokrowiec na zwłoki wykonany z folii kolor biały o gr. min. 0,1 mm zapinany na zamek błyskawiczny 90-120 cm x 220-240 cm szt. 1 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 81,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 13

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy fartuch foliowy służący do ochrony przedniej części tułowia i nóg przed zamoczeniem, rozm. średni i duży szt. 30 000

2 Jednorazowa krótka pelerynka dla pacjenta wykonana z materiału wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 20g/m2, przyjemna w dotyku, kolor biały o dł. 30 cm, wiązana na szyi szt. 1 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 46,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 14

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Szpatułki laryngologiczne, drewniane jałowe, pakowane pojedynczo, po 100szt./op op. 200

2 Jednorazowe plastikowe kieliszki do leków szt. 320 000

3 Jednorazowa miska nerkowata mała tekturowa min. 20cm szt. 300

4 Jednorazowa miska nerkowata duża tekturowa min. 25cm szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 74,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 15

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
38412000 Termometry
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Termometr elektroniczny bez etui do mierzenia temperatury ciała pod pachą dla dzieci i dorosłych. Wyposażony w wyświetlacz cyfrowy umożliwiający precyzyjne odczytanie temperatury, szybki i bezpieczny pomiar temperatury, dźwiękowy czujnik powiadamiający o zakończeniu procesu mierzenia, dokładność +/- 0,1oC, zakres pomiaru: 32oC do 42,9oC szt. 160

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 7,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 16

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
38412000 Termometry
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Termometr elektroniczny:

— pomiar dokonany bezkontaktowo na podczerwień, posiadający sensor (czujnik) prawidłowej odległości od pomiaru

— odległość od mierzonego obiektu maks. 5 cm

— zakres pomiaru 34-42 stopni lub szerszy

— dokładność +/- 0,2 st lub lepsza

— wyświetlacz podświetlany LCD

— zasilanie baterie AAA lub AA, wystarczające na ok 10 000 pomiarów

— szybka ręczna kalibracja do temperatury otoczenia

W cenie:

— gwarancja min 2 lata

— wykonanie kalibracji przed upływem terminu gwarancji nie wcześniej niż po 23 mieś,

— szkolenie z zakresu obsługi

Szt. 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 21,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 17

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141310 Strzykawki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylna strzykawka enteralna ze złączem typu ENFit, przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Pojemność 60 ml. Pakowana pojedynczo w folię szt 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 1,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 18

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Torba na wymiociny z zamknięciem szt 10 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 66,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 19

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Strzygarka chirurgiczna do przygotowania pola operacyjnego z uchwytem umożliwiającym łatwe umycie i dezynfekcję szt 10

2 Ładowarka do strzygarki z poz.1 szt 10

3 Jednorazowego użytku ostrza kompatybilne z oferowaną strzygarką. Max wysokość strzyżenia 0,3 mm, szerokość strzyżenia 32 mm, pakowane pojedynczo, posiadające nr seryjny (lot) bezpośrednio na każdym ostrzu szt 3 000

4 Jednorazowego użytku ostrza kompatybilne z oferowaną strzygarką. Do strzyżenia długich włosów, pakowane pojedynczo, posiadające nr seryjny (lot) bezpośrednio na każdym ostrzu szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 323,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 20

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę, nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej. W opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Pakowane po 1 szt szt 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 17,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 21

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękawica jednorazowego użytku do toalety pacjenta wykonana z dwóch warstw typu podkład watolinowy 100 % poliester, z dodatkiem mydła, o naturalnym pH, zwężana w nadgarstku aby zapobiegać zsuwaniu się z ręki w trakcie używania, zgrzewana termicznie. Wymiary 22x15 cm (+ 2cm). Pakowana po 10 lub 20 szt szt 18 600

2 Rękawica jednorazowego użytku do toalety pacjenta wykonana z dwóch warstw typu podkład watolinowy 100 % poliester, bez dodatku mydła, o naturalnym pH, zwężana w nadgarstku aby zapobiegać zsuwaniu się z ręki w trakcie używania, zgrzewana termicznie. Wymiary 22x15 cm (+ 2cm). Pakowana po 10 lub 20 szt szt 9 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 98,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 22

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 MASKA FFP3 Półmaska filtrująca FFP3 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną. Wielowarstwowy materiał filtracyjny. Produkt certyfikowany – normy i certyfikaty: europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN149:2001+A1:2009) szt 6 000

2 MASKA FFP2 Półmaska filtrująca FFP2 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną. Wielowarstwowy materiał filtracyjny. Produkt certyfikowany – normy i certyfikaty: europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN149:2001+A1:2009) szt 13 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 502,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 23

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Ochraniacze na obuwie kategoria III EN14126 Długość do kolana, troczki do zawiązania wokół łydki lub gumka, szwy szyte i zaklejone taśmą. Podeszwa antypoślizgowa, częściowo przeszyta: odporna na ochlapanie, całkowicie szczelna w kontakcie z cieczą. Właściwości elektrostatyczne tylko od wewnętrznej strony, zapewniające ochronę przed zagrożeniami biologicznymi oraz przenikaniem chemikaliów. Kategoria III Typ PB [3], norma EN14126, norma EN14605, norma EN1149-5 szt 10 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 33,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 24

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Kombinezon ochronny z normą EN 14126, jednoelementowy, wygodny i przewiewny. Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi zapobiegająca przedostawaniu się ich do skóry oraz na inne osoby. Kategoria III odzieży ochronnej – typ 4,5,6-B, ochrona przed zagrożeniami biologicznymi, cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikaliów. Nie wchłania cieczy i nie przyczepiają się do niej cząstki stałe dzięki gładkiej powierzchni. Kombinezon z elastycznym kapturem, mankietem i krojem w talii, który w użytkowaniu zapewnia dopasowanie do różnych sylwetek i swobodę podczas pracy, skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami i mikroorganizmami. Wyposażony w zamek błyskawiczny, posiada prosty i obszerny krój, jest łatwy do zakładania i zdejmowania szt 5 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 5 017,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 25

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Maska chirurgiczna:

Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi:

— powinien spełniać wymagania normy EN 14683

O skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR

O oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu II lub IIR

O biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania

— być wykonany z trójwarstwowej włókniny,

— posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy,

— w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,

— w jednej krawędzi posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania.

Rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm. szt 163 660

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 302,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 26

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Czepek: Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi, powinien spełniać wymagania normy EN 14126 Czepek medyczny, pielęgniarski na gumkę, w kształcie beretu. Wygodny w noszeniu, zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń. Pakowany po 20 sztuk szt 34 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 233,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 27

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Fartuch chirurgiczny barierowy niesterylny gramatura 40: Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi, powinien spełniać wymagania normy EN 14126.

— fartuch wiązany z tyłu na troki

— rękawy z elastyczną gumką

Pakowany po 10szt szt 14 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 113,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 28

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy ochronny fartuch z długim rękawem wykonany z włókniny kolor zielony gramatura 25-30 g/m2 szt. 91 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 737,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 29

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141641 Sondy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a - sonda Sengstakena-Blakemore'a do doraźnego hamowania krwawienia z pękniętych żylaków przełyku Ch 18 szt 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 14,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 30

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do przetoczeń uniwersalny (Lifecare 5000 iv Pump Set) szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 55,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 31

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
31711140 Elektrody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Elektrody do zewnętrznej przezskórnej stymulacji serca szt 25

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 10,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 32

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zgłębnik do tamowania krwotoków jamy nosowej prawej P szt 15

2 Zgłębnik do tamowania krwotoków jamy nosowej lewej L szt 15

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 21,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 33

Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141323 Igły do biopsji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła 1 x uż kolor różowy do biopsji do tkanek miękkich 18G x20 kompatybilna z najnowszą wersją pistoletu biopsyjnego PROMAG Ultra szt 250

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 51,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 34

Część nr: 34
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sprzęt do zaopatrzenia urostomii dwuczęściowy:

— płytka o średnicy otworu od 25 do 40 mm z możliwością docięcia otworu do wielkości urostomii lub płytka plastyczna,

— worek urostomijny przeźroczysty o średnicy otworu kompatybilny z płytką szt 50

2 Sprzęt do zaopatrzenia urostomii jednoczęściowy:

— płytka z workiem urostomijna przeźroczysta o średnicy otworu od 25 do 40 mm. szt 820

3 Worki stomijne otwarte z okienkiem z zamknięciem na rzepy, kolor cielisty, rozm. Maxi szt 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 111,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 35

Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik do pęcherza typowy - jednorazowy dwudrożny do badania urodynamicznego rozmiar 8Fr kompatybilny z aparatem Solar Blue szt. 20

2 Cewnik do pęcherza typowy-jednorazowy dwudrożny do badania urodynamicznego rozmiar 6Fr kompatybilny z aparatem Solar Blue szt. 10

3 Cewnik rectalny z balonem - typowy-jednorazowy szt. 30

4 Przewód do pompy szt. 30

5 Przedłużacz do pomp infuzyjnych jednorazowy dł. 15 cm szt. 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 35,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 36

Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141320 Igły medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła do aspiracji szpiku kostnego 15Gx30 szt 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 7,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 37

Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141323 Igły do biopsji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła biopsyjna sterylna jednorazowa do pobierania wycinków do badania histopatologicznego; jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali żebrowana rączka poprawiająca uścisk i kontrolę nad produktem, łatwa identyfikacja rozmiaru (wytłoczony rozmiar na rączce) rozm. 3 mm szt 100

2 Igła biopsyjna sterylna jednorazowa do pobierania wycinków do badania histopatologicznego; jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali żebrowana rączka poprawiająca uścisk i kontrolę nad produktem, łatwa identyfikacja rozmiaru (wytłoczony rozmiar na rączce) rozm. 5 mm szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 21,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 38

Część nr: 38
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik do kontrolowanego odsysania noworodka wyposażony w przeźroczysty konektor (łącznik) siły ssania, Ch6 szt. 20

2 Cewnik do kontrolowanego odsysania noworodka wyposażony w przeźroczysty konektor (łącznik) siły ssania, Ch8 szt. 400

3 Cewnik do kontrolowanego odsysania noworodka wyposażony w przeźroczysty konektor (łącznik) siły ssania, Ch10 szt. 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 3,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 39

Część nr: 39
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Filtr do płynów na 96h dla noworodków i małych dzieci

— zawiera linię 10cm przed i 5cm za filtrem,

— membrana 0,2 μm

— z samoodpowietrzaniem,

— mały, płaski,

— powierzchnia filtrowania –1,65cm2 szt. 100

2 Micro-Filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci:

— zawiera linię 10cm przed i 5cm za filtrem

— membrana 1,2 μm

— z samoodpowietrzaniem

— przepływ wody 30ml/min szt. 150

3 Adaptor membramowy/prosty zwężający łącznik wykonany z tworzywa sztucznego średnica wew/zew 6.0-12.0 mm szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 26,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 40

Część nr: 40
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
18142000 Okulary ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Okularki do fototerapii dla noworodków, dwuczęściowe (pierwsza część to osłona oczu niemowlęcia, druga część zakładana na główkę z możliwością indywidualnego skracania), zapinane na rzep, wykonany z przyjaznej dla skóry pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony pacjenta. Bezlateksowe, bez zastosowania klejów, hipoalergiczne, neutralne dla bakterii, antyodleżynowe, stabilne Rozmiar 32 cm szt 100

2 Okularki do fototerapii dla noworodków, dwuczęściowe (pierwsza część to osłona oczu niemowlęcia, druga część zakładana na główkę z możliwością indywidualnego skracania), zapinane na rzep, wykonany z przyjaznej dla skóry pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony pacjenta. Bezlateksowe, bez zastosowania klejów, hipoalergiczne, neutralne dla bakterii, antyodleżynowe, stabilne Rozmiar 38 cm szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 14,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 41

Część nr: 41
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik pępowinowy z pojedynczym światłem CH 2,5 szt 5

2 Cewnik pępowinowy z pojedynczym światłem CH 3,5 szt 5

3 Cewnik pępowinowy z pojedynczym światłem CH 5 szt 5

4 Cewnik pępowinowy z podwójnym światłem CH 3,5 szt 20

5 Cewnik pępowinowy z podwójnym światłem CH 5 szt 20

6 Cewnik pępowinowy z podwójnym światłem CH 2,5 szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 69,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 42

Część nr: 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141320 Igły medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 2,0 szt 20

2 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 2,5 szt 10

3 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 3,0 szt 20

4 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 3,5 szt 10

5 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 4,0 szt 10

6 Igła do bezpiecznego pobierania próbek krwi u wcześniaków i noworodków (metoda złamanej igły) posiadająca jedno skrzydełko, rozmiar 0,8 21G 22mm szt 800

7 Igła do znieczuleń typu quincke 0,8x38 mm szt 10

8 Igła do znieczuleń typu quincke 0,7x38 mm szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 54,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 43

Część nr: 43
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowa, sterylna butelka na siarę oraz do przechowywania odciągniętego mleka z podziałką. Pojemność 80ml szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 1,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 44

Część nr: 44
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Czujnik do pomiaru SPO2, kompatybilny z pulsoksymetrem typu Nellcor-Libra. Jednorazowego użytku, bezklejowy, z miękkiej pianki i taśmy na rzep szybko mocującym szt 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 134,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 45

Część nr: 45
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Układ pacjenta z generatorem mocowany za pomoc paskowego mocowania (uprząż) do CPAP- urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodka szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 34,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 46

Część nr: 46
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Filtr bakteryjny do CPAP- urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodka szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 5,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 47

Część nr: 47
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Filtr do inkubatora ATOM- 2100G typ A szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 28,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 48

Część nr: 48
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cytofix 150 ml szt. 15

2 Szczoteczka cytologiczna do pobierania wymazów z kanału i do całej powierzchni tarczy szyjki – szeroka szt. 100

3 Szczoteczka cytologiczna do pobierania wymazów wyłącznie z kanału szyjki macicy – prosta szt. 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 2,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 49

Część nr: 49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, typ Cusco rozmiar S (małe) szt 100

2 Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, typ Cusco rozmiar M (średnie) szt 300

3 Wzierniki ginekologiczne dziewicze szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 5,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 50

Część nr: 50
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Osłonka lateksowa bezpudrowa, nawilżana, pojedynczo pakowana do głowic USG szt 2 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 3,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 51

Część nr: 51
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Haczyk do amniotomii – haczyk do przebijania błon płodowych zakończony ostrym haczykiem szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 3,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 52

Część nr: 52
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Podkłady medyczne na fotel ginekologiczny. Produkt złożony z warstwy bibuły oraz folii. Wymiary podkładu 33x48 +/- 5 cm szt 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 2,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 53

Część nr: 53
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pas do KTG jednorazowego użytku, z guzikami. Pakowane parami. Kolor różowy-niebieski kpl 1 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 158,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 54

Część nr: 54
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
31711140 Elektrody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Samoprzylepne standardowe elektrody prostokątne z kablem do stymulatorów kompatybilne z urządzeniami "położniczymi" TENS i EMS o wymiarach 40x100 mm. /komplet to 4 sztuki elektrod / kpl 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 10,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 55

Część nr: 55
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Filtr elektrostatyczny do spirometrii zmniejszający ryzyko zakażenia krzyżowego podczas badań płuc, kształt podłużny /nie zasłaniający twarzy/ jednorazowego użytku, skuteczność filtracji bakterii i wirusów co najmniej 99,9 %, waga filtra max. 14g kompatybilny ze spirometrem ABC Pneumo szt 2 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 86,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 56

Część nr: 56
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pasta klejąco -przewodząca do aparatu Alice PDX-Systemu do diagnozy i kontroli zaburzeń oddychania w czasie snu 114 g szt 10

2 Żel ścierny do aparatu Alice PDX-Systemu do diagnozy i kontroli zaburzeń oddychania w czasie snu 114 g+C349 szt 20

3 Kaniule do badań bezdechu - do aparatu Alice PDX-Systemu do diagnozy i kontroli zaburzeń oddychania w czasie snu szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 28,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 57

Część nr: 57
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rękaw ochronny jednorazowy sterylny pokrowiec na endoskop wymiary dł.min.250 szer.min 15 cm szt. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 15,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 58

Część nr: 58
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pętla do polipektomii do usuwania polipów oraz do rugektomii prądem w.cz. przeprowadzanej w górnym i dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego 2,8 dł. 240 średnica samej pętli 2,5 x 5,5 szt 100

2 Pętla do polipektomii do usuwania polipów oraz do rugektomii prądem w.cz. przeprowadzanej w górnym i dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego 2,8 dł. 240 średnica samej pętli 4,5 x 3 szt 50

3 Pętle do polipektomii do usuwania polipów, oraz do rugektomii prądem w.cz. przeprowadzonej w górnym i dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego 2,3 dł.230 średnica samej pętli 15 mm szt 260

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 99,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 59

Część nr: 59
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do zakładania gastrostomii metodą endoskopową, cewnik 24 Fr średnica wew. 5,5 mm. W skład zestawu wchodzi: prowadnica do przeciągnięcia 150 cm, pętla, nasadki, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki szt 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 80,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 60

Część nr: 60
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141320 Igły medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igły do ostrzykiwania jednorazowe (pakowane pojedynczo, sterylne, gotowe do bezpośredniego użycia) o odpowiedniej sztywności i ostrości umożliwiające nakłucie twardej śluzówki, w osłonce z tworzywa sztucznego, długość ostrza igły 4 mm, średnica 22G/0,7 mm/długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego Ø 2,3 szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 25,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 61

Część nr: 61
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Olejek silikonowy do zaworów i uszczelek do gastroskopu typu Pentax szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 6,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 62

Część nr: 62
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Szczotka czyszcząca jednorazowa do mycia endoskopów dł. 230 cm ø 5 mm szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 13,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 63

Część nr: 63
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Szczypce biopsyjne wielorazowe do gastroskopii, okrągłe z okienkiem i igłą, średnica 2,3 długość 180 cm szt 5

2 Szczypce biopsyjne wielorazowe do gastroskopii, okrągłe z okienkiem, średnica 2,3 mm długość 180 cm szt 5

3 Szczypce biopsyjne jednorazowe do gastroskopii okrągłe z okienkiem, średnica 2,3 długość 230 cm szt 80

4 Szczypce biopsyjne wielorazowe do gastroskopii okrągłe z okienkiem, średnica 2,3 długość 230 cm szt 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 87,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 64

Część nr: 64
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Klipsownica 1 x uż. do tamowania krwawień z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, obrotowa długość powyżej 220 mm, średnica kanału 2,8 mm szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 242,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 65

Część nr: 65
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Test urazowy do wykrywania Helicobacter pylori mokry szt 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 22,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 66

Część nr: 66
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do endoskopowego opaskowania żylaków przełyku, umiejscowionych przy wpuście lub ponad nim - metoda tamowania krwawienia żylaków przełyku szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 60,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 67

Część nr: 67
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Ustniki jednorazowe z paskiem, standardowe dla dorosłych, anatomiczna strefa zgryzu szt 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 17,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 68

Część nr: 68
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
31711140 Elektrody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sonda wielorazowa argonowa o średnicy 2,3 długość 2,2 m kompatybilna z diatermią z modułem argonowym typ Emed ES 350 wyjście na wprost wtyk owalny szt 2

2 Elektrody neutralne jednorazowe hydrożel wymiary 176x122 mm, 110 cm2 dzielone do diatermi kompatybilne z diatermią z modułem argonowym typ Emed ES 350 szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 14,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 69

Część nr: 69
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sonda wielorazowa argonowa o średnicy 2,3 długość 2,2 m kompatybilna z diatermią z modułem argonowym typ emed ES 350 wyjście boczne wtyk owalny szt 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 30,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 70

Część nr: 70
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Uszczelki do kanału biopsyjnego kompatybilne z videokolonoskopem typ EC/3890 LK szt 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 10,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 71

Część nr: 71
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pułapka na polipy, na ssak (jednorazowa) 4-komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami: jedna rurka połączona do zaworu ssącego endoskopu, drugi do przewodu ssaka. szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 4,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 72

Część nr: 72
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Chwytak do polipów i ciał obcych, jednorazowego użytku tj. sterylna siatka rozpostarta na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu z funkcją płynnej rotacji, średnica osłonki 2,3 mm, długość narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2.8 mm szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 68,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 73

Część nr: 73
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141321 Igły do znieczulania
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD z rowkowanym i przeźroczystym uchwytem 19G długość 90mm (kremowa) szt. 650

2 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD z rowkowanym i przeźroczystym uchwytem 21G długość 90mm (zielona) szt. 160

3 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD z rowkowanym i przeźroczystym uchwytem 22G długość 90mm (czarna) szt. 140

4 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD z igłą prowadzącą 20G, z rowkowanym i przeźroczystym uchwytem 25G długość 90mm (pomarańczowa) szt. 200

5 Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą standard jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, składający się z:

— igła podpajęczynówkowa Standard (ostrze typ Quincke) roz. 25G/90mm

— igła prowadząca

— igła do znieczuleń 0,5x25mm

— igła do podawania leków 0,9x40mm

— strzykawka 2,5ml

— strzykawka 5ml zest 3 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 563,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 74

Część nr: 74
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141321 Igły do znieczulania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL POINT dł. 103mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock. Igła pakowana razem z prowadnicą, rozm. G25, rozm. w mm 0,53x103 szt. 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 6,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 75

Część nr: 75
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewniki moczowodowe typ NELATON zakończenie proste z oliwką (...)

A Rozmiar 4 F szt. 80

B Rozmiar 5 F szt. 140

C Rozmiar 6 F. szt. 60

D Rozmiar 7 F szt. 50

2 Cewniki moczowodowe typ TIEMAN (...)

A Rozmiar 4 F szt. 50

B Rozmiar 5 F szt. 160

C Rozmiar 6 F szt. 200

D Rozmiar 7 F szt. 100

3 Igła typu Chiba 18G dł 20cm szt. 100

4 Prowadnica Lunderquista (...) szt. 50

5 Zestaw rozszerzadeł 6/8/10F + koszulka szt. 50

6 Zestaw do przezskórnej nefrostomii z rozrywalną koszulką (...) zest 190

7 Zestaw do przezskórnej nefrostomii metodą jednostopniową (...) zest 160

8 Zestaw do cystotomii (...)

A Rozmiar 8Ch zest 20

B Rozmiar 11Ch zest 5

C Rozmiar 14Ch zest 70

9 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów śródoperacyjny (...)

A Rozmiar 4,8 F odleglość między pętlami 26 cm zest 30

B Rozmiar 4,8 F odleglość między pętlami 28 cm zest 20

C Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm zest 50

D Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm zest 80

E Rozmiar 7F odleglość między pętlami 26 cm zest 10

F Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28 cm zest 10

10 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów długoterminowy 100 % silikon (...)

A Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm zest 5

B Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm zest 60

C Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm zest 25

D Rozmiar 7F odleglość między pętlami 24 cm zest 2

E Rozmiar 7F odleglość między pętlami 26 cm zest 2

F Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28 cm zest 2

G Rozmiar 8F odleglość między pętlami 26 cm zest 2

H Rozmiar 8F odleglość między pętlami 28 cm zest 2

11 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów wykonany z materiału innego niż poliuretan (...)

A Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 24 cm zest 2

B Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 26 cm zest 100

C Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 28 cm zest 40

D Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm zest 20

E Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm zest 20

F Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm zest 2

G Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28cm zest 2

12 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów wykonany z dwuwarstwowego materiału typu poliuretan (...)

A Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 24 cm zest 60

B Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 26 cm zest 60

C Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm zest 50

D Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26cm zest 60

13 Jednorazowa prowadnica Seldingera pokryta PTFE w miękkiej koszulce (...) szt 120

14 Jednorazowa prowadnica Seldingera hydrofilna w miękkiej koszulce (...) szt 240

15 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOR trójdrożny (...)

A Rozmiar 16 CH szt 5

B Rozmiar 18 CH szt 10

C Rozmiar 20 CH szt 90

D Rozmiar 22 CH szt 250

E Rozmiar 24 CH szt 250

16 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu PROSTEGO, trójdrożny (...)

A Rozmiar 16 CH szt 5

B Rozmiar 18 CH szt 50

C Rozmiar 20 CH szt 60

D Rozmiar 22 CH szt 60

E Rozmiar 24 CH szt 10

17 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOR trójdrożny (...)

A Rozmiar 18 CH szt 10

B Rozmiar 20 CH szt 40

C Rozmiar 22 CH szt 70

D Rozmiar 24 CH szt 70

18 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOUR trójdrożny (...)

A Rozmiar 18 CH szt 60

B Rozmiar 20 CH szt 60

C Rozmiar 22 CH szt 200

D Rozmiar 24 CH szt 140

19 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DELINOTTE trójdrożny (...)

A Rozmiar 18 CH szt 20

B Rozmiar 20 CH szt 50

C Rozmiar 22 CH szt 50

D Rozmiar 24 CH szt 80

20 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOR dwudrożny (...)

A Rozmiar 18 CH szt 20

B Rozmiar 20 CH szt 20

C Rozmiar 22 CH szt 80

D Rozmiar 24 CH szt 80

21 Cewnik FOLEYA rowkowany (...)

A Rozmiar 16 CH szt 10

B Rozmiar 18 CH szt 30

C Rozmiar 20 CH szt 10

D Rozmiar 22 CH szt 10

22 Cewnik FOLEYA (...)

A Rozmiar 16 CH szt 10

B Rozmiar 18 CH szt 10

C Rozmiar 20CH szt 10

D Rozmiar 22 CH szt 10

23 Łącznik LUER do worka moczowego lateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo szt 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 4 509,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 76

Część nr: 76
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 28 szt. 30

2 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 30 szt. 40

3 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 32 szt. 120

4 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 34 szt. 40

5 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 36 szt. 40

6 Sterylny dren otrzewnowy z lateksu, otwór centralny i otwory boczne Ch26, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 20

7 Sterylny dren otrzewnowy z lateksu,otwór centralny i otwory boczne Ch28, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 200

8 Sterylny dren otrzewnowy z lateksu,otwór centralny i otwory boczne Ch30, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 60

9 Sterylny dren otrzewnowy z lateksu,otwór centralny i otwory boczne Ch32, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 80

10 Sterylny dren otrzewnowy z lateksu,otwór centralny i otwory boczne Ch34, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 80

11 Sterylny dren otrzewnowy z lateksu,otwór centralny i otwory boczne Ch36, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 53,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 77

Część nr: 77
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylna końcówka do odsysania z pola operacyjnego bez regulacji ssania typu Yankauer z otworami odbarczającymi, zakrzywiona, zakończona konstrukcją schodkową, umożliwiająca połączenie z drenem, rozmiar średni, opakowanie aseptyczne podwójne szt 2 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 41,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 78

Część nr: 78
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny, przeźroczysty, elastyczny dren do odsysania, żebrowany wzdłużnie zewnętrznie o gładkiej powierzchni wewnętrznej, zakończenie drenu umożliwiające łatwe połączenie drenu z końcówką do odsysania typu Yankauer i ssakiem, wewnętrzna średnica drenu min.7mm, zewn. 10mm, dł. drenu min.300cm. opakowanie aseptyczne podwójne szt 4 500

2 Sterylny, przeźroczysty, elastyczny dren do odsysania, żebrowany wzdłużnie zewnętrznie o gładkiej powierzchni wewnętrznej, zakończenie drenu umożliwiające łatwe połączenie drenu z końcówką do odsysania typu Yankauer i ssakiem, wewnętrzna średnica drenu 5mm, zewnętrzna 10mm, dł. drenu min.300cm. opakowanie aseptyczne podwójne szt 2 200

3 Niesterylny, medyczny dren do ssaka wykonany z PCV a 25m, średnica 8 mm x12mm op 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 197,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 79

Część nr: 79
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 7 -10 Ch szt 10

2 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 9 -12 Ch szt 10

3 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 12 -18 Ch szt 30

4 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 18 -24 Ch szt 20

5 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 24 -32 Ch szt 20

6 Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 16 -20 Ch szt 5

7 Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 20 -32 Ch szt 5

8 Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 24 -32 Ch szt 5

9 Sterylna zatyczka do cewników i drenów o budowie schodkowej, pakowana pojedynczo rozmiar uniwersalny szt 1 500

10 Sterylny zaciskacz do pępowiny z zatrzaskiem zabezpieczającym przed otwarciem, pakowany pojedynczo szt 1 200

11 Sterylne jednorazowe nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny szt 1 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 131,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 80

Część nr: 80
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylna stalowa końcówka do odsysania z pola operacyjnego do zabiegów wymagających wysokiej precyzji. Końcówka wyposażona w mandryn, którą można doginać do pożądanego kształtu, zakończona stopniowanym łącznikiem, który pozwala na łączenie końcówki z każdym typowym drenem, rozm. Ch6, opakowanie aseptyczne podwójne szt 100

2 Sterylna stalowa końcówka do odsysania z pola operacyjnego do zabiegów wymagających wysokiej precyzji. Końcówka wyposażona w mandryn, którą można doginać do pożądanego kształtu, zakończona stopniowanym łącznikiem, który pozwala na łączenie końcówki z każdym typowym drenem, rozm. Ch8, opakowanie aseptyczne podwójne szt 300

3 Sterylna stalowa końcówka do odsysania z pola operacyjnego do zabiegów wymagających wysokiej precyzji. Końcówka wyposażona w mandryn, którą można doginać do pożądanego kształtu, zakończona stopniowanym łącznikiem, który pozwala na łączenie końcówki z każdym typowym drenem, rozm. Ch12, opakowanie aseptyczne podwójne szt 2 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 203,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 81

Część nr: 81
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 1 / 60mm szt. 30

2 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 2 / 70mm szt. 50

3 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 3 / 80mm szt. 400

4 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 4 / 90mm szt. 250

5 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 5 / 100mm szt. 50

6 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 6 / 110mm szt. 10

7 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy, min. 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie rurki, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 2,0 szt. 20

8 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy (...) Rozm. 2,5 szt. 20

9 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy (...) Rozm. 3,0 szt. 40

10 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy (...) Rozm. 3,5 szt. 40

11 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy (...) Rozm. 4,0 szt. 30

12 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy (...) Rozm. 4,5 szt. 40

13 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 4,0 szt. 10

14 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 4,5 szt. 10

15 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 5,0 szt. 10

16 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 5,5 szt. 10

17 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm.6,0 szt. 70

18 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 6,5 szt. 50

19 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 7,0 szt. 210

20 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 7,5 szt. 800

21 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 8,0 szt. 900

22 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 8,5 szt. 50

23 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy (...) Rozm. 9,0 szt. 20

24 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym rozmiar rurki na łączniku i rurce, 2 znaczniki głębokości nad mankietem rurki w postaci ringów idących wokół obwodu rurki, Rozm.6,5 szt. 40

25 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym (...) Rozm.7,0 szt. 250

26 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym (...) Rozm.7,5 szt. 700

27 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym (...) Rozm.8,0 szt. 700

28 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym (...) Rozm.8,5 szt. 100

29 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym (...) Rozm.9,0 szt. 20

30 Sterylna jednorazowa prowadnica do ukształtowania z drutem dla rurek w rozmiarze od 2,5mm do 5,5mm szt. 400

31 Sterylna jednorazowa prowadnica do ukształtowania z drutem dla rurek w rozmiarze od 6,0mm do 9,0mm szt. 400

32 Sterylny przewód tlenowy z uniwersalnym złączem na obu końcówkach dren odporny na zaginanie długość od 210 cm - 213 cm szt. 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 246,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 82

Część nr: 82
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowa, sterylna, elastyczna prowadnica typ Bougie do trudnej intubacji posiadająca delikatnie zakrzywioną końcówkę do rurek intubacyjnych o średnicy wewnętrznej 6,0mm lub większej, oznaczenie umieszczone w odległości 15cm oraz w odstępach co 1 cm w odległości od 20 do 40 cm od końcówki zgłębnika, rozm. Ch 15/70 szt. 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 26,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 83

Część nr: 83
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki. Kolor niebieski. Maseczka spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II). 17,5cmx10cm +/- 0,3cm, sztywnik 11,5cm +/- 0,3cm. Sposób pakowania, składana pojedynczo, umożliwiający wyciąganie z kartonowego dyspensera a 50szt szt. 54 000

2 Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging dla osób noszących okulary. Specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski (góra) chronią okulary przed zaparowaniem. Kolor zielony. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II). 17,5cmx10cm +/- 0,3cm, sztywnik 14cm +/- 0,3cm. Sposób pakowania składana pojedynczo,umożliwiający wyciąganie z kartonowego dyspensera a 50szt szt. 8 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 129,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 84

Część nr: 84
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Lekkie i wygodne okulary ochronne wykonane z przeźroczystego poliwęglanu mające za zadanie ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Produkt zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II (PPE - personal protective equipment klasa II zgodnie z Dyrektywą 89/688/EEC). Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki oraz regulacją długości. Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed odpryskami ciał stałych, zaparowaniem oraz promieniowaniem UV szt. 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 38,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 85

Część nr: 85
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Czepek chirurgiczny, wykonany z włókniny wiskozowej w części bocznej i włókniny wiskozowej perforowanej u góry, głębokość min 14 cm, z gumką z tyłu o gramaturze min. 25g/m2. Pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a 100szt. szt. 8 000

2 Czepek w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi. Szczególnie odpowiedni dla mężczyzn z brodą. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min 25g/m2. Pakowany w kartonik,składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a 100szt szt. 600

3 Czepek chirurgiczny, wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej, głębokość min 14 cm, z gumką z tyłu o gramaturze min. 25g/m2. Pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a 100szt. szt. 8 000

4 Czepek w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej, średnica min 50 cm o gramaturze min 25g/m2. Ściągany lekko gumką. Pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a 100szt. szt. 8 000

5 Czepek w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej perforwanej, średnica min 48 cm o gramaturze min 25g/m2. Ściągany lekko gumką. Pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a 100szt. szt. 7 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 113,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 86

Część nr: 86
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy jałowy zestaw do dozowania płynów na bloku operacyjnym w składzie: 1 x pojemnik plastikowy 250ml, 9,2x5,5cm, z podziałką, przeźroczysty; 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, 9x10cm, z podziałką, przeźroczysty; 1 x serweta barierowa PE+PP 54g/m2 75x45cm (owinięcie zestawu) szt. 500

2 Jednorazowy jałowy zestaw do dozowania płynów na bloku operacyjnym w składzie: 1 x pojemnik plastikowy 250ml, 22x9cm, z podziałką, niebieski; 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, 9x10cm, z podziałką, przeźroczysty; 1 x serweta barierowa PE+PP 54g/m2 90x75cm (owinięcie zestawu) szt. 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 120,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 87

Część nr: 87
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm S. kompl 3 800

2 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm M kompl 4 800

3 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończenie lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm. L kompl 4 800

4 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm XL. kompl 4 200

5 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm. XXL kompl 2 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 627,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 88

Część nr: 88
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowe koszule dla pacjenta, wykonane z materiału wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 50-60g/m2, nieprzeźroczystego, miękkiego i przyjemnego w dotyku, kolor biały, rozmiar duży szt. 12 000

2 Jednorazowe, spodenki wykonane z materiału wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 50-60g/m2, nieprzeźroczystego, miękkiego i przyjemnego w dotyku kolor biały, rozmiar duży (objętość bioder min. 150 cm) szt. 5 000

3 Jednorazowe spodenki do kolonoskopii gramatura min. 35 g/m2 szt. 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 239,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 89

Część nr: 89
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Majtki jednorazowe dla pacjenta przygotowanego do zabiegu, z cienką bezlateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie. Ciemnogranatowe, nieprześwitujące, Materiał polipropylen min.40 g/m2.Wzmocnione w kroku. (podwójna warstwa włókniny). Wysokość majtek na linii biodra—min.15 cm. Obwód w pachwinie udowej: 92 cm +- 2 cm. Całkowita wysokość majtek: 44 cm (+/-2 cm). Obwód w pasie: min 150 cm Produkt koniecznie bez lateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar majtek: XXL. Produkt dostarczany w opakowaniu foliowym szt. 1 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 8,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 90

Część nr: 90
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylne, harmonijkowe butelki redona z drenem łączącym z uniwersalną końcówką schodkową dla drenów redona Ch6-Ch 18, pojemność 250ml opakowanie aseptyczne, podwójne. szt 900

2 Sterylne, harmonijkowe butelki redona z drenem łączącym z uniwersalną końcówką schodkową dla drenów redona Ch6-Ch 18, pojemność 500ml opakowanie aseptyczne, podwójne. szt 500

3 Sterylny dren redona z miękkiego PCV z nitką kontrastującą w RTG, długość drenu min.500mm, długość perforacji min 100mm, opakowanie aseptyczne, podwójne.

A Rozm. CH:8 szt 10

B Rozm. CH:10 szt 10

C Rozm. CH:12 szt 200

D Rozm. CH:14 szt 600

E Rozm. CH:16 szt 600

F Rozm. CH:18 szt 200

4 Sterylne butelki redona, zakończone schodkową końcówką z możliwością połączenia z drenami redona od Ch6 do Ch18, pojemność 200 ml opakowanie aseptyczne, podwójne. szt 1 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 162,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 91

Część nr: 91
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny dren KEHR lateksowy w kształcie litery T rozm. ramiona min. 30 i 100 cm

A rozm. od 8F szt 4

B rozm. od 10F szt 4

C rozm. od 12F szt 2

D rozm. od 14F szt 2

2 Sterylny dren PENROSA 100 % silikonowy otwarty, długość min. 30cm, szerokość min. 40mm z możliwością uwidocznienia drenu w badaniu rtg szt 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 4,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 92

Część nr: 92
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny kateter do embolektomii Fogarty`ego, jednokanałowy, wykonany z PVC z mandrenem, miękkie sferyczne zakończenie, zakończony nasadką luer-lock.

A Rozm.F 3 dł. 80cm szt 40

B Rozm.F 4 dł. 80cm szt 100

C Rozm.F 5 dł. 80cm szt 50

D Rozm.F 6 dł. 80cm szt 20

E Rozm.F 7 dł. 80cm szt 5

F Rozm.F 8 dł. 80cm szt 5

2 Sterylna proteza typu GREENEN do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych, widoczna w promieniach rtg. Rozm. F 5, F7

A Rozm. F 5 szt 1

B Rozm. F 7 szt 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 160,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 93

Część nr: 93
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141640 Dreny
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem. Rozm.F:24-28-32, opakowanie aseptyczne, podwójne

A Rozm.F:24 szt 20

B Rozm.F:28 szt 50

C Rozm.F:32 szt 50

2 Sterylne, jednorazowe dreny do zestawu dwubutlowego, wyposażone w rurkę do regulacji siły ssania, zakrętkę o średnicy 38 mm. szt 30

3 Jednorazowy jałowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, złożony z dwóch butli plastikowych: 300 ml oraz 700 ml szt 40

4 Butla szklana o pojemności 1500-2000 ml do drenażu jamy opłucnej szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 72,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 94

Część nr: 94
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33171300 Zestawy do znieczuleń miejscowych
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,45x0,85 zamknięty koniec trzy otwory boczne, łącznikiem do cewnika, filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrometra, strzykawką niskooporową 10 ml, igła 18G 1,3x80mm szt 100

2 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,6x1,05 (...) szt 10

3 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,45x0,85 (...) szt 50

4 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD, 26 G długość 90 mm (brązowa) szt 1 200

5 Igła prowadząca 20 G kompatybilna z igłą do znieczuleń podpajęczynówkowych 26 G, długość 90 mm szt 1 200

6 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD roz. 26 G/130 mm szt 30

7 Skala do pomiaru OCŻ wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na złamania plastiku z miejscem do umieszczenia drenu, skala +35 do -15 cm H2O (...) szt 10

8 Zestaw drenów do w/w skali wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix, długość drenu 100 cm szt 100

9 Zespoły kraników, rampa 3-kranikowa wielokolorowa szt 400

10 Zespoły kraników, rampa 5-kranikowa wielokolorowa szt 300

11 Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej (...) szt 2 600

12 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednoświatłowy (...) 7F/20/ kanały 18G szt 50

13 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy (...) 7F/20/ kanały 16/16G szt 240

14 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń matodą Seldingera, dwuświatłowy (...) 7F/20/ kanały 13/13G szt 30

15 Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3 - 1000 ml (...) szt 10 400

16 Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej (...) z drenikiem długości 50 cm, średnica 2,0 x 4,1 szt 500

17 Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej (...) z drenikiem długości 25 cm, średnica 2,0 x 4,1 szt 2 800

18 Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, trzyświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu (...) szt 300

19 Zestaw do biopsji wątroby, ze specjalną cienkościenną igłą minimalizującą uraz podczas zabiegu rozm. 15G/1,8 mm szt 10

20 Zestaw do biopsji wątroby, ze specjalną cienkościenną igłą minimalizującą uraz podczas zabiegu rozm. 16G/1,6 mm szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 1 115,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 95

Część nr: 95
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141411 Skalpele i noże chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylne, jednorazowe ostrze chirurgiczne ze stali węglowej pakowane w pojedyncze kopertki foliowe, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Zgodnie z normą BS EN 27740, ISO 7740. Na opakowaniu kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz indywidualny numer katalogowy Nr 11 op. = 100szt op. 100

2 Sterylne, jednorazowe ostrze chirurgiczne ze stali węglowej pakowane w pojedyncze kopertki foliowe, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Zgodnie z normą BS EN 27740, ISO 7740. Na opakowaniu kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz indywidualny numer katalogowy Nr 15 op. = 100szt op. 20

3 Sterylne, jednorazowe ostrze chirurgiczne ze stali węglowej pakowane w pojedyncze kopertki foliowe, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Zgodnie z normą BS EN 27740, ISO 7740. Na opakowaniu kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz indywidualny numer katalogowy Nr 20 op. = 100szt. op. 50

4 Sterylne, jednorazowe ostrze chirurgiczne ze stali węglowej pakowane w pojedyncze kopertki foliowe, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Zgodnie z normą BS EN 27740, ISO 7740. Na opakowaniu kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz indywidualny numer katalogowy Nr 22 op. = 100szt. op. 100

5 Sterylne, jednorazowe ostrze chirurgiczne ze stali węglowej pakowane w pojedyncze kopertki foliowe, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Zgodnie z normą BS EN 27740, ISO 7740. Na opakowaniu kolorystyczne oznaczenie rozmiaru oraz indywidualny numer katalogowy Nr 24 op. = 100szt. op. 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 99,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 96

Część nr: 96
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
31711140 Elektrody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Elektrody EKG z żelem owalne 48x34 mm samoprzylepne (wymiar +/- 10 %) szt. 66 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 78,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 97

Część nr: 97
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Wkłady workowe 2000 ml z trwale dołączoną pokrywą, średnica wkładu max. 13,5cm uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym o skuteczności 99,999 %, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy schodkowy oraz duży otwór do pobierania próbek wydzieliny. Wymiana wkładów bez konieczności odłączania drenu przyłączeniowego do źródła ssania szt 4 400

2 Wkłady workowe 1000 ml z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym o skuteczności 99,999 %, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy schodkowy oraz duży otwór do pobierania próbek wydzieliny. Wymiana wkładów bez konieczności odłączania źródła ssania szt 3 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 486,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 98

Część nr: 98
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141111 Opatrunki przylepne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Opatrunek ochronny na oko z plastikowym przejrzystym okienkiem wykonany z nietkanego polipropylenu; pokryty hipoalergicznym klejem medycznym szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 10,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 99

Część nr: 99
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141111 Opatrunki przylepne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Okleina do mocowania cewników, drenów i kabli EKG do skóry:

— medyczny hipoalergiczny klej akrylowy,

— wykonany z nietkanego polipropylenu,

— rozmiar M,

— okres stosowania do 3 dni szt 100

2 Okleina do mocowania cewników, drenów i kabli EKG do skóry:

— medyczny hipoalergiczny klej akrylowy,

— wykonany z nietkanego polipropylenu,

— rozmiar L,

— okres stosowania do 3 dni szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 4,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 100

Część nr: 100
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141111 Opatrunki przylepne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Okleina do mocowania cewników i sond donosowych:

— medyczny hypoalergiczy klej akrylowy,

— plaster stabilizujący do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa,

— wykonany z różowego nietkanego polipropylenu,

— rozmiar L: duży,

— okres stosowania do 3 dni szt 1 300

2 Okleina do mocowania cewników i sond donosowych:

— medyczny hypoalergiczy klej akrylowy,

— plaster stabilizujący do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa,

— wykonany z różowego nietkanego polipropylenu,

— rozmiary S: mały,

— okres stosowania do 3 dni szt 400

3 Okleina do mocowania cewników i sond donosowych:

— medyczny hypoalergiczy klej akrylowy,

— plaster stabilizujący do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa,

— wykonany z różowego nietkanego polipropylenu,

— rozmiar I: noworodkowy,

— okres stosowania do 3 dni szt 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 20,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 101

Część nr: 101
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie będź wymianę rurki

A Rozmiar 6,0mm szt. 5

B Rozmiar 6,5mm szt. 5

C Rozmiar 7,0mm szt. 15

D Rozmiar 7,5mm szt. 10

E Rozmiar 8,0mm szt. 5

F Rozmiar 8,5mm szt. 5

G Rozmiar 9,0mm szt. 5

H Rozmiar 10 mm szt. 5

2 Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki

A Rozmiar 6,0mm szt. 5

B Rozmiar 6,5mm szt. 5

C Rozmiar 7,0mm szt. 5

D Rozmiar 7,5mm szt. 10

E Rozmiar 8,0mm szt. 10

F Rozmiar 8,5mm szt. 10

G Rozmiar 9,0mm szt. 10

H Rozmiar 10 mm szt. 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 56,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 102

Część nr: 102
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141642 Akcesoria do drenażu
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 9F/26. Elementy zestawu: kateter typ Pigtail zagięty, igła dwuczęściowa 15G, opaska zaciskowa, kołnierz szt 10

2 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 12F/26. Elementy zestawu: kateter typ Pigtail zagięty, igła dwuczęściowa 15G, opaska zaciskowa, kołnierz szt 10

3 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 14F/26. Elementy zestawu: kateter typ Pigtail zagięty, igła dwuczęściowa 15G, opaska zaciskowa, kołnierz szt 10

4 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 9FP/26. Elementy zestawu: kateter typ Pigtail prosty, igła dwuczęściowa 15G, opaska zaciskowa, kołnierz szt 30

5 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 12FP/26. Elementy zestawu: kateter typ Pigtail prosty, igła dwuczęściowa 15G, opaska zaciskowa, kołnierz szt 30

6 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 14FP/26. Elementy zestawu: kateter typ Pigtail prosty, igła dwuczęściowa 15G, opaska zaciskowa, kołnierz szt 20

7 Dren brzuszny 8F/40 szt 10

8 Dren brzuszny 10F/40 szt 10

9 Dren brzuszny 12F/40 szt 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 128,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 103

Część nr: 103
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pojemnik do pobierania próbek śluzu zamykany z plastikowym wężykiem poj. 40ml, pakowany pojedynczo w opakowaniu sterylnym folia-papier szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 13,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 104

Część nr: 104
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowe pokrowce na mikroskop operacyjny OPMI typ VARIO/S 88 rozm. Firmy K.Zaiss rozm. 122x209cm, średnica okularu 48x82in. wykonane z przeźroczystej folii ref 306070-0000-000 lub równoważny szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 123,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 105

Część nr: 105
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, nie twardniejący przy dłuższym stosowaniu (do 6 tygodni), posiadający podziałkę centymetrową, dołączoną prowadnice ułatwiającą zakładanie, linia kontrastująca w promieniach RTG umożliwijąca kontrolę położenia zgłębnika, koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa dodatkowe boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania, koniec bliższy zgłębnika ma łącznik umożliwiający połączenie z zestawami do podaży diety. Wolny od DEHP.rozmiar Ch12/110 szt 2

2 Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark przeznaczony do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Spirala typu Bengmark powoduje, że zgłębnik sam przemieszcza się przez odźwiernik do jelita. Części składowe: łącznik umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia, całkowicie nieprzezroczysty przewód zgłębnika, kontrastujący w promieniach RTG, nadrukowane znaczniki długości, poliuretanowa końcówka z powłoką hydromerową, zamkniętym ujściem, dwoma dużymi i dwoma małymi bocznymi otworami, prowadnica pokryta silikonem z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem. Wolny od DEHP. Rozmiar Ch10/145cm szt 1

3 Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do Packa, umożliwiający połączenie opakowania diety Pack ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą wlewu kroplowego, bez użycia pompy. Wolny od DEHP. Części składowe: łącznik pasujący do opakowań miękkich typu Pack, komora kroplowa, zacisk rolkowy, końcówka do podawania leków i płukania zgłębnika (+ nasadka ochronna), żeńska końcówka do połączenia ze zgłębnikiem szt 100

4 Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do Packa, umożliwiający połączenie opakowania diety Pack ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą wlewu kroplowego, bez użycia pompy. Wolny od DEHP. Części składowe: łącznik pasujący do opakowań miękkich typu Pack, komora kroplowa, zacisk rolkowy, końcówka do podawania leków i płukania zgłębnika (+ nasadka ochronna), stożkowa końcówka męska (5-stopniowa) do łączenia ze zgłębnikiem (+ nasadka chroniąca przed kurzem). szt 3 200

5 Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800 do opakowań typu Pack, umożliwiający połączenie opakowania diety Pack ze zgłębnikiem. Wolny od DEHP. Części składowe: łącznik pasujący do opakowań miękkich typu Pack, komora kroplowa, zacisk rolkowy, końcówka do podawania leku i płukania zgłębnika (+ nasadka ochronna), żeńska końcówka do połączenia ze zgłębnikiem. Łącznik do pompy Flocare 800. szt 50

6 Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800 do opakowań typu Pack, umożliwiający połączenie opakowania diety Pack ze zgłębnikiem. Wolny od DEHP. Części składowe: łącznik pasujący do opakowań miękkich typu Pack, komora kroplowa, zacisk rolkowy, końcówka do podawania leku i płukania zgłębnika (+ nasadka ochronna), stożkowa końcówka męska (5-stopniowa) do łączenia ze zgłębnikiem (+ nasadka chroniąca przed kurzem). Łącznik do pompy Flocare 800. szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 304,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 106

Część nr: 106
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych wyposażony w: zawór sterujący ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, zapewniający ciągłość wentylacji (brak strat PEEP oraz spadku saturacji), mankiet z ulepszoną powłoką antybakteryjną, bezzwrotny port do płukania cewnika, mocny przeźroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, port do podawania leków w postaci aerozolu MDI, łącznik kątowy podwójnie obrotowy. Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych o potwierdzonym maksymalnym czasie stosowania do 72 godz., rozm 14F/Ch, długość min 570mm. szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 55,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 107

Część nr: 107
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141320 Igły medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowe, sterylne nożyczki monopolarne, obrotowe do zabiegów laparoskopowych o długości 33 cm i średnicy 5 mm szt 100

2 Jednorazowa igła typu Veress, dł. 120 mm szt. 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 93,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 108

Część nr: 108
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Silikonowe lejce naczyniowe sterylne fi 1,5 mmx 2,0 dł. 40 cm niebieskie, czerwone, białe, żółte pakowane po 10 op 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 46,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 109

Część nr: 109
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy, sterylny zestaw zabezpieczający przed parowaniem optyki laparoskopowej na bazie alkoholu wraz z gąbką, nie powodujący matowienia optyki. Pojemność min. 7 ml szt. 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 22,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 110

Część nr: 110
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Plomba z indykatorem z tylną stroną klejącą oraz indykator procesu sterylizacji parowej do PRZYKLEJENIA W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA, PO PROCESIE STERYLIZACJI przeznaczona do kontenerów standardowych AESCULAB, będących na wyposażeniu szpitala. Rozm. dł. 80x szer.35 mm. Pojedyncze plomby umieszczone w opakowaniu po 1000 szt. op. 10

2 Plomba -KLIPS PLASTIKOW Y do zabezpieczenia zamknięcia kontenerów przed nieautoryzowanym otwarciem, przeznaczona do kontenerów standardowych AESCULAB, będących na wyposażeniu szpitala. Długość ramienia prostego wchodzącego w zamknięcie kontenera min 4 cm. Opakowanie po 1000 szt. Zamawiający wymaga próbki produktu (5szt) celem sprawdzenia długości ramienia prostego op. 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 54,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 111

Część nr: 111
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Olej do narzędzi do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją. Pojemność: około 80 ml. szt 50

2 Olej w rozpylaczu do oliwienia zamknięć, blokad itd. w narzędziach chirurgicznych przed sterylizacją, nie zawierający węglowodoru, fluoru i chloru. Pojemność: około 300 ml. szt 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 31,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 112

Część nr: 112
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny jednorazowy pisak nietoksyczny do skóry z możliwością pomiaru, usuwalny za pomocą środków dezynfekcyjnych do skóry. szt 1 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 26,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 113

Część nr: 113
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jałowa jednorazowa szczotka do chirurgicznergo mycia rąk, wykonana z polietylenu i polietylenowej gąbki. Szczotka posiada dwa stopnie miękkości odpowiednie dla obszarów skóry o różnej wrażliwości. Pakowane sterylnie po jednej sztuce. Szczotki suche bez detergentu. szt 20 000

2 Jałowa, jednorazowa szcztoka do chirurgicznego mycia rąk wykonana z polietylenu i polietylenowej gąbki, nasączona 4 % chllorheksydyną szt 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 134,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 114

Część nr: 114
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylne łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, wytrzymały materiał - wysokiej jakości tworzywo sztuczne oraz ergonomiczny kształt, trwałe, mocna (ok. 1300LUX) i jasne światło, pakowane pojedynczo, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Mac 0 szt 20

2 Sterylne łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, wytrzymały materiał - wysokiej jakości tworzywo sztuczne oraz ergonomiczny kształt, trwałe, mocna (ok. 1300LUX) i jasne światło, pakowane pojedynczo, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Mac 00 szt 20

3 Sterylne łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, wytrzymały materiał - wysokiej jakości tworzywo sztuczne oraz ergonomiczny kształt, trwałe, mocna (ok. 1300LUX) i jasne światło, pakowane pojedynczo, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Mac 1 szt 20

4 Sterylne łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, wytrzymały materiał - wysokiej jakości tworzywo sztuczne oraz ergonomiczny kształt, trwałe, mocna (ok.. 1300LUX) i jasne światło, pakowane pojedynczo, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Mac 2 szt 100

5 Sterylne łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, wytrzymały materiał - wysokiej jakości tworzywo sztuczne oraz ergonomiczny kształt, trwałe, mocna (ok.. 1300LUX) i jasne światło, pakowane pojedynczo, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Mac 3 szt 300

6 Sterylne łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade®, wysoka jakość światła, wytrzymały materiał - wysokiej jakości tworzywo sztuczne oraz ergonomiczny kształt, trwałe, mocna (ok.. 1300LUX) i jasne światło, pakowane pojedynczo, współpracują z rękojeściami z klasycznym mocowaniem Mac 4 szt 300

7 Wielorazowe łyżki z klasycznym mocowaniem do laryngoskopu rozm. 3 szt 20

8 Wielorazowe łyżki z klasycznym mocowaniem do laryngoskopu rozm. 4 szt 20

9 Rękojeść standardowa z klasycznym mocowaniem szt 6

10 Żarówki do laryngoskopu Krypton nr 3 i 4 kompatybilne do wielorazowych łyżek standardowych z klasycznym mocowaniem szt 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 129,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 115

Część nr: 115
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy, polyethylenowy (PE) wkład do systemu ssącego typu VacuSmart, przeznaczony do aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych, maksymalna objętość pojemnika 1000ml, zalecane wypełnienie 700ml. Pokrywa pojemnika wyposażona w zawór anty przelewowy oraz zintegrowany filtr antybakteryjny, separujący układy ssaka od butli na wydzieliny szt 100

2 Zbiornik na wydzieliny, wielokrotnego użytku, kompatybilny z systemem VacuSmart, maksymalna pojemność pojemnika 1000ml, zalecane wypełnienie 700ml, materiał - PSU (polysulfone), pojemnik sterylizowany w autoklawie w tem. do 134oC szt 10

3 Jednorazowy, polyethylenowy (PE) dren o dł. 2m, zakończony zintegrowanym schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę ssania szt 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 127,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 116

Część nr: 116
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Czysta foliowa osłonka na mankiet uciskowy pojedynczy dla turniketu dla dorosłych na udo szt 1 000

2 Czysta foliowa osłonka na mankiet uciskowy pojedynczy dla turniketu dla dorosłych na rękę szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 30,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 117

Część nr: 117
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze 83g/m2 z osłoną na oczy, odporna na działanie substancji płynnych typ IIR, zgodna z normą 14683, pakowana po 25 sztuk szt 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 17,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 118

Część nr: 118
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowe magnetyczne pudełko do liczenia igieł chirurgicznych z przyrządem do zdejmowania ostrzy o pojemności min. 20 szt, posiadające taśmy lepne do mocowania na stoliku narzędziowym szt 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 40,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 119

Część nr: 119
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny zatrzaskowy uchwyt do cewnika rozm. 16/17G szt. 100

2 Sterylny zatrzaskowy uchwyt do cewnika rozm. 18G szt. 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 18,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 120

Część nr: 120
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednoczęściowe mocowanie rurek intubacyjnych dla dorosłych (bez przyklejania) długość 72 cm szt. 2 000

2 Dwuczęściowe mocowanie rurek intubacyjnych dla dorosłych (bez przyklejania) kompletny zestaw kompl. 2 500

3 Taśma klejąca służąca do oznaczenia głębokości rurki intubacyjnej szt. 1 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 258,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 121

Część nr: 121
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zakłucia do tętnic 20G/1,10mm x 45mm 49ml/min szt. 200

2 Cewnik do kaniulacji tętnic zakładany metodą Seldingera. Zestaw zawiera: cewnik, prowadnik, igłę punkcyjną. Cewnik z powłoką hydrofilną ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwnym zaciskiem. Prowadnica druciana 0,025”/45cm na której znajdują się głębokości wprowadzenia cewnika. Igła punkcyjna 18GA/7cm szt. 50

3 Cewnik do kaniulacji tętnic zakładany metodą Seldingera. Zestaw zawiera: cewnik z prowadnicą i igłą punkcyjną. Cewnik z powłoką hydrofilną ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwnym zaciskiem. Cewnik posiada prowadnicę drucianą 0,025”/33cm, końcówka proste z obu stron Igła punkcyjna 18GA/5cm szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 71,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 122

Część nr: 122
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141320 Igły medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS, igła pokryta warstwą izolacyjną aż do szlifu, szlif 30 stopni, plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenikiem do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana pojedynczo, sterylna, 22Gx2 0,70x50mm, szt 100

2 Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS, igła pokryta warstwą izolacyjną aż do szlifu, szlif 30 stopni, plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenikiem do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana pojedynczo, sterylna, 21Gx4 0,80x100 szt 100

3 Igła do znieczulenia splotów nerwowych, pakowana pojedynczo, sterylna, 25G x 2 1/8 0,53x55mm szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 100,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 123

Część nr: 123
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej szt 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 77,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 124

Część nr: 124
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym (długość rękawa razem z balonikiem 170 cm),balonik posiada niebieską kieszonkę do umieszczenia palca wiodącego dla łatwej aplikacji; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem poziomu wypełnienia oraz port do irygacji, dodatkowo port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki 1000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 56,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 125

Część nr: 125
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełnobarierowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar 61x91cm szt 150

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 6,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 126

Część nr: 126
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający: hemofiltr o powierzchni 1,0m2,zestaw linii tętniczo-żylnej, worek ściekowy, dren do heparyny. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu szpitala. szt 50

2 Zestaw do plazmaferezy (plazmafiltr z liniami- do aparatu Prismaflex) TPE. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu szpitala. szt 20

3 Worek spustowy 5 litrowy z dolnym odpływem, do aparatu Prismaflex będącym na wyposażeniu szpitala. szt 10

4 Dren do podawania wapnia, kompatybiny z zestawem do zabiegów CRRT z uzyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex CA 250 szt 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 430,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 127

Część nr: 127
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pojedyńczy przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia:

— zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki

— budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną 49Hz(+/-1Hz)

— linie ciśnieniowe grubościenne z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków

— połączenia przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami

— dł linii 152cm (122+30cm)

— linia infuzyjna na stale podłączona z przetwornikiem

— nieliniowość i histereza pomiaru poniżej 1,5 %

— produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedyńczo szt 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 73,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 128

Część nr: 128
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pojedyńczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią:

— długości linii płuczącej 150cm (+/-5cm)

— biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami)

— przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 200Hzz

— błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5 %

— system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustek

— linia pacjenta dł 150cm (120cm+30)

— połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), typu Edwarda

— przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor szt 100

2 Zestaw do pomiaru rzutu serca z możliwościa bezposredniego pomiaru ciśnienia:

— czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metoda analizy fali tętna

— możliwość bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego

— dwa niezależne gniazda sygnału:CO i ciśnienia tętniczego

— bezpinowe gniazda sygnału ciśnienia i CO

— dren z linią płuczącą o całkowitej długości 152cm, +/-3 cm

— wypełnienie układu lub płukanie poprzez wielokierunkowy wypustek

— instrukcja w języku polskim

— zestaw musi być kompatybilny z posiadanym aparatem do monitorowania hemodynamicznego tzp EV 1000 F. Edwards Lifescientes szt 25

3 Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych metodą termodylucji:

— zestaw do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej zawierający

— czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

— czujnik do pomiaru ciśnienia żylnego z rozwidloną linią płu

— kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów

— poliuretanowe wkłucie centralne 5 F dł 20 cm (lub 4F dł 16 cm)

— dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia

— połączenie gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe

— częstotliwość własna czujnika >200Hz

— zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia

— zestaw musi być kompatybilny z posiadanym monitorem hemodynamicznym EV 1000

— instrukcja obsługi w języku polskim szt 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 270,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 129

Część nr: 129
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli (...) dla dorosłego mniejsza szt 200

2 Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli (...) dla dorosłego większa szt 300

3 Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli (...) dla noworodka szt 40

4 Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa (...) dla dużych dzieci szt 10

5 Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa (...) dla dorosłego mniejsza szt 200

6 Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa (...) dla dorosłego większa szt 300

7 Łącznik typu martwa przestrzeń (...) szt 100

8 Obwód oddechowy dla dorosłych dł 80-220cm (...) szt 300

9 Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty lub sterylny o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999 % (...) szt 14 500

10 Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty lub sterylny (...) szt 2 000

11 Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos" (...) szt 1 000

12 Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci (...) szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 555,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 130

Część nr: 130
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy nebulizator z ustnikiem i drenem w kształcie litery T dł. 180 cm szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 2,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 131

Część nr: 131
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Serweta ochronna na stół operacyjny, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/cm3, w rozmiarze min. 100 x 228 cm, warstwa spodnia pełno barierowa wykonana z 3 – warstwowej foli polietylenowej szt 2 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 126,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 132

Część nr: 132
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Wąsy tlenowe, przeznaczone dla jednego pacjenta, do prowadzenia terapii tlenem, przepływ tlenu uzależniony od 2-6 l/min. Wąsy wykonane z PCV, pozbawione ftalanów. Długość 150 + 50 cm, 50 cm wykonane z silikonu. Część donosowa bardzo miękka, anatomicznie wyprofilowana, końcówki zakrzywione, minimalizujące traumatyzację śluzówki. Ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. szt 9 000

2 Wąsy tlenowe, przeznaczone dla jednego pacjenta, do prowadzenia terapii tlenem, przepływ tlenu uzależniony od 2-6 l/min. Wąsy wykonane z PCV, pozbawione ftalanów. Długość 450 + 50 cm, 50 cm wykonane z silikonu. Część donosowa bardzo miękka, anatomicznie wyprofilowana, końcówki zakrzywione, minimalizujące traumatyzację śluzówki. Ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. szt 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 86,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 133

Część nr: 133
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm, karbowane o gładkim wnętrzu,dł 200 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp.134 w czasie 5 minut. szt 25

2 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm, karbowane o gładkim wnętrzu, dł 150 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp.134 w czasie 5 minut. szt 25

3 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm, karbowane o gładkim wnętrzu, dł 110 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp.134 w czasie 5 minut. szt 10

4 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm, karbowane o gładkim wnętrzu, dł 60 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp.134 w czasie 5 minut. szt 10

5 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm, karbowane o gładkim wnętrzu, dł 45 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp.134 w czasie 5 minut. szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 157,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 134

Część nr: 134
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Układ oddechowy jednorazowy dł.1,5 m do respiratora iVent 101 szt 20

2 Złącze niskiego przepływu 02 do respiratora iVent 101 szt 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 25,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 135

Część nr: 135
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy zmontowany układ oddechowy do natychmiastowego użycia do respiratora Hamilton Medical C1 dla pacjentów dorosłych

— układ współosiowy (180 cm)

— czujnik przepływu

— regulowana długość części wydechowej

— zwiększone bezpieczeństwo (bez wstępnego montażu) kompl 100

2 Zastawka wydechowa do układu oddechwego typu Hamilton G5/S1 kompl 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 153,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 136

Część nr: 136
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Złącze typu T dla dorosłych - osprzęt kompatybilny z nebulizatorem Aeroneb Solo szt 60

2 Mebrana nebulizatora - osprzęt kompatybilny z nebulizatorem Aeroneb Solo szt 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 113,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 137

Część nr: 137
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy 8,5F/ (16,14,18,18Ga) długości 16 oraz 20cm poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną składająca się z sulfadiazyny srebra, octanu chlorcheksydyny oraz chlorhexydyny położoną na zewnątrz, wewnątrz cewnika oraz na mocowaniach przy skórze pacjenta, zdejmowane zaciski ślizgowe. Zestaw zawierający minimum: prowadnicę nitinolową 60 cm lub 45 cm o śr. 0,032’’ zakończona J z markerem EKG, igła echogeniczna z markerem 18Ga o dł 6,35cm, strzykawka Luer Slip 5ml z zastawką hemostatyczną, dodatkowa tępa igła do lokalizacji naczynia, bezpieczny skalpel wysuwany i chowany kciukiem z podziałką centymetrową do 5cm, pojemnik do zabezpieczenia igły przed zakłuciem na 8 igieł. Cewnik umożliwiający iniekcje pod wysokim ciśnieniem CT min 10 ml/sek przez medial kanał, proxymalny min 5ml/sek, na częściach prox cewnika określone wartości przepływu dla każdego kanału oddzielne w ml/sek. Na delcie cewnika oznaczenie średnicy zewnętrznej oraz długości dla określenia wartości cewnika już założonego. Wszystko zapakowane w sterylną serwetę jako obłożenie. Na opakowaniu informacje dotyczące wszystkich składowych zestawu, dokładnych przepływów (ml/h), objętości (ml) oraz maksymalnego ciśnienia (ml/sek) każdego z kanałów, naklejki z nr. kodu i serii, całość zapakowane w jałowe obłożenie i nieprzeźroczystą tacę bez dodatkowych wewnętrznych woreczków. Opis w języku polskim. szt 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 76,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 138

Część nr: 138
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Mankiet do podawania płynów poj. 500 ml z pęcherzem PVC i manometrem szt 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 15,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 139

Część nr: 139
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
30191140 Akcesoria do identyfikacji osób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych pakowane po 100 sztuk szt. 20 000

2 Opaska do identyfikacji noworodka szt. 2 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 25,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 140

Część nr: 140
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Basen plastikowy szt. 100

2 Kaczka plastikowa szt. 100

3 Plastikowe naczynie na mocz 2 l - Tulipan szt 20

4 Żel do EKG 0,25 l szt. 100

5 Żel do USG 0,5 l szt. 530

6 Żel do EEG 0,25 l szt. 10

7 Żel elektrodowy Signagel do defibrylatora Lifepack 250g szt. 10

8 Pasta Every 160g szt. 20

9 Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa kolor srebrno-złoty 1xuż 160x210cm szt. 200

10 Sterylna, jednorazowa pęseta plastikowa szt 1 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 41,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 141

Część nr: 141
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
30197630 Papier do drukowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Papier KTG HP 150*100*150 szt. 350

2 Papier EKG Ascard A4 112*25 szt. 550

3 Papier USG Videoprinter K-61B szt. 120

4 Papier termoczuły do aparatu LifePack 20 i 20e 50 mm x 26 m szt. 60

5 Papier do aparatu EKG AsCard B5 58x25 szt. 250

6 Papier Sony UPP 110 HG szt. 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 53,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 142

Część nr: 142
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Butelka szklana do dozownika tlenowego pojemnosc od 200 do 250 ml średnica zewnętrzna 38mm szt 140

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 22,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 143

Część nr: 143
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Maty dekontaminacyjne do sal operacyjnych w rozm. 45x115 'a 30 płatków szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 112,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 144

Część nr: 144
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Szyny Kramera 600 x 50 szt. 20

2 Szyny Kramera 1000 x 70 szt. 20

3 Szyny Kramera 1500 x 100 szt. 20

4 Szyny Kramera 1500 x 70 szt. 20

5 Szyny palcowe wykonane z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej biała gąbką lateksową 230 x 15 szt. 100

6 Szyny palcowe wykonane z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej biała gąbką lateksową 230 x 18 szt. 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 9,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 145

Część nr: 145
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy kołnierz ortopedyczny typu Schanza bez wzmocnień plastikowych, miękki, wykonany z bawełny 50 % i poliamidu 50 %. Zapięcie na rzep umożliwiający dostosowanie długości kołnierza do obwodu szyi pacjenta.

A wysokość 7 cm obwód 38,6 - 41,5 cm szt 5

B wysokość 7 cm obwód 41,6 - 44,5 cm szt 5

C wysokość 7 cm obwód 44,6 - 47,5 cm szt 5

D wysokość 8,5 cm obwód 38,6 - 41,5 cm szt 10

E wysokość 8,5cm obwód 41,6 - 44,5 cm szt 10

F wysokość 8,5cm obwód 44,6 - 47,5 cm szt 10

G wysokość 10 cm obwód 38,6 - 41,5 cm szt 10

H wysokość 10 cm obwód 41,6 - 44,5 cm szt 10

I wysokość 10 cm obwód 44,6 - 47,5 cm szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 21,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 146

Część nr: 146
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
30191140 Akcesoria do identyfikacji osób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor żółty szt 2 000

2 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor zielony szt 2 000

3 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor czerwony szt 500

4 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor niebieski szt 2 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 10,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

GRUPA 147

Część nr: 147
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Bezpieczny jednorazowy pojemnik z formaliną 10 % do próbek biopsyjnych poj.20 ml szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 28,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, POLSKA.Pok. nr 10 - Administracja

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje odrębnych zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Lipiec 2021

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a) Oświadczenie własne Wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) świadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca złoży:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ).

4) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 5 do SIWZ)

b) w zakresie Grupy 10 poz.14: próbka sterylnego systemu do godzinowej zbiórki moczu - szt.1

c) w zakresie Grupy 110 poz.2: próbka plomby do zabezpieczania zamknięcia kontenerów - szt.5

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w

Pkt 2) a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Pkt 2) b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Informacja do Sekcji IV.2.6) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kopię odwołania Odwołujący prześle Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy czynności innych niż określone powyżej.

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020