Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 334297-2020

16/07/2020    S136

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 136-334297

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Ignatianum w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6761687491
Adres pocztowy: ul. Kopernika 26
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Granat, Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zp@ignatianum.edu.pl
Tel.: +48 123999614
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ignatianum.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO

Numer referencyjny: 211/BZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO (zwanego dalej również „asortymentem”), z podziałem na siedem części zamówienia:

— część nr 1 – firewall wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki,

— część nr 2 – monitor – 3 sztuki,

— część nr 3 – switch 24-portowy – 2 sztuki,

— część nr 4 – switch 48-portowy – 2 sztuki,

— część nr 5 – szafa montażowa typu rack – 1 sztuka,

— część nr 6 – zasilacz awaryjny ups – 1 sztuka,

— część nr 7 – system taśm LTO – 1 zestaw.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 określa odpowiednio zał. nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w zał. nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ dostawę niezbędnego oprogramowania i wyposażenia, jak również dla całości asortymentu – dostarczenie do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych pomieszczeń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 zamówienia

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa firewalli wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 1 – „gwarancja w reżimie NBD” / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 2 „możliwość uruchomienia urządzenia w trybie HA active/active” / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 1 – 2 700, 00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 zamówienia

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa monitorów – 3 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 1 „monitor o rozdzielczości 4K czyli 3 840 x 2 160” / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 2 „monitor z wbudowanym kalibratorem” / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 2 – 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3 zamówienia

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest dostawa – switchy 24-portowych – 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1C do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 1 „dodatkowe porty (ponad 24) QSFP+ wraz z modułami wspierające technologii min. 40 Gbit/s” / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 2 „wbudowany mechanizm przechwytywania ruchu (typu sniffer, wireshark)” / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 3 – 1 600, 00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4 zamówienia

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest dostawa – switchy 48-portowych – 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1D do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 1 „dodatkowe porty (ponad 48) QSFP+ wraz z modułami wspierające technologii min. 40 Gbit/s” / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 2 „wbudowany mechanizm przechwytywania ruchu (typu sniffer, wireshark)" / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 4 – 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 5 zamówienia

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31213300 Szafy kablowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 5 jest dostawa szafy montażowej typu rack – 1 sztuka. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1E do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 5 – 140, 00 PLN (słownie: sto czterdzieści złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 6 zamówienia

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35100000 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 6 jest dostawa zasilacza awaryjnego ups – 1 sztuka. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1F do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 1 „UPS o parametrach: moc pozorna 6 000 VA, moc rzeczywista 5 400 W” / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium nr 2 „dodatkowy zestaw baterii zwiększający czas podtrzymania przy maksymalnym obciążeniu do 12 minut” / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 6 – 190, 00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 7 zamówienia

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233160 Jednostki pamięci taśmowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 7 jest dostawa systemu taśm LTO – 1 zestaw. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1G do SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

— część nr 7 – 65,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wypełniony formularz) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) w formie i na zasadach określonych w rozdziale VI SIWZ, dotyczące:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia;

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

2) W celu ustalenie czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem (https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdz. VII pkt 2.2 (wykaz tych dokumentów i oświadczeń został ujęty także w sekcji VI.3) niniejszego ogłoszenia potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu).

O dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne można dowiedzieć się z pkt 3.16 rozdz.VII SIWZ.

4) Na potwierdzenie spełniana przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: folderów/katalogów / kart produktowych producenta potwierdzających, że oferowany asortyment i jego poszczególne parametry techniczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza powyższe również w języku angielskim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1.3.1) w ramach części nr 1: minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego* o wartości brutto co najmniej 50 000, 00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;

1.3.2) w ramach części nr 3: minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego* o wartości brutto co najmniej 50 000, 00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;

1.3.3) w ramach części nr 4: minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego* o wartości brutto co najmniej 50 000, 00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.

W zakresie części nr 2, 5, 6 i 7 Zamawiający nie określa – nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko dostawy wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takim przypadku Zamawiający uzna wykazaną dostawę jeżeli do upływu terminu składania ofert dostawa ta została wykonana należycie w wymaganym zakresie i na kwotę nie mniejszą kwota wskazana odpowiednio dla części w pkt 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.

* Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie urządzenia komputerowe wraz z dedykowanym do nich oprogramowaniem, w tym firewalle, switche i inne urządzenia sieciowe, jak też serwery, macierze komputery (także przenośne), stacje robocze, terminale komputerowe, zestawy komputerów czy stacji roboczych.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. W tym celu Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca złoży wraz z ofertą wypełniony formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) na zasadach określonych w rozdziale VI SIWZ dotyczący:

a) Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu.

Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (np. zobowiązania podmiotu trzeciego, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ) określających w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie spełniania warunków w części nr 1, 3 i 4 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w rozdz. VII pkt 2.1 SIWZ to jest: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Zasady i forma składania oświadczeń i dokumentów zostały określone w rozdz. VII ust. 3 SIWZ, a także w rozdz. VI ust. 1 (JEDZ) i ust. 3 (dokumenty dot. podmiotów trzecich) SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zostały zawarte we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Akademia Ignatianum w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, POLSKA w budynku Zofijówka, w sali senackiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb: przetarg nieograniczony.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert – art. 85 Pzp.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zostanie zastosowana procedura odwrócona zgodnie z art. 24aa Pzp.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

a) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

d) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ofertę stanowi: oferta właściwa – formularz ofertowy (w tym formularz oferty technicznej), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Wraz z ofertą składa się:

— wypełniony/e formularz/e JEDZ,

— dowód na dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów (o ile dot.), o czym mowa w pkt III.1.3 ogł.,

— pełnomocnictwo do reprezent. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dot.),

— dokument potwierdzający uprawienie do podpisania oferty (np. dokument rejestrowy / pełnomocnictwo),

— dowód wniesienia wadium,0

— wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.).

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami został opisany w rozdz. VIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020