Lieferungen - 334300-2020

Submission deadline has been amended by:  403896-2020
16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Fernmeldeeinrichtungen

2020/S 136-334300

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postanschrift: ul. Wieżowa 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-147
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Damian Uszliński
E-Mail: zp@pansa.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pansa.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.pansa.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: służby żeglugi powietrznej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Infrastruktura telekomunikacyjna – modernizacja urządzeń TDM

Referenznummer der Bekanntmachung: 99/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32523000 Fernmeldeeinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń Time Division Multiplexing (TDM), zwanych dalej „multiplekserami” z uwzględnieniem podziału na części:

1. część 1 – modernizacja multiplekserów MP 2100 i MP4100 CL1 do wersji MP 4100 CL2;

2. część 2 – modernizacja multiplekserów MG 2500 i MG 2300 do wersji XMC 25 i XMC 23.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja Multiplekserów MP 2100 i MP4100 CL1 do wersji MP 4100 CL2

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32523000 Fernmeldeeinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Przedmiot zamówienia w ramach tej części będzie realizowany odpowiednio w lokalizacjach wskazanych zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3 ppkt 3.1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń Time Division Multiplexing (TDM), zwanych dalej „multiplekserami” MP 2100 i MP4100 CL1 do wersji MP 4100 CL2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja producenta na dostarczone urządzenia, w tym karty „(G) – (minimalny 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy)” / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy przy założeniu, że dostawa zamówionych komponentów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 40 dni od podpisania umowy.

2. Kryteria: nr 1 – cena oferty brutto – waga 80 %, nr 2 – gwarancja producenta na dostarczone urządzenia, w tym karty (G) – (minimalny 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy) – waga 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja multiplekserów MG 2500 i MG 2300 do wersji XMC 25 i XMC 23

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32523000 Fernmeldeeinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Przedmiot zamówienia w ramach tej części będzie realizowany odpowiednio w lokalizacjach wskazanych zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3 ppkt 3.2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń Time Division Multiplexing (TDM), zwanych dalej „multiplekserami” MG 2500 i MG 2300 do wersji XMC 25 i XMC 23.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja producenta na dostarczone urządzenia, w tym karty „(G) – (minimalny 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy)” / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy przy założeniu, że dostawa zamówionych komponentów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 40 dni od podpisania umowy.

2. Kryteria: nr 1 – cena oferty brutto – waga 80 % nr 2 – gwarancja producenta na dostarczone urządzenia, w tym karty (G) – (minimalny 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy) – waga 20 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Uwaga: W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej od odpowiedzialności cywilnej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy polegające na dostawie urządzeń telekomunikacyjnych pracujących w technologii TDM (Time-division multiplexing) wraz z ich instalacją, każda o wartości min. 100 000,00 PLN brutto.

Niezależnie od liczby części, na które Wykonawca składa ofertę, dla spełnienia warunku wystarczające jest wykazanie się trzema dostawami zgodnie z postawionym warunkiem udziału w postępowaniu. Za jedną dostawę Zamawiający uznaje dostawę urządzeń telekomunikacyjnych pracujących w technologii TDM (Time-division multiplexing) wraz z ich instalacją w ramach tej samej umowy.

Waga: W przypadku podania wartości wykonanej dostawy w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia:

1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostaw i ich wartości, dat wykonania (od do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1. powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji zostały określone w OPZ załącznik nr 1 do SIWZ i Istotnych postanowieniach umowy załącznik nr 2 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie za pośrednictwem platformy (https://portal.smartpzp.pl/pazp/elearning) w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej (https://portal.smartpzp.pl/pazp).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie określone zostały w rozdziale V SIWZ 1.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ przez Wykonawców składających wspólną ofertę:

5.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 ppkt 1.1 oraz 1.2, SIWZ odrębnie dla każdej części, będzie oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w rozdziale V pkt 2, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale VI SIWZ:

6.1. w rozdziale VI pkt 1 Zamawiający wskazał dokumenty składane wraz z ofertą;

6.2. w rozdziale VI pkt 2 Zamawiający wskazał dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdz. V pkt 1 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia wskazanych tam oświadczeń i dokumentów, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

6.3. w rozdziale VI pkt 3 Zamawiający wskazał dokumenty na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

7. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium odpowiednio dla danej z części zamówienia w wysokości:

7.1. w zakresie części 1: 21 600,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100);

7.2. w zakresie części 2: 23 800,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych 00/100).

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale VIII.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (jako załączniki/pliki) za pośrednictwem platformy:

a) ofertę, którą stanowi wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ);

b) dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt VI.1 do 5 włącznie oraz VIII SIWZ (w przypadku złożenia wadium w postaci elektronicznej).

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umowy.

11. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy – załączniki nr 2 do SIWZ. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020