Lieferungen - 334302-2020

16/07/2020    S136

Polen-Zielona Góra: Tragbare Computer

2020/S 136-334302

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
Postanschrift: ul. Podgórna 22
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-424
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miasta Zielona Góra Departament Organizacyjny – Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Telefon: +48 684564419
Fax: +48 684564455

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zielona-gora.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.zielonagora.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup laptopów do szkół (w ramach projektu Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)

Referenznummer der Bekanntmachung: DO-ZP.271.68.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1. dostawę fabrycznie nowych, oryginalnych oraz nieeksploatowanych wcześniej komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem;

1.2. w ramach realizacji dostawy obowiązkiem dostawcy (Wykonawcy) będzie dostawa oraz rozładunek komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem we wskazanych przez Zamawiającego miejscach dostawy na terenie Zielonej Góry;

1.3. dostarczone komputery przenośne wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 6 (słownie: sześć) miesięcy od terminu złożenia ofert oraz muszą być jednego modelu o identycznej konfiguracji sprzętowej, wyprodukowane przez tego samego producenta na bazie tych samych podzespołów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237410 Computermäuse
48620000 Betriebssysteme
30237270 Koffer und Taschen für tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Wykonawca na sprzęt dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 24 miesiące (okres gwarancji musi być jednakowy dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawów). Uwaga: dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2 SIWZ.

2. Dostarczone laptopy muszą mieć zainstalowaną pamięć RAM minimum 8 GB. Uwaga: Zaoferowanie laptopów o większej pamięci RAM podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.3 SIWZ.

3. Dostarczone laptopy muszą mieć zainstalowany dysk twardy SSD o pojemności minimum 256 GB. Uwaga: Zaoferowanie laptopów o większej pojemności dysku twardego podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.4. SIWZ.

4. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

5. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów lub zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Jeżeli użyto w SIWZ wraz załącznikami nazw produktów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to należy traktować je jako przykładowe – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.

6. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia.

9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowy realizacji dostawy.

10. Zadanie współfinansowane w ramach regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach projektu pn. Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena oferty / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: pamięć RAM / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: pojemność dysku SSD / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie współfinansowane w ramach regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach projektu nr RPLB.08.02.03-08-0003/16 pn. Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN.

2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://miniportal.uzp.gov.pl/

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 42 dni (6 tygodni) od dnia podpisania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zgodnie z pkt 5.1.1 SIWZ – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania w zakresie dostawy min. 500 szt. komputerów przenośnych (tj. laptopów lub ultrabooków lub notebooków) i/lub komputerów stacjonarnych w każdym zadaniu, potwierdzone dowodami określającym czy te dostawy zostały wykonana należycie.

Uwaga:

Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1 SIWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość dostaw od wymaganych w pkt 5.1.1 SIWZ – Zamawiający wymaga, aby w wykazie dostaw (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały zakresy wykonanych dostaw spełniających wymagania pkt 5.1.1 SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ)

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) – Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 35 dni, nie krótszy niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a następnie od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 tj. wydarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć, zaszła pilna konieczność zakupu przenośnego sprzętu komputerowego (laptopów) umożliwiającego kontynuację realizacji projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Z uwagi na ograniczenia techniczne uzasadnienie zawarto w dokumentach zamówienia (www.bip.zielonagora.pl)

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

W siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, POLSKA, pokój nr 407.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, określone w pkt 5.1. SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2. SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 7 SIWZ.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020