Marché de travaux - 334316-2022

22/06/2022    S119

Hongrie-Budapest: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 119-334316

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: 24290188241
Adresse postale: Pap Károly Utca 4-6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Módos István
Courriel: beszerzes@nfp.hu
Téléphone: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nfp.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.nfp.hu
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Budapest Főváros Önkormányzata
Numéro national d'identification: 15735636241
Adresse postale: Városház Utca 9-11.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1052
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Kókai Dóra Anna
Courriel: kokaid@budapest.hu
Téléphone: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.budapest.hu
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Activité principale
Autre activité: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.

Numéro de référence: EKR001673212021
II.1.2)Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Vállalkozási szerződés keretében a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KDVV3)

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39350000 Équipement de réseau d'assainissement
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
45232421 Station de traitement des eaux usées
45232422 Station de traitement des boues
45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées
45252100 Travaux de construction de stations d'épuration
45252130 Équipement de station d'épuration
71320000 Services de conception technique
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Budapest

II.2.4)Description des prestations:

A339/2014.(XII.19.) Kr. AK feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapkezelési technológiájának fejlesztése és struviteltávolítás

A beruházás tárgya a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep anaerob iszapkezelésének fejlesztése.

A BKSZT 1,6 millió LE kapacitású kommunális szennyvíztisztító telep, melynek technológiájából nyersiszap és fölösiszap keletkezik. Az iszapkezelés a nyersiszap gravitációs, a fölösiszap gravitációs és (sűrítő asztalokon) gépi sűrítéséből, az elősűrített, kevert iszapok termofil anaerob rothasztásából, víztelenítéséből (centrifugás) és a rothasztás során keletkező biogáz (gázmotoros kiserőműben és kazánokban való) hasznosításából áll. A technológia pasztörizálással is kiegészül, de ezt jelenleg nem üzemelteti a telep.

A projekt keretében a jelenlegi iszapkezelési technológia oly mértékű fejlesztése a cél, hogy a telepre érkező többlet terhelésből származó megnövekedett iszapmennyiséget tudja kezelni.

A rendszer berendezései:

# Elővíztelenítésre feladó szivattyúk (meglévő, felhasználandó)

# Elővíztelenítő centrifugák (2+1 db, 30 m3/h)

# Polimer oldó adagoló (7,2 m3/h)

# Elővíztelenített iszap feladó szivattyúk az iszap tárolóba (2+1 db, 10 m3/h))

# Elővíztelenített iszaptároló (140m3)

# Elővíztelenített iszaptároló csigás kihordó

# Elővíztelenített iszap feladó szivattyúk CAMBI THP rendszerre (1+1 db, 35 m3/h)

# Termikus Hidrolizáló Egység

# Rothasztókra feladó szivattyúk (1+1 db, 30 m3/h Nyersiszap feladó szivattyú a nyersiszap és hidrolizált iszap egyesítésére, 3 db, 11 m3/h Hőkezelt iszap feladó szivattyú)

# Recirkulációs szivattyúk (3 db, 70 m3/h)

# Meglévő, átalakított hőcserélők (3 db)

# Folyadékhűtő

A rothasztásra kerülő iszap előkezelése mellett szükségessé vált az iszapvonalon gyakori üzemeltetési problémákat okozó, az iszapkezelési folyamat során termelődő MAP (magnézium-ammónium-foszfát;), vagy ásványi nevén struvit, rothasztott iszapból való eltávolítása és kinyerése.

A MAP kinyerését olyan technológiával kell megoldani, aminek a végterméke olyan vízoldható magnézium alapú ammónium foszfát, melynek szemnagysága alkalmassá teszi a mezőgazdasági hasznosításra. Minősége feleljen meg az Európai Parlament és Tanács műtrágyákról szóló 2003/2003/EK (2003 október 13.) rendeletében ill., a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „„EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről” c. rendeletben foglaltaknak. A struvit kinyerés elvárt mennyisége minimum napi átlag 100 kg, amennyiben a rothasztott iszap foszfát tartalma a rothasztóban 70 mg PPO4/l felett van.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok.-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.) Kr. megfelelő tartalommal. Nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok.-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesításe során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerződés teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

Részletesen: KD.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Pondération: 32
Critère de qualité - Nom: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Pondération: 8
Prix - Pondération: 68
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 002-002132
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

A tárgyi hirdetmény az eljárást megindító felhívás visszavonására irányul a Kbt. 53.§ (1)- (2) bekezdésében foglaltak alapján.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

148. § előírásai szerint

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022