Lieferungen - 334321-2020

16/07/2020    S136

Polen-Dęblin: Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie

2020/S 136-334321

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postanschrift: ul. Szpitalna 2
Ort: Dęblin
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 08-530
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Głowienka
E-Mail: zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl
Telefon: +48 815518510
Fax: +48 815518510

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitaldeblin.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.szpitaldeblin.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zestawy do wideolaparoskopii oraz do chirurgii laryngologicznej

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/MED/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33168000 Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— zadanie 1 – zestawu do wideolaparoskopii z procesorem kamery wyposażonym w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej – 1 kpl.,

— zadanie 2 – zestawu do chirurgii laryngologicznej z procesorem kamery wyposażonym w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej – 1 kpl.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 (1.1–1.2) do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału na 2 części (zadania) – opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 (1.1–1.2) do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie (części) zadania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 462 962.96 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33168000 Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 1 – zestaw do wideolaparoskopii z procesorem kamery wyposażonym w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 231 481.48 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem (https:// szpitaldeblin.eb2b.com.pl)

2. Kryteria oceny ofert: cena 60 %; warunki gwarancji i serwisu 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33168000 Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 2 – zestaw do chirurgii laryngologicznej z procesorem kamery wyposażonym w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 231 481.48 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem (https:// szpitaldeblin.eb2b.com.pl)

2. Kryteria oceny ofert: cena 60 %; warunki gwarancji i serwisu 40 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową. Do potwierdzenia informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

— dla zadania 1 – 125 000,00 PLN,

— dla zadania 2 – 125 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Do potwierdzenia informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Uwaga: w przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, minimum 2 (dwie) dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem Zamawiający uzna dostawy rzeczy o takim samym przeznaczeniu i spełniających taką samą funkcję jak przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań to jest dla:

— zadania 1 będzie to dostawa dwóch zestawów do laparoskopii w tym jedna dostawa zestawu do wideolaparoskopii;

— zadania 2 będzie to dostawa dwóch zestawów endoskopowych do chirurgii laryngologicznej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:

— dla zadania 1 – 100 000,00 PLN,

— dla zadania 2 – 100 000,00 PLN.

Zamawiający nie uzna przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kilku zsumowanych dostaw, których łączna wartość wynosiła kwoty konieczne dla potwierdzenia spełnienia dla poszczególnych zadań. Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia warunku posiada 1 dostawę (oraz np. poświadczenia), wartość tej dostawy winna być nie mniejsza niż łączna kwota wykonanych dostaw, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta z zastrzeżeniem, że dostawa ta spełnia wymagania odnośnie rodzaju dostaw. W celu potwierdzenia warunku, Zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Uwaga: w przypadku wartości dostaw wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert, na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy w zakresie: — zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

— innych istotnych postanowień umowy – gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 092-219176
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: (https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl) Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin, II piętro, pokój 209, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla zadania 1 – 6 000,00 PLN, dla zadania 2 – 6 000,00 PLN. Wymagania dot. wniesienia wadium opisane zostały w rozdziale VIII SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na platformie zakupowej następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) formularz ofertowy — sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 1 (odpowiednio 1.1–1.2);

3) zestawienie warunków gwarancji i serwisu ocenianych w ramach kryterium numer 2 z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1A;

4) dokument JEDZ załącznik nr 3 do SIWZ;

5) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem VI pkt 16 SIWZ), tj.:

— certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE,

— materiały firmowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (foldery, karty techniczne itp.) potwierdzające zaoferowane parametry techniczne oferowanych urządzeń;

6) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. Wadium ustanawia przynajmniej 1 Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie;

7) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352);

8) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.

3. Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale V oraz VI SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020