Lieferungen - 334333-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Târgu Mureș: Fluoroskope

2020/S 136-334333

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Nationale Identifikationsnummer: 4323209
Postanschrift: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Ort: Târgu Mureș
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540136
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alexandru Perghel
E-Mail: achizitii@spitalmures.ro
Telefon: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalmures.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099551
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Europäische Institution/Agentur oder internationale Organisation
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare fluoroscoape

Referenznummer der Bekanntmachung: 4323209/2020/17137/07.07.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111400 Fluoroskope
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru de furnizare fluoroscoape.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile, inclus si termenul prevazut pentru verificarea ANAP.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 960 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures, Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Instalatie RX mobila digitala cu brat C, scanare 3D compatibil cu sistem de neuronavigatie

Cant min CS 1; Cant max CS 3; Cant min AC 2; Cant max AC 4

Valoarea celui mai mare CS 3,720,000.00 RON

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ISO / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Această achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că achiziția este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 pri... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016,- model propriu,declaratia va fi completata de toti participantii(Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Puiac Ion Claudiu- Manager, Ec.Craciun Ioan Florin- Director Financiar Contabil, Dr. Balasa Adrian Florin, Sef Clinica Neurochirurgie, Bobric Gabriel-Consilier juridic, Ec.Perghel Alexandru- sef birou achizitii publice, Florea Adriana- referent birou achizitii publice.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.

NOTA !!!: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale (30 zile) la data prezentarii acestora.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, cf legii 95/2006 modificata prin OUG 2/2014, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizul emis de MS, cf legii 95/2006 modificata prin OUG 2/2014 sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru persoane juridice straine:

— Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna.

Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va depune fisa de informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019), in valoare de 3,720,000.00 RON.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) in valoare de 3,720,000.00 RON. Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se înteleg fluoroscoape. - Document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE - Declaratie sau certificat de conformitate CE (conf. Directivei 93/42 CE) - aceasta va trebui depusa in traducere autorizată, scanata si incarcata in SICAP împreună cu propunerea tehnică și celelalte documente pe care le enumerăm mai jos. -Pliante sau brosuri si manual de utilizare de la producător din care sa reiasa specificatiile aparatului (original si traducere) - Declaraţie pe proprie răspundere privind faptul că instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului medical se va efectua la beneficiar, in locatia de livrare, cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pret. - Declaraţie pe proprie răspundere privind acordarea unei perioade de garanţie de 2 ani de la punerea in functiune a echipamentului medical. Timpul interventiei la beneficiar pentru efectuarea servicelui va fi de max 48 ore. - Formular privind identificarea provenienţei produsului (tabel detalii producător) - Fisa tehnica a produsului obligatoriu in limba romana.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Modalitati de finantare si plata:

Această achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că achiziția este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achzițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va perfecta achiziția cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula prezenta achiziție, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare. Ofertanții din cadrul acestei achiziții înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării achiziției indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei achiziții acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr 101/2016, completata si modificata prin OUG 45/2018.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Compartimentul contencios
Postanschrift: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Ort: Târgu Mureș
Postleitzahl: 540136
Land: Rumänien
E-Mail: juridic.achizitii@spitalmures.ro
Telefon: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internet-Adresse: www.spitalmures.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020