Lieferungen - 334341-2020

Submission deadline has been amended by:  371268-2020
16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Polizeiausrüstung

2020/S 136-334341

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Policji
Postanschrift: ul. Puławska 148/150
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-624
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Krzepina-Kropidłowska
E-Mail: karolina.krzepina-kropidlowska@policja.gov.pl
Telefon: +48 226011982
Fax: +48 226011857

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.policja.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerowego magazynu do przechowywania materiałów wybuchowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 40/Cut/20/KK/NFOŚiGW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35200000 Polizeiausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerowego magazynu do przechowywania materiałów wybuchowych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej nr 1/U/BLP/KGP/2020 stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerowego magazynu do przechowywania materiałów wybuchowych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej nr 1/U/BLP/KGP/2020 stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 07/08/2020
Ende: 30/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

W ramach „Zakup sprzętu służącego zapobieganiu i likwidacji zagrożeń związanych z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi substancjami” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujący warunek udziału w postępowaniu, dotyczący:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

— posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określony w Projekcie umowy.

3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerowego magazynu do przechowywania materiałów wybuchowych. Istnieje pilna potrzeba doposażenia Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA w wyżej wymieniony magazyn. Ma to wpływ na czas realizacji zadań związanych z zatrzymywaniem szczególnie niebezpiecznych przestępców. W obecnej chwili materiały przeznaczone do pokonywania przeszkód budowlanych metodą wybuchową znajdują się w Centralnej Składnicy Uzbrojenia KSP w Starej Wsi koło Celestynowa. Zakup przedmiotowego magazynu kontenerowego i umieszczenie go na terenie siedziby Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA usprawni przygotowania do szturmu na trudno dostępne pomieszczenia. Ponadto z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym ewentualne opóźnienia w zakresie dostaw poszczególnych komponentów lub gotowego sprzętu, zagrożony może być termin realizacji przedmiotowego zamówienia tj. do dnia 30 października 2020 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 09:10
Ort:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 za pośrednictwem platformy. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Zamawiający wymaga wypełnienia jedynie sekcji „α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” (cześć IV: Kryteria kwalifikacji JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: składa jednolity europejski dokument zamówienia dotyczący podwykonawców.

3. Ponadto Wykonawca musi złożyć:

3.1. wypełniony Formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ) (wraz z ofertą);

3.2. dokumenty wymagane w pkt 9 Specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (wraz z dostawą).

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez platformę) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (złożenie oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 7 „Wymagana forma składanych dokumentów”). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w JEDZ, będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów wskazanych w ust. 5 pkt;

5.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wskazanych w ust. 6 SIWZ.

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 15 000,00 PLN w formie i na zasadach wskazanych w rozdziale IX SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020