Lieferungen - 334347-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 136-334347

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Straż Miejska m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5262150068
Adres pocztowy: Młynarska 43/45
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emil Wiszniewski Wydział zamówień publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
E-mail: emil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Tel.: +48 228511612
Faks: +48 226656044
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strazmiejska.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://strazmiejska-waw.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych, tabletu, drukarki oraz akcesoriów komputerowych

Numer referencyjny: SM-WZP-2131-10/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— komputerów przenośnych typu I w ilości 19 szt.,

— komputerów przenośnych typu II w ilości 2 szt.,

— urządzenia przenośnego typu tablet w ilości 1 szt.,

— kolorowej drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości 1 szt.,

— projektora multimedialnego w ilości 1 szt.,

— przedłużaczy USB w ilości 20 szt.,

— klawiatur komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— myszy komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— nagrywarek zewnętrznych DVD USB w ilości 10 szt.,

— kabli HDMI w ilości 10 szt.,

— słuchawek komputerowych nausznych w ilości 10 szt.,

— stacji dokujących z 2 HDD w ilości 2 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 138 211.39 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— komputerów przenośnych typu I w ilości 19 szt.,

— komputerów przenośnych typu II w ilości 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja napraw gwarancyjnych do następnego dnia roboczego / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 828.03 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
30232110 Drukarki laserowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30237410 Myszka komputerowa
30237460 Klawiatury komputerowe
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
31224810 Przedłużacze
31224400 Kable przyłączeniowe
32331500 Nagrywarki
32342100 Słuchawki
38652100 Projektory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— urządzenia przenośnego typu tablet w ilości 1 szt.,

— kolorowej drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości 1 szt.,

— projektora multimedialnego w ilości 1 szt.,

— przedłużaczy USB w ilości 20 szt.,

— klawiatur komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— myszy komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— nagrywarek zewnętrznych DVD USB w ilości 10 szt.,

— kabli HDMI w ilości 10 szt.,

— słuchawek komputerowych nausznych w ilości 10 szt.,

— stacji dokujących z 2 HDD w ilości 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja napraw gwarancyjnych do następnego dnia roboczego / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 383.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną dla danego zadania na zasadach określonych w rozdziale XX SIWZ, jeżeli w danym zadaniu zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja będzie prowadzona na platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: (https://strazmiejska-waw.logintrade.net)

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się na platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: (https://strazmiejska-waw.logintrade.net)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności, należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem (http://strazmiejska-waw.logintrade.net)

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być obligatoryjnie sporządzona w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami SIWZ na formularzach o treści zgodnej z wzorami, o których mowa w rozdziale XVI pkt 2 SIWZ.

Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej. Wspomniany dokument (oferta) nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i niedopuszczalne jest złożenie go w innej postaci.

Uwaga!

Zamawiający zaleca składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z funkcją skrótu SHA-256 lub

wyższego.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) wykażą brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu jeżeli nie zajdą przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, to jest: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.).

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wymaganych od Wykonawcy zawarty jest w rozdziale IX SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację Wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ – Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Do oferty sporządzonej zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt 2 SIWZ, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ należy załączyć:

1. dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

2. w sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale IX pkt 5;

3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy wystąpią uzasadnione okoliczności powodujące konieczność zmiany zaoferowanego sprzętu np. z powodu wycofania go z produkcji lub zaprzestania produkcji danego sprzętu (np. zakończenia cyklu produkcyjnego danego modelu). Zaistnienie takiej sytuacji musi być udokumentowane. Sprzęt zamienny nie może cechować się gorszymi parametrami technicznymi, musi być kompatybilny z pozostałymi elementami przedmiotu zamówienia oraz nie może powodować podwyższenia ceny umowy wynikającej z oferty przetargowej. Zmiany umowy zostały określone w rozdziale XIV SIWZ oraz w § 13 wzoru umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020