Services - 334354-2017

25/08/2017    S162    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Legionowo: Supervision of building work

2017/S 162-334354

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
Legionowo
05-120
Poland
Contact person: Katarzyna Stańczak
Telephone: +48 227663491
E-mail: zamowienia@um.legionowo.pl
Fax: +48 227664064
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.bip.legionowo.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.legionowo.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zadanie 1: Kompleksowy nadzór inwestorski przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu [...].

Reference number: Rz.271.34.2017
II.1.2)Main CPV code
71247000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zadanie 1: Kompleksowy nadzór inwestorski przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”

Zadanie 2: Nadzór inwestorski przy budowie stacji rowerowych i miejsc odpoczynku dla cyklistów na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1: Kompleksowy nadzór inwestorski przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu [...]

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Gmina Miejska Legionowo.

II.2.4)Description of the procurement:

ZADANIE 1:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżek rowerowych – 11 odcinków w następujących ulicach:

1) ul. Kwiatowa (odc. od ul. Wiejskiej do przejazdu kolejowego) o dł. 1610 m drogi dla rowerów i 90 m chodnika;

2) ul. Suwalna, Orzechowa, Al. Róż, Al. Legionów, Złota, Kolejowa o dł. 2615 m drogi dla rowerów i 840 m chodnika;

3) ul. Piaskowa (odc. od ul. Zegrzyńskiej do ul. Szwajcarskiej) o dł. 970 drogi dla rowerów i 695 m chodnika;

4) ul. Jagiellońska (odc. od Barskiej do ul. Gdańskiej) o dł. 450 m drogi dla rowerów i 60 m chodnika;

5) ul. Strużańska (odc. od ul. Zegrzyńskiej do granicy Gminy Legionowo) o dł. 1020 m drogi dla rowerów i 520 m chodnika;

6) odc. Od Al. Legionów do granic Gminy Legionowo o dł. 500 m drogi dla rowerów i 210 m ciągu pieszo-rowerowego;

7) ul. Parkowa (odc. Od kładki pieszo-rowerowej do ul. Jagiellońskiej i od ul. J. III Sobieskiego do granic Gminy Legionowo) o dł. 1360 m drogi dla rowerów;

8) ul. Kolejowa (odc. od istniejącej ścieżki do granic Gminy Legionowo) o dł. 145 m drogi dla rowerów i 70 m chodnika;

9) ul. T. Kościuszki przy dworcu „Centrum Komunikacyjne” 70 m drogi dla rowerów;

10) ul. Szwajcarska (odc. od ul. Zegrzyńskiej do stacji postoju rowerów) o dł. 90 m drogi dla rowerów;

11) ul. Polna (odc. od ul. Szwajcarskiej do ul. Strużańskiej) o dł. 640 m drogi dla rowerów i 260 m chodnika.

2. Zakres rzeczowy inwestycji objętej nadzorem:

1) rozbiórka istniejących, kolidujących z nowoprojektowanym układem drogowym elementów istniejącego zagospodarowania terenu,

2) wycinka kolidujących z nowoprojektowanym układem drogowym drzew,

3) dostosowanie istniejących dróg do ruchu rowerowego przez montaż barierek, wykonanie odwodnienia terenu,

4) budowa nowych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych o nawierzchni bitumicznej,

5) przebudowa istniejących ciągów pieszych i pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej celem ich dostosowania do nowoprojektowanego układu dróg rowerowych,

6) montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci znaków pionowych, znaków poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

7) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego,

8) wymiana opraw oświetleniowych,

9) przestawienie słupów teletechnicznych, oświetleniowych i SN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba pobytów na budowie inspektora nadzoru o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 SIWZ w ciągu tygodnia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00.
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100)

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2: Nadzór inwestorski przy budowie stacji rowerowych i miejsc odpoczynku dla cyklistów na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku [...]

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Gmina Miejska Legionowo.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 2:

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie stacji rowerowych i miejsc odpoczynku dla cyklistów w następujących lokalizacjach:

1) Budowa stacji rowerowych

a) dz. 10/15 obr. 68 – os. Młodych;

b) dz. 129/3 obr. 27 – Legionowo Przystanek nad tunelem;

c) dz. 50/7 obr. 34 – Park Zdrowia;

d) dz. 1/846 obr. 63 – Garaż CK;

e) dz. 32 obr. 45 – Park Kościuszki;

f) dz. 155/7 obr. 4 – ul. Kolejowa Legionowo Przystanek;

g) dz. 3/29 obr. 63 – ul. T. Kościuszki przy dworcu „Centrum Komunikacyjne;

h) dz. 135 obr. 66 – ul. Sobieskiego;

i) dz. 107/7 obr. 11 – ul. A. Legionów;

j) dz. 1/82 obr. 63 – ul. Al. Sybiraków.

2) Budowa miejsc odpoczynku dla cyklistów

a) dz. 1/100 obr. 63 – ul. Piaskowa;

b) dz. 32 obr. 45 – Park Kościuszki;

c) dz. 50/7 obr. 34 – Park Zdrowia.

4. Zakres rzeczowy inwestycji objętej nadzorem dla stacji rowerowych obejmuje:

1) montaż prefabrykowanego zadaszenia wraz z stojakami rowerowymi,

2) montaż totemu informacyjnego z oznaczeniami stacji rowerowej oraz z kieszonką na ulotki i mapy miasta,

3) montowany na stałe panel z pompką rowerową i podstawowymi narzędziami do naprawy na linkach stalowych,

4) uzupełnienie nawierzchni dostosowanej do otoczenia z kostki betonowej i odcinków ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej.

5. Zakres rzeczowy inwestycji objętej nadzorem dla miejsc odpoczynku dla cyklistów obejmuje:

1) stojaki rowerowe U-kształtne,

2) słoty parkowe,

3) ławki parkowe,

4) gabloty informacyjne,

5) kosze na śmieci,

6) zdroje uliczne,

7) lampy solarne ze źródłem światła LED z akumulatorem z możliwością podłączania urządzeń do ładowania,

8) ogrodzenie panelowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba pobytów na budowie inspektora nadzoru o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 SIWZ w ciągu tygodnia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00.
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 200 PLN (słownie: dwieście złotych i 00/100)

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

1) zdolności technicznej i zawodowej (Zadanie 1 i 2).

II. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

Zadanie 1:

1) pełnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego nadzoru nad budową, rozbudową lub przebudową ścieżki rowerowej asfaltowej i/lub drogi asfaltowej o łącznej długości co najmniej 1 km

W przypadku nadzoru nad rozbudową należy wskazać powierzchnię rozbudowanej części ścieżki rowerowej asfaltowej i/lub drogi asfaltowej, a w przypadku nadzoru nad przebudową powierzchnię przebudowanej części ścieżki rowerowej asfaltowej i/lub drogi asfaltowej pełnionego nadzoru.

Zadanie 2:

2) pełnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego nadzoru nad budową wiaty rowerowej lub miejsca odpoczynku dla cyklistów

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

Zadanie 1:

1) dysponowanie inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

2) dysponowanie inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez tę samą osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych.

Zadanie 2:

3) dysponowanie inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Zamawiający nie wymaga sumowania potencjału technicznego o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 na Zadanie 1 i 2; Oznacza to, że wykonawca może posłużyć się tą samą zdolnością techniczną dla Zadania 1 i 2 – w tym przypadku inspektor nadzoru musi spełniać warunek zarówno z pkt 1 jak i 3, a więc posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

— ---------

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (załącznik nr 2A do SIWZ dla Zadania 1, załącznik nr 2B do SIWZ dla Zadania 2)

— ---------

V. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie

18. Zamawiający dla Zadania 1 i 2 nie określa szczególnego sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 SIWZ.

19. Zamawiający dla Zadania 1 i 2 nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.

— ---------

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

[cd. w III.1.2].

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

dla zadania 1 i 2,

zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert:

1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jednolity dokument), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – załącznik nr 2A do SIWZ dla Zadania 1, załącznik 2B dla Zadania 2 – oryginał; oryginał jednolitego dokumentu musi być podpisany przez wykonawcę;

Uwaga

I. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

II. Wykonawca wypełniając jednolity dokument w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (Część IV jednolitego dokumentu) może ograniczyć się do wypełniania sekcji α. Wobec powyższego wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV jednolitego dokumentu dotyczącej kryteriów kwalifikacji.

III. Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu zawierający informacje wymagane w części II sekcje A (informacje na temat wykonawcy) i B (informacje na temat przedstawicieli wykonawcy), w części III (podstawy wykluczenia) oraz w – zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji). Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez te podmioty.

IV. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

V. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

— ---------

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawia wraz z ofertą

dla zadania 1 i 2

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3A dla Zadania 1, załącznikiem nr 3B dla Zadania 2 do SIWZ pn. „Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów”- oryginał dokumentu);

Treść dokumentu powinna określać w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

— ---------

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

dla zadania 1 i 2.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (w przypadku spółki cywilnej).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

— ---------

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) – aktualnych na dzień ich złożenia:

Dla zadania 1 i 2:

1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6A dla Zadania 1, załącznik nr 6B dla Zadania 2 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 7A dla Zadania 1, załącznik nr 7B dla Zadania 2 do SIWZ – podpisany przez Wykonawcę – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

3) oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – załącznik nr 8A dla Zadania 1, załącznik nr 8B dla Zadania 2 do SIWZ – podpisany przez Wykonawcę – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

— ---------

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – aktualnych na dzień ich złożenia

dla zadania 1 i 2

dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ -- oryginał; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

[cd. w III.1.3].

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ – oryginał; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

dla zadania 1 i 2

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1-3 – odpowiednio w oryginale lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez ten podmiot;

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 5 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

5) Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 5 stosuje się.

7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu o którym mowa w pkt 4 złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 5 pkt 5 stosuje się.

9) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu o którym mowa w pkt 8 złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

— ---------

Inne dokumety

1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1A, 1B do SIWZ) – w zależności od wyboru wykonawcy na ile zadań składa ofertę;

Minimum level(s) of standards possibly required:

2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy.

— ----------

6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument i oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa;

5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;

6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

— dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: jednolity dokument oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 5 SIWZ – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

— dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa; dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 4 SIWZ, zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców,

7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 6;

8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy dla Zadania 1 i 2 został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp (Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin 40 dni, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach: opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 106-212484
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/09/2017
Local time: 12:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/11/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/09/2017
Local time: 13:00
Place:

Otwarcie ofert jest jawne. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro II, pokój 3.11.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zmiana umowy dla Zadania i 1 i 2:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian znajdują się we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/08/2017