Supplies - 334359-2020

Submission deadline has been amended by:  359303-2020
16/07/2020    S136

Poland-Wrocław: Diagnostic agents

2020/S 136-334359

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postal address: ul. Borowska 213
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-556
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Komar
E-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Internet address(es):

Main address: www.usk.wroc.pl

Address of the buyer profile: www.usk.wroc.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://usk-wroc.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://usk-wroc.logintrade.net
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa testu dwugenowego do jakościowego oznaczania wirusa SARS CoV-2 w próbkach pobranych z układu oddechowego (a' 96 ozn.) dla laboratorium molekularnego na 1 rok

Reference number: DZP.242.206.2020
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testu dwugenowego do jakościowego oznaczania wirusa SARS CoV-2 w próbkach pobranych z układu oddechowego (a' 96 ozn.) dla laboratorium molekularnego na 1 rok.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 – formularz cenowy do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zasady równoważności – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testu dwugenowego do jakościowego oznaczania wirusa SARS CoV-2 w próbkach pobranych z układu oddechowego (a' 96 ozn.) dla laboratorium molekularnego na 1 rok.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 – formularz cenowy do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://uzp.gov.pl; ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd; https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html; www.usk.wroc.pl

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://uzp.gov.pl; ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd; https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html; www.usk.wroc.pl

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://uzp.gov.pl; ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd; https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html; www.usk.wroc.pl

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy są określone w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzorze umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Postępowanie dotyczy odczynników-testów służących do wykrywania zakażenia wirusem SARS CoV-2 metodą PCR.

Z powodu pandemii i wielokrotnego zwiększenia ilości badań wykonywanych przez laboratorium biologii molekularnej (przed pandemią w LBM wykonywano 2 000 badań/m-c obecnie jest to 16 000 badań/m-c) zamówione ilości odczynników uległy wyczerpaniu.

Brak odczynników uniemożliwi nie tylko pracę LBM ale całego USK, ponieważ obecnie każdy pacjent przyjmowany planowo do USK ma wykonywane rutynowo badanie w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2.

Badani są pacjenci podejrzani o zakażenie wirusem SARS CoV-2.

Rutynowemu badaniu poddawani są również pracownicy klinik i oddziałów oraz studenci Uniwersytetu Medycznego.

Laboratorium biologii molekularnej wykonuje także badania dla kontrahentów zewnętrznych.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/07/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/07/2020
Local time: 12:30
Place:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław; lokalizacja: ul. M. Curie-Skłodowskiej 58; 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 1.15, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wezwie Wykonawcę w przypadku braku możliwości pobrania lub posiadania przez Zamawiającego dokumentów w sposób określony w formularzu oferty;

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Waluta: PLN

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 112 536,00 PLN (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PzP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/07/2020