Lieferungen - 334368-2020

Submission deadline has been amended by:  414726-2020
16/07/2020    S136

Polen-Korczyna: Thermische Sonnenkollektoren

2020/S 136-334368

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Korczyna
Nationale Identifikationsnummer: 37044056000000
Postanschrift: ul. Rynek 18A
Ort: Korczyna
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-420
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bogusława Gargasz
E-Mail: gmina@korczyna.pl
Telefon: +48 134354080
Fax: +48 134354096
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.korczyna.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.korczyna.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie gminy Korczyna

Referenznummer der Bekanntmachung: EPP.271.7.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu instalacji fabrycznie nowych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Korczyna.

1.1 Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Korczyna” w ramach osi priorytetowej III. czysta energia, działania 3.1 rozwój OZE, Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020, numer naboru: RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331110 Installation von Kesseln
45321000 Wärmedämmarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Korczyna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń, tj. kolektorów słonecznych płaskich (134 instalacje), kolektorów słonecznych próżniowych (132 instalacje), paneli fotowoltaicznych (293 instalacje), kotłów klasy 5 na biomasę (42 instalacje) na terenie gminy Korczyna, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, a w tym między innymi:

1.2.1 sporządzenie (przed montażem) protokołu uzgodnień montażu z mieszkańcem dla każdej instalacji;

1.2.2 montaż kolektorów słonecznych;

1.2.3 montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu (na dachu lub w razie konieczności na gruncie);

1.2.4 montaż kotła na biomasę;

1.2.5 uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

1.2.6 przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia;

1.2.7 sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi użytkownikom;

1.2.8 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdej instalacji.

1.3 Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym z Zamawiającym i właścicielami poszczególnych nieruchomości termin rozpoczęcia prac i rozmieszczenie urządzeń odpowiednio na każdym obiekcie. Organizacja prac musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. Prace należy zorganizować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac była najmniejsza i zapewniała bezpieczeństwo dla mieszkańców nieruchomości.

1.4 Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem do odbioru dostaw z montażem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.5 Za montaż, instalację i przyłączenie urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną odpowiada Wykonawca.

1.6 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich prób i sprawdzeń, a także pierwszego rozruchu, tak aby oddać w pełni gotowe instalacje do użytkowania.

1.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 a, 1 b, 1 c, 1 d i 1 e do niniejszej specyfikacji, które obejmują: opis techniczny montażu instalacji fotowoltaicznych, opis techniczny montażu instalacji solarnych w oparciu o płaskie kolektory słoneczne, opis techniczny montażu instalacji solarnych w oparciu o próżniowe kolektory słoneczne, opis techniczny montażu instalacji solarnych w oparciu o próżniowe kolektory słoneczne oraz opis techniczny montażu kotłów na pellet o mocach 12 kW, 20 kW, 30 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem.

1.8 W trakcie realizacji zadania zmianie może ulec miejsce, lokalizacja i montaż przedmiotowych instalacji (w tym również zmiana posadowienia instalacji, która może spowodować zmianę wysokości podatku od towarów i usług danej instalacji) ze względu na szczególne warunki np. niekorzystna orientacja dachu itp.

1.9 Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

1.9.1 podłączenia dodatkowej wężownicy do kotła;

1.9.2 przygotowania pomieszczenia do montażu zasobnika solarnego;

1.9.3 doprowadzenia zasilania (gniazdko z uziemieniem) do regulatora solarnego;

1.9.4 doprowadzenie instalacji zimnej i ciepłej wody do pomieszczenia, w którym będzie zasobnik;

1.9.5 doprowadzenie przewodu uziemiającego pod tablicę licznika po stronie użytkownika;

— które to leżą po stronie użytkownika.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: grubość szyby płaskiego kolektora słonecznego / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: pozytywny wynik próby odporności na uderzenia płaskiego kolektora słonecznego wykonanej zgodnie z norma EN ISO 9806:2013 z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min. 35 mm / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: wytrzymałość na obciążenie przedniej ściany modułu PV / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: gwarancja wydajności mocy modułu pv / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: emisja sezonowa pyłu przez kocioł na pellet / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: klasa efektywności energetycznej kotła na pellet / Gewichtung: 5 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Korczyna” w ramach osi priorytetowej III. czysta energia, działania 3.1 rozwój OZE, Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020, numer naboru: RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji kolektorów słonecznych obejmujące nie mniej niż 120 zestawów w ramach jednego kontraktu;

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych obejmujące nie mniej niż 140 zestawów w ramach jednego kontraktu;

c) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów kotłów na pelet obejmujące nie mniej niż 20 zestawów w ramach jednego kontraktu.

Uwaga!

Wykonawcy składający ofertę mogą wykazać spełnienie powyższego warunku, wykazując jedną lub dwie dostawę z montażem spełniającą łącznie wymogi wskazane powyżej.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności:

a) osobą przeznaczoną na stanowisko Kierownika technicznego posiadającą uprawnienia do kierowania lub nadzorowania prac w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień i doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu trzema pracami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;

b) osobą przeznaczoną na stanowisko Kierownika montażu posiadającą uprawnienia do kierowania lub nadzorowania prac w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień i doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu trzema pracami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji (stanowisk) przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych stanowisk.

Kierownik prac (tj. Kierownik techniczny, kierownik montażu) powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.3.3 SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

Pozostałe dane odnośnie warunku zapisane w SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą na podstawie art. 144 ustawy Pzp, oraz opisanych w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Gminy Korczyna, ul. Rynek 18A, pokój nr 11, POLSKA

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Do oferty należy dołączyć:

1.1 pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza;

1.2 wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji wraz odpowiednimi załącznikami (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu lub załącznikach, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji i załączników do SIWZ);

1.3 dowód wniesienia wadium;

1.4 w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące kolektora słonecznego;

b) certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej);

c) załącznik do certyfikatu Solar Keymark lub innego równoważnego certyfikatu wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej);

d) pełne badania zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) lub w normie PN-EN ISO 9806 (lub równoważnej);

e) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące zasobnika podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej;

f) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące zespołu pompowo-sterowniczego;

g) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące układu automatyki (sterownika);

h) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące orurowania solarnego wraz z izolacją cieplną;

i) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące modułu fotowoltaicznego;

j) deklaracja zgodności modułu fotowoltaicznego z normą IEC 61215 i IEC 61730 lub normami równoważnymi;

k) certyfikat modułu fotowoltaicznego wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą PN-EN 61215 lub IEC 61730, IEC 61701 i IEC 62716 lub normami równoważnymi (certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.);

l) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące falownika fotowoltaicznego;

m) deklaracja zgodności falownika z normą EN 50438 lub normami równoważnymi;

n) opis lub karta techniczna lub inny dokument bądź oświadczenie dotyczące kotła na pelet;

o) certyfikat 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012 w przypadku kotła na pelet.

Na podstawie przedstawionych dokumentów zostanie oceniona zgodność poszczególnych elementów instalacji solarnej, fotowoltaicznej oraz kotłów na pelet z SIWZ. Przedstawione dokumenty muszą zawierać, w szczególności, jednoznacznie opisane parametry urządzeń pozwalające również określić kryteria (pozacenowe) oceny ofert, tj.:

a) grubość szyby płaskiego kolektora słonecznego;

b) pozytywny wynik próby odporności na uderzenia dla płaskiego kolektora słonecznego wykonanej zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min. 35 mm;

c) wytrzymałość na obciążenie przedniej ściany modułu pv;

d) gwarancja wydajności mocy modułu pv;

e) emisję sezonową pyłu przez kocioł na pellet;

f) klasę efektywności energetycznej kotła na pellet.

1.5 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ofertę i JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie:

1) przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy do wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020