Lieferungen - 334373-2020

16/07/2020    S136

die Slowakei-Bratislava: Ophtalmologische Geräte

2020/S 136-334373

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzitná nemocnica Bratislava
Nationale Identifikationsnummer: 31813861
Postanschrift: Pažítková 4
Ort: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 821 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Oľga Markovičová
E-Mail: evo@unb.sk
Telefon: +421 911796737
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http:///www.unb.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Optický koherentný tomograf

Referenznummer der Bekanntmachung: R1-9/20/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33122000 Ophtalmologische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie tovarov zdravotníckych prístrojov pre očné ambulancie s názvom, Optický koherentný tomograf (OCT), ktorý využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu a ten je potom následne spracovaný počítačom a prenesený pomocou farebnej škály do trojrozmerného obrazu vrátane súvisiacich služieb v počte 5 ks

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 661 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie tovarov zdravotníckych prístrojov pre očné ambulancie s názvom, Optický koherentný tomograf (OCT), ktorý využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu a ten je potom následne spracovaný počítačom a prenesený pomocou farebnej škály do trojrozmerného obrazu vrátane súvisiacich služieb v počte 3 ks

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 661 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré preukazuje podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podľa § 33 ods. 1 písm. l) zákona podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona sa vyžaduje preukázať, že uchádzač je schopny plniť zmluvu vlastnými kapacitami minimálne v rozsahu 80 % z finančného objemu, t. z., že ak má uchádzač v úmysle využiť subdodávateľov, tak max. 20 % z finančného plnenia.

Uchádzač predloží zoznam subdodávateľov, v ktorom uvedie predpokladaný objem finančného plnenia za každého subdodávateľa. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať špecifikovaný tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: (§ 38 ods. 5 zákona):

Účelom požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či je schopny plniť zmluvu vlastnými kapacitami alebo plánuje využiť aj iné kapacity.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 30 000 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť osoby oprávnené konať v mene uchádzača v uvedenom termíne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18) https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Záujemca/uchádzač, musí byť registrovaný v IS ÚVO pre hospodársky subjekt, v mene ktorého predkladá podanie do zákazky, ktorá je zverejnená v Profile organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava na portáli ÚVO (https://uvo.gov.sk).

2. Verejný obstarávateľ realizuje zadávanie nadlimitnej zákazky: Optický koherentný tomograf podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v spojení s § 66 ods. 7 druhá veta zákona postupom tzv. super reverznej súťaže.

3. Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom IS EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

4. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

5. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia alebo uchádzači stiahnuť si do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch http://www.evo.gov.sk/RepErEVOEX.html, ktorý je zverejnený na stránke portálu EVO https://evo.gov.sk. v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

7. V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnené na konanie viaceré osoby súčasne (vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu) alebo žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie splnomocnenia na konanie v mene uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v systéme EVO a predkladanie ponúk).

8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.

9. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku, ani subdodávateľom iného uchádzača.

10. V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude víťazný uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020