Lieferungen - 334373-2020

16/07/2020    S136

Slovensko-Bratislava: Oftalmologické prístroje

2020/S 136-334373

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31813861
Poštová adresa: Pažítková 4
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 821 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Markovičová
E-mail: evo@unb.sk
Telefón: +421 911796737

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http:///www.unb.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Optický koherentný tomograf

Referenčné číslo: R1-9/20/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
33122000 Oftalmologické prístroje
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie tovarov zdravotníckych prístrojov pre očné ambulancie s názvom, Optický koherentný tomograf (OCT), ktorý využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu a ten je potom následne spracovaný počítačom a prenesený pomocou farebnej škály do trojrozmerného obrazu vrátane súvisiacich služieb v počte 5 ks

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 661 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72260000 Služby súvisiace so softvérom
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie tovarov zdravotníckych prístrojov pre očné ambulancie s názvom, Optický koherentný tomograf (OCT), ktorý využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu a ten je potom následne spracovaný počítačom a prenesený pomocou farebnej škály do trojrozmerného obrazu vrátane súvisiacich služieb v počte 3 ks

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 661 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré preukazuje podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podľa § 33 ods. 1 písm. l) zákona podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona sa vyžaduje preukázať, že uchádzač je schopny plniť zmluvu vlastnými kapacitami minimálne v rozsahu 80 % z finančného objemu, t. z., že ak má uchádzač v úmysle využiť subdodávateľov, tak max. 20 % z finančného plnenia.

Uchádzač predloží zoznam subdodávateľov, v ktorom uvedie predpokladaný objem finančného plnenia za každého subdodávateľa. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať špecifikovaný tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: (§ 38 ods. 5 zákona):

Účelom požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či je schopny plniť zmluvu vlastnými kapacitami alebo plánuje využiť aj iné kapacity.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 30 000 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR)

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/08/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/08/2020
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť osoby oprávnené konať v mene uchádzača v uvedenom termíne.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18) https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Záujemca/uchádzač, musí byť registrovaný v IS ÚVO pre hospodársky subjekt, v mene ktorého predkladá podanie do zákazky, ktorá je zverejnená v Profile organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava na portáli ÚVO (https://uvo.gov.sk).

2. Verejný obstarávateľ realizuje zadávanie nadlimitnej zákazky: Optický koherentný tomograf podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v spojení s § 66 ods. 7 druhá veta zákona postupom tzv. super reverznej súťaže.

3. Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom IS EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

4. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

5. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia alebo uchádzači stiahnuť si do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch http://www.evo.gov.sk/RepErEVOEX.html, ktorý je zverejnený na stránke portálu EVO https://evo.gov.sk. v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

7. V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnené na konanie viaceré osoby súčasne (vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu) alebo žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie splnomocnenia na konanie v mene uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v systéme EVO a predkladanie ponúk).

8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.

9. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku, ani subdodávateľom iného uchádzača.

10. V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude víťazný uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/07/2020