Marché de travaux - 334385-2022

22/06/2022    S119

Suède-Borlänge: Travaux de transformation de bâtiments

2022/S 119-334385

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Borlänge kommun
Numéro national d'identification: 212000-2239
Ville: Borlänge
Code NUTS: SE312 Dalarnas län
Pays: Suède
Point(s) de contact: Michael Hedlöf
Courriel: michael.hedlof@borlange.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.borlange.se
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Om- och tillbyggnad - Nya Tunagården, Borlänge

Numéro de référence: 22/5
II.1.2)Code CPV principal
45262700 Travaux de transformation de bâtiments
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Ombyggnation på ca 3 625 kvm BTA, tillbyggnation ca 3 510 kvm BTA och upprustning utemiljö.

B och Vectura har kommit överens om:

- att B ska upphandla en byggentreprenad med samverkansformen partnering,

- att B därefter överlåter Partneringsavtalet (inkl.Entreprenadkontraktet) till Vectura, som därmed blir byggherre och beställare

- att B fortsätter som hyresgäst efter genomfört Projekt.

Stommen i tillbyggnadens bärande delar ska vara i trä, tillbyggnationen certifieras enligt Leed Gold och NollCo2.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45215210 Travaux de construction de foyers et de structures d'accueil à caractère social
45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
45261310 Travaux de garnissage
45442100 Travaux de peinture
45443000 Travaux de façade
45453100 Travaux de remise en état
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE312 Dalarnas län
Lieu principal d'exécution:

Borlänge

II.2.4)Description des prestations:

Ombyggnation på ca 3 625 kvm BTA, tillbyggnation ca 3 510 kvm BTA och upprustning utemiljö.

B och Vectura har kommit överens om:

- att B ska upphandla en byggentreprenad med samverkansformen partnering,

- att B därefter överlåter Partneringsavtalet (inkl.Entreprenadkontraktet) till Vectura, som därmed blir byggherre och beställare

- att B fortsätter som hyresgäst efter genomfört Projekt.

Stommen i tillbyggnadens bärande delar ska vara i trä, tillbyggnationen certifieras enligt Leed Gold och NollCo2.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 071-188133
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Motivering för avbrytande

BESLUT OM AVBRYTANDE AV BORLÄNGE KOMMUNS UPPHANDLING AV OM- OCH TILLBYGGNAD - NYA TUNAGÅRDEN I BORLÄNGE SAMT BESLUT OM ÖVERGÅNG TILL FÖRHANDLAT FÖRFARANDE UTAN FÖREGÅENDE ANNONSERING

Bakgrund

Borlänge kommun genomför en upphandling av en entreprenad avseende om- och tillbyggnad av det särskilda omsorgsboendet Tunagården i Borlänge. Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) med tillämpning av regler gällande över tröskelvärdet.

Beslut

Borlänge kommun beslutar att avbryta upphandlingen.

Borlänge kommun beslutar att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Skäl för beslut om avbrytande av upphandlingen

I upphandlingen har inga anbud inkommit. Det föreligger därmed sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen.

Skäl för beslut om övergång till förhandlat förfarande

Då inga anbud inkommit föreligger förutsättningar att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12 § LOU (inga lämpliga anbud har inkommit).

Tidsfrist för ansökan om överprövning av beslut om avbrytande

Beslutet publiceras i TendSign. En leverantör som vill ansöka om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen ska göra detta innan tio dagar har gått från det att detta beslut har skickats till anbudsgivarna.

Borlänge, den 17 juni 2022

Johan Thurin, fastighetschef

Mercell annons: https://opic.com/id/afmlsdllcu

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Förvaltningsrätten
Ville: Falun
Pays: Suède
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022