Marché de travaux - 334401-2022

22/06/2022    S119

Tchéquie-Ostrava: Travaux de construction

2022/S 119-334401

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 111-309759)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ostravská univerzita
Numéro national d'identification: 61988987
Adresse postale: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Code postal: 701 03
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Michal Čermák
Courriel: michal.cermak@cerap.cz
Téléphone: +420 6013373934
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.osu.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://zakazky.osu.cz/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

OU - Stavebni úpravy budovy E, Čs. Legii 9, Ostrava

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „OU - Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava“ (dále jen „dílo“). Jedná se o akci programového financování MŠMT registrovanou pod identifikačním číslem 133D22N000002. Předmětem díla je celková rekonstrukce budovy Filosofické fakulty, v rámci provedení díla dojde k vnitřním stavebním úpravám kancelářských prostor, učeben a přednáškových sálů, rekonstrukci hlavního vstupu z ul. Čs. Legií, renovaci hlavního schodiště, vybudování nových strojoven VZT jednotek v půdních prostorách, kompletní opravě toalet včetně rozvodů, zavedení nového kabelového rozvodu NN a k dalším souvisejícím stavebním úpravám. Hlavní dispozice budovy bude zachována, avšak dojde k umístění studijního oddělení v 1. NP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 111-309759

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 11/07/2022
Heure locale: 13:00
Lire:
Date: 13/07/2022
Heure locale: 13:00
Numéro de section: IV.2.7)
Au lieu de:
Date: 11/07/2022
Heure locale: 13:30
Lire:
Date: 13/07/2022
Heure locale: 13:30
VII.2)Autres informations complémentaires: