Lieferungen - 334420-2020

16/07/2020    S136

Polen-Stettin: Funktionsunterstützung

2020/S 136-334420

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
Postanschrift: ul. Unii Lubelskiej 1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-252
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział zamówień publicznych
E-Mail: zampub@spsk1.szn.pl
Telefon: +48 914253008

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spsk1.szn.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych i plazmaferez dla SPSK 1 wraz z dzierżawą aparatów do przeprowadzania terapii nerkozastępczych.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-261-21/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33180000 Funktionsunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych i plazmaferez dla SPSK 1 wraz z dzierżawą aparatów do przeprowadzania terapii nerkozastępczych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 661 722.92 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiały jednorazowego użytku i płyny do wykonywania terapii nerkozastępczych i plazmaferezy, dzierżawa aparatów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33181000 Ausrüstung für Nierendialyse
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

SPSK nr 1 PUM

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Materiały jednorazowego użytku i płyny do wykonywania terapii nerkozastępczych i plazmaferezy, dzierżawa aparatów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiały jednorazowego użytku i płyny do wykonywania terapii nerkozastępczych i plazmaferezy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

SPSK nr 1 PUM

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Materiały jednorazowego użytku i płyny do wykonywania terapii nerkozastępczych i plazmaferezy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 064-152466
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Materiały jednorazowego użytku i płyny do wykonywania terapii nerkozastępczych i plazmaferezy, dzierżawa aparatów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fresenius Medical Care Polska S.A.
Postanschrift: ul. Krzywa 13
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-118
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 550 296.30 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 553 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Materiały jednorazowego użytku i płyny do wykonywania terapii nerkozastępczych i plazmaferezy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Baxter Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kruczkowskiego 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-380
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 111 426.62 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 125 100.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dokumentów określonych w rozdziale VIII i IX SIWZ.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020