Bauleistung - 334429-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Rotterdam: Verharding voor kinderspeelplaats

2022/S 119-334429

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 108-303862)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: C.W. van Koppen
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198750

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Coördinerend aannemer voor het realiseren van speelplekken

Referentienummer: 1-W-08704-22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45236210 Verharding voor kinderspeelplaats
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese Openbare aanbesteding voor het selecteren van 3 ondernemers m.b.t. het coördineren en uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het op basis van een RAW Raamovereenkomst realiseren van speelplekken in de gemeente Rotterdam.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 108-303862

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Geraamde waarde
In plaats van:
Te lezen:

Waarde zonder btw : 20000000,00

Munt : EUR

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

I.v.m. jurisprudentie van het Europese Hof van 19 december 2018 (ECLI:EU:C:2018:1034), zijn Aanbestedende Diensten verplicht om de maximale waarde van een raamovereenkomst in de aankondiging van de overheidsopdracht op te nemen. Per abuis is dat niet in de aankondiging opgenomen. Om die omissie te herstellen is deze rectificatie van de aankondiging aangemaakt. De Aanbesteder classificeert dit niet als een wezenlijke wijziging van de opdracht / overeenkomst, derhalve zal de inschrijvingstermijn niet worden herzien.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: