Marché de travaux - 334430-2022

22/06/2022    S119

Belgique-Hasselt: Travaux de construction

2022/S 119-334430

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 086-231662)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Provincie Limburg
Numéro national d'identification: 0207.725.203_17815
Adresse postale: Universiteitslaan 1
Ville: Hasselt
Code NUTS: BE224 Arr. Hasselt
Code postal: 3500
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Nadja Nijs
Courriel: nadja.nijs@limburg.be
Téléphone: +32 11237955
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.limburg.be/
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444523

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Begijnhof Hasselt - Uitvoering van de werken voor de herbestemming van de begijnhofsite.

Numéro de référence: provincie Limburg-2021N090034-F02_1
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Via de herbestemming en renovatie van de gebouwen en de heraanleg van de centrale tuin, willen provincie Limburg, Universiteit Hasselt en stad Hasselt de Begijnhofsite weer prominent op de kaart zetten.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 086-231662

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)Autres informations complémentaires:

Erratum 3 wordt toegevoegd, samen met bijlage 6.1 Gedetailleerde meetstaat Begijnhofwoningen.