Lieferungen - 334431-2020

16/07/2020    S136

Hrvatska-Zadar: Medicinske naprave

2020/S 136-334431

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Zadar
Nacionalni registracijski broj: 11854878552
Poštanska adresa: Bože Peričića 5
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boško Katić
E-pošta: bosko.katic@bolnica-zadar.hr
Telefon: +385 23505503
Telefaks: +385 23312724
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-zadar.hr
Adresa profila kupca: www.bolnica-zadar.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Medicinska, nemedicinska i tehnička oprema za dnevnu bolnicu Službe za kirurgiju

Referentni broj: 01/NVV-UG/19-2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava Medicinske, nemedicinske i tehničke opreme za dnevnu bolnicu Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 703 591.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tehnička oprema za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Osobno računalo - 2 kom, monitor - 2 kom, multifunkcijski uređaj - 2 kom, telefonski aparat bežični - 1 kom, telefonski aparat fiksni 1 kom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Namještaj za opremanje jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39130000 Uredski namještaj
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Daktilo sjedalica 1 kom,drveni ormar s policama - 2 kom, radni stol - 1 kom, povišeni pult u sobi dnevne bolnice - 1 kom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema i namještaj za medicinski rad za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33192300 Medicinski namještaj osim kreveta i stolova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Transportna kolica, bolesnička postelja (5 kom), držač vreće, dvostepena stepenica za kirurga, instrumentni stolić,invalidska kolica, jednostepena stepenica za kirurga,kolica za previjanje, kolica za prijevoz rublja, kolica za terapiju,mobilni stalak, multifunkcionalna kolica, noćni ormarić, podloška za stolić, pregledni ležaj za previjanje, stolica za kirurga, zastori za odjeljivanje

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Anesteziološki aparat za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33170000 Anestezija i reanimacija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Aparat za anesteziju za poluzatvoreni sustav anestezije uključujući „low flow” i „minimal flow”

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Aspiratori za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Aspirator - 2 kom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Defibrilator za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33182100 Defibrilator
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Bifazični bolnički defibrilator

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

EKG aparat za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33123210 Uređaji za praćenje funkcije srca
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

EKG aparat

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Infuzomat za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33194100 Naprave i instrumenti za infuziju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, parenteralnih otopina, krvi i enteralne hrane

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Laparaskopski stup s kutorom za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33164000 Uređaji za laparoskopiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Kiruški laparaskopski stup (4K) s dodatnim monitorom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Operacijski stol sa standardnim priborom za jednodnevne kirurgije i operacijska lampa dvokraka

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33192230 Operacijski stolovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Operacijski stol sa standardnim priborom i operacijska lampa dvokraka za jednodnevne kirurgije

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: dodatne tehničke karakteristike / Ponder: 40
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pulsnioksimetar i monitor za jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 11
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Pulsni oksimetar i monitor za jednodnevne kirurgije

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt; Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju; Projekt.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 193-468229
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
30/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PROKLIMA-TIM d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 76937815443
Poštanska adresa: Luje Naletilića 10
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: proklima-tim@zg.t-com.hr
Telefon: +385 16546595/+385 16545955
Telefaks: +385 16545922
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 22 945.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 21 920.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
23/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ORTO REA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 49311953202
Poštanska adresa: Braće Radić 52/b, Jalkovec
Mjesto: VARAŽDIN
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@ortorea.hr
Telefon: +385 42350744
Telefaks: +385 42350782
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 218 040.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 179 700.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 89114805760
Poštanska adresa: Av. V. Holjevca 40
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: zeljka.orsanic.kelebuh@draeger.com
Telefon: +385 16599444
Telefaks: +385 16599403
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 325 090.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 322 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
26/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: TEHNOMEDIKA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 80031026947
Poštanska adresa: Savska cesta 141
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: prodaja@tehnomedika.hr
Telefon: +385 13730535
Telefaks: +385 13730536
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 29 200.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 28 970.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 6
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
16/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Festta d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 38019717425
Poštanska adresa: Braće Cvijića 32
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: festta@festta.hr
Telefon: +385 3635500
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 33 375.75 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 32 940.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 7
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ELEKTRONIČAR D.O.O
Nacionalni registracijski broj: 13970735570
Poštanska adresa: Karlovačka 26a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: visnja@elektronicar.hr
Telefon: +385 16545815
Telefaks: +385 16545808
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 15 645.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 14 330.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 8
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 950.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 500.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 9
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Arthrex Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 40437576100
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 269 G
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@arthrex.hr
Telefon: +385 14093900
Telefaks: +385 14093939
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: OmniMed d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 63938353958
Poštanska adresa: Trpinjska 9
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kornelija@omnimed.hr
Telefon: +385 16446701
Telefaks: +385 16446700
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 710 235.40 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 649 200.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 10
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Dogan Septem d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 93285858667
Poštanska adresa: Varaždinska 1
Mjesto: Sesvete
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10360
Država: Hrvatska
E-pošta: info@dogan.hr
Telefon: +385 12063764
Telefaks: +385 12063764
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 432 840.50 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 432 840.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 11
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ELEKTRONIČAR D.O.O
Nacionalni registracijski broj: 13970735570
Poštanska adresa: Karlovačka 26a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: visnja@elektronicar.hr
Telefon: +385 16545815
Telefaks: +385 16545808
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 12 515.90 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 11 191.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/07/2020