Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 334434-2020

16/07/2020    S136

Polska-Poznań: Karetki

2020/S 136-334434

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Suszka
E-mail: zamowienia@umww.pl
Tel.: +48 616267080
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Numer referencyjny: DZ-I-O.272.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34114121 Karetki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ (część I zamówienia), załącznik nr 1.2 do SIWZ (część II zamówienia) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

1) Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta w tym jednego na noszach oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ.

2) Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów).

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne
34114121 Karetki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”.

I.

Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta w tym jednego na noszach oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ.

II.

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z § 11 załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy;

3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

4) zmiany wynikająca z omyłki pisarskiej;

5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

III.

Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2, c SIWZ) może dokonać skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego zakresu Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis posprzedażny / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócony termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałania 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Klauzula informacyjna dotycząca RODO zawarta została w SIWZ i na stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części I zamówienia w wysokości 20 000,00 PLN. Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

3. Realizacja umowy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została określona w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne
34114121 Karetki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”.

I.

Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.

II.

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z §11 załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy;

3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

4) zmiany wynikająca z omyłki pisarskiej;

5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

III.

Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2, c SIWZ) może dokonać skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego zakresu Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis posprzedażny / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócony termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałania 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Klauzula informacyjna dotycząca RODO zawarta została w SIWZ i na stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części II zamówienia w wysokości 50 000,00 PLN. Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

3. Realizacja umowy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została określona w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 109-264104
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów).

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd.

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

2) lit. b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7.1 i pkt 6.7.2, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8 ma odpowiednie zastosowanie.

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.6.2, lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8, zdanie pierwsze ma odpowiednie zastosowanie.

Pozostałe warunki składania dokumentów zostały opisane w SIWZ.

7.1.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

7.1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

c) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl

7.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

7.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI art. 179–198g Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020