Lieferungen - 334440-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Seife

2020/S 136-334440

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Pieńczykowska
E-Mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl
Telefon: +48 857330326
Fax: +48 857330330

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zamówienie na dostawę środków ochrony higieny, czystości i innych materiałów pracownikom na okres 2020/2021/2022

Referenznummer der Bekanntmachung: BI.ROZ.2810.42.2020.EP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33711900 Seife
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków ochrony higieny, czystości i innych materiałów pracownikom na okres 2020–2022 r.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek oraz wniesienie dostarczanych materiałów w miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj.

a) Zarząd Zlewni w Augustowie, ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów;

b) Zarząd Zlewni w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok;

c) Zarząd Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko;

d) Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów 1/2, 10-526 Olsztyn;

e) Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33711540 Parapharmazeutische Cremes oder Lotionen
39514100 Handtücher
39813000 Scheuerpasten und -pulver
33691300 Mittel gegen Ektoparasiten, inkl. Antiscabiosa, Insektizide und Repellenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
NUTS-Code: PL843 Suwalski
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Hauptort der Ausführung:

ul. 29 listopada 5, 16-300 Augustów; ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok; ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko; ul. Partyzantów 1/2, 10-526 Olsztyn; ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków ochrony higieny, czystości i innych materiałów pracownikom na okres 2020–2022 r.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek oraz wniesienie dostarczanych materiałów, tj.:

— pasta oczyszczająca BHP – 1 368 sztuk,

— mydło toaletowe – 4 104 sztuki,

— ręcznik – 342 sztuki,

— krem nawilżający i regenerujący skórę rąk – 4 104 sztuki,

— preparat przeciw komarom i kleszczom – 2 880 sztuk.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc i 00/100 zł).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ust. Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 098-233379
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: BI.ROZ.2810.42.2020.EP
Bezeichnung des Auftrags:

Zamówienie na dostawę środków ochrony higieny, czystości i innych materiałów pracownikom na okres 2020/2021/2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zamówienie na dostawę środków ochrony higieny, czystości i innych materiałów pracownikom na okres 2020/2021/2022” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843. t.j.). W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020