Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Marché de travaux - 334447-2022

22/06/2022    S119

Slovaquie-Trenčín: Travaux de construction

2022/S 119-334447

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Mesto Trenčín
Numéro national d'identification: 00312037
Adresse postale: Mierové námestie 2
Ville: Trenčín
Code NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Code postal: 91164
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Daniela Krčová
Courriel: daniela.krcova@trencin.sk
Téléphone: +421 326504222
Fax: +421 32650426
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://trencin.sk/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4695

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín

Numéro de référence: MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-033
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers
45233160 Chemins et autres aires empierrées
45233120 Travaux de construction de routes
45233141 Travaux d'entretien routier
45233200 Travaux de revêtement divers
45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
45233228 Travaux de construction de revêtements de surface
45233229 Entretien des accotements
45233142 Travaux de réparation de routes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Lieu principal d'exécution:

Katastrálne územia tvoriace územie mesta Trenčín, Slovenská republika (k. ú. Trenčín, Opatová, Kubrica, Istebník, Kubrá, Orechové, Hanzlíková, Zlatovce, Záblatie, Trenčianske Biskupice).

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:

1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

Konkrétne miesto každého plnenia (uskutočnenia prác bude upresnené v jednotlivej konkrétnej zákazke)

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 29/11/2019
Fin: 29/11/2023
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

nejde o RD

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 208-543393

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 33
Lot nº: 1
Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Chodníky a komunikácie v Trenčíne miestna časť Juh, stred a západ, povrch asfalt

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
22/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: COLAS Slovakia, a.s.
Numéro national d'identification: 31651402
Adresse postale: Orešianska 3168/7
Ville: Trnava
Code NUTS: SK021 Trnavský kraj
Code postal: 91701
Pays: Slovaquie
Adresse internet: http://www.iske.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 167 859.90 EUR

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Lieu principal d'exécution:

Mesto Trenčín

VII.1.4)Description des prestations:

Predmetom zmluvy je oprava existujúcich chodníkov a miestnej komunikácie v Trencíne. Povrch chodníkov a komunikácie po ich oprave bude asfalt, vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov s osvetlením

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 56
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 167 859.90 EUR
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: COLAS Slovakia, a.s.
Numéro national d'identification: 31651402
Adresse postale: Orešianska 3168/7
Ville: Trnava
Code NUTS: SK021 Trnavský kraj
Code postal: 91701
Pays: Slovaquie
Adresse internet: http://www.iske.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli

zahrnuté v Zmluve. Potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejný obstarávate!' ani pri

vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídat a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve je v rozsahu podla pri

loženého výkazu výmer. Ide o práce na objekte 01 Rekonštrukcia krytu a MK a parkoviskách

- ul. Západná a na objekte 03 Rekonštrukcia lavého chodníka na Západnej ul.

pozostávajúce z odstránenia krytu z betónu a spevnenia podkladu z kameniva stmeleného

cementom, podkladu zo štrkodrviny a úprava pláne vo väcšom rozsahu ako bolo pôvodne

predpokladané.

Z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku

c. 2 k Zmluve o dielo nasledovne

VII.2.2)Raisons de la modification
Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE]
Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:

Vykonanie naviac prác je nevyhnutné za úcelom

správneho fungovania diela v zmysle výkaz výmeru, bez realizácie ktorých by nebolo možné

dielo plnohodnotne dokoncit, pricom s ohladom na charakter týchto prác by zmena

dodávatela, resp. urcenie nového dodávatela na vykonanie naviac prác, nebola možná

najmä z technických dôvodov so zretelom na zodpovednost a záruky za kompletné dielo v

plnom rozsahu.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 167 859.90 EUR
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 172 570.95 EUR