Marché de travaux - 334447-2022

22/06/2022    S119

Slovensko-Trenčín: Stavebné práce

2022/S 119-334447

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trenčín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00312037
Poštová adresa: Mierové námestie 2
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91164
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Krčová
E-mail: daniela.krcova@trencin.sk
Telefón: +421 326504222
Fax: +421 32650426
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://trencin.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4695

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín

Referenčné číslo: MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-033
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45233161 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233160 Cestičky a iné spevnené povrchy
45233120 Stavebné práce na výstavbe ciest
45233141 Práce na údržbe ciest
45233200 Rôzne práce vrchnej stavby
45233223 Obnova povrchu vozoviek
45233228 Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
45233229 Práce na údržbe krajníc
45233142 Práce na oprave ciest
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Katastrálne územia tvoriace územie mesta Trenčín, Slovenská republika (k. ú. Trenčín, Opatová, Kubrica, Istebník, Kubrá, Orechové, Hanzlíková, Zlatovce, Záblatie, Trenčianske Biskupice).

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:

1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

Konkrétne miesto každého plnenia (uskutočnenia prác bude upresnené v jednotlivej konkrétnej zákazke)

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Začatie: 29/11/2019
Koniec: 29/11/2023
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

nejde o RD

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 208-543393

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 33
Časť č.: 1
Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Chodníky a komunikácie v Trenčíne miestna časť Juh, stred a západ, povrch asfalt

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
22/12/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: COLAS Slovakia, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651402
Poštová adresa: Orešianska 3168/7
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 91701
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.iske.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 167 859.90 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/06/2022

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
45200000 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Trenčín

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom zmluvy je oprava existujúcich chodníkov a miestnej komunikácie v Trencíne. Povrch chodníkov a komunikácie po ich oprave bude asfalt, vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov s osvetlením

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v dňoch: 56
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 167 859.90 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: COLAS Slovakia, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651402
Poštová adresa: Orešianska 3168/7
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 91701
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.iske.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli

zahrnuté v Zmluve. Potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejný obstarávate!' ani pri

vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídat a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve je v rozsahu podla pri

loženého výkazu výmer. Ide o práce na objekte 01 Rekonštrukcia krytu a MK a parkoviskách

- ul. Západná a na objekte 03 Rekonštrukcia lavého chodníka na Západnej ul.

pozostávajúce z odstránenia krytu z betónu a spevnenia podkladu z kameniva stmeleného

cementom, podkladu zo štrkodrviny a úprava pláne vo väcšom rozsahu ako bolo pôvodne

predpokladané.

Z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku

c. 2 k Zmluve o dielo nasledovne

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Vykonanie naviac prác je nevyhnutné za úcelom

správneho fungovania diela v zmysle výkaz výmeru, bez realizácie ktorých by nebolo možné

dielo plnohodnotne dokoncit, pricom s ohladom na charakter týchto prác by zmena

dodávatela, resp. urcenie nového dodávatela na vykonanie naviac prác, nebola možná

najmä z technických dôvodov so zretelom na zodpovednost a záruky za kompletné dielo v

plnom rozsahu.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 167 859.90 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 172 570.95 EUR