Lieferungen - 334456-2020

16/07/2020    S136

Polska-Olsztyn: Stojaki

2020/S 136-334456

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Saperska 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-073
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Michalik
E-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261321600
Faks: +48 261321689
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna MON
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu koszarowego – stojaków na broń i regałów magazynowych metalowych – postępowanie nr 8/D

Numer referencyjny: 8/D
II.1.2)Główny kod CPV
39151100 Stojaki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu koszarowego:

— stojak na broń (podwójny) – 338 szt.,

— stojak na broń (pojedynczy) – 28 szt.,

— regał magazynowy – metalowy – 1 000 szt.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Elblągu, SOI w Braniewie, SOI w Bartoszycach, SOI w Morągu,

— 22 WOG Olsztyn, SOI w Lidzbarku Warmińskim, SSI w Olsztynie, Grupa Zabezpieczenia w Lipowcu,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim, SOI w Suwałkach, Orzysz, SOI Giżycko, SOI Gołdap, SOI Węgorzewo,

— 25 WOG Białystok – SOI w Białymstoku.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy;

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: min. 60, maks. 90 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 858 257.10 PLN / Najdroższa oferta: 1 524 732.60 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39141100 Regały
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olsztyn, Elbląg, Braniewo, Bartoszyce, Morąg, Lidzbark Warmiński, Lipowiec, Bemowo Piskie, Suwałki, Orzysz, Giżycko, Gołdap, Węgorzewo, Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu koszarowego:

— stojak na broń (podwójny) w ilości 338 szt.,

— stojak na broń (pojedynczy), w ilości 28 szt.,

— regał magazynowy – metalowy w ilości 1 000 szt.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Elblągu – Wilkowo, gm. Milejewo,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Braniewie – ul. Stefczyka 63,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Bartoszycach – ul. Wojska Polskiego 4,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Morągu – ul. Wojska Polskiego 16,

— 22 WOG Olsztyn, SOI w Lidzbarku Warmińskim – ul. Przystaniowa 1,

— 22 WOG Olsztyn, SSI w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 22 WOG Olsztyn, Grupa Zabezpieczenia w Lipowcu – Lipowiec 138,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim – ul. Kętrzyńskiego 1,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Suwałkach – ul. Wojska Polskiego 21,

— 24 WOG Giżycko, Orzysz – ul. Wojska Polskiego 33,

— 24 WOG Giżycko, SOI Giżycku – ul. 1 Maja,

— 24 WOG Giżycko, SOI Gołdap – ul. Partyzantów 27,

— 24 WOG Giżycko, SOI Węgorzewo – ul. gen. Bema 16,

— 25 WOG Białystok – SOI w Białymstoku – ul. Kawaleryjska 70.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy;

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 60 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 027-061060
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu koszarowego – stojaków na broń i regałów magazynowych metalowych – postępowanie nr 8/D

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Prosper-Net Jan Ziętarski
Adres pocztowy: ul. Jasna 3, lok. 17
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 736 343.09 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 697 770.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020