Lieferungen - 334458-2020

16/07/2020    S136

Polska-Giżycko: Różne części zapasowe

2020/S 136-334458

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 62
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 20
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Prokopczuk
E-mail: m.prokopczuk@ron.mil.pl
Tel.: +48 261335156
Faks: +48 261335641
Adresy internetowe:
Główny adres: https://24wog.wp.mil.pl/pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części do pojazdów, maszyn inżynieryjnych i sprzętu uzbrojenia/pojazdów specjalistycznych

Numer referencyjny: 30/2020
II.1.2)Główny kod CPV
34913000 Różne części zapasowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów, maszyn inżynieryjnych i sprzętu służby uzbrojenia (pojazdów specjalistycznych) według asortymentu i ilości ujętych w załączniku nr 5A Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie cenowe/podstawowe i załączniku nr 5B Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie cenowe/opcja.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach opcji, w okresie obowiązywania umowy, poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego przedmiot i maksymalny zakres zostały określone w ust. 1.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 791 090.20 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów, maszyn inżynieryjnych i sprzętu służby uzbrojenia (pojazdów specjalistycznych) według asortymentu i ilości ujętych w załączniku nr 5A Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie cenowe/podstawowe i załączniku nr 5B Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie cenowe/opcja.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach opcji, w okresie obowiązywania umowy, poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego przedmiot i maksymalny zakres zostały określone w ust. 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60.00
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przez prawo opcji rozumie rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego treść i maksymalny zakres został określony w niniejszej SIWZ. Realizacja opcji może ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Zamówienie opcjonalne może być zrealizowane tylko w okresie obowiązywania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 082-193107
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Handlowo-Usługowa „Motopol”
Adres pocztowy: Studzieniec 2
Miejscowość: 09-200 Sierpc
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 534 678.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020