Lieferungen - 334475-2020

16/07/2020    S136

Nederland-Veldhoven: Printers en plotters

2020/S 136-334475

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Nationaal identificatienummer: 371847060
Postadres: Provincialeweg 74
Plaats: Veldhoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5503 HJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank Dijkzeul
E-mail: info@rbobdekempen.nl
Telefoon: +31 402301560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rbobdekempen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese openbare aanbesteding mulitifunctionals RBOB de Kempen

Referentienummer: FD/5503/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100 Printers en plotters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het selecteren van één leverancier die kan voorzien in het gefaseerd leveren en beheren van multifunctionals, voor de verschillende schoollocaties van RBOB de Kempen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 320 599.53 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

18 multifunctionals.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60000
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie prijzenblad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 080-188156
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese openbare aanbesteding mulitifunctionals RBOB de Kempen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pci Nederland
Nationaal identificatienummer: 34058827
Postadres: New Yorkstraat 66
Plaats: Lijnden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1175 RD
Land: Nederland
E-mail: info@pcinederland.nl
Telefoon: +31 235430808
Internetadres: http://www.pcinederland.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 599.53 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Plaats: Eindhoven
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2020