Lieferungen - 334512-2020

16/07/2020    S136

България-Елхово: Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

2020/S 136-334512

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЮИДП ДП, ТП „Държавно горско стопанство Елхово“
Национален регистрационен номер: 2016176540070
Пощенски адрес: ул. „Сан Стефано“ № 13
Град: Елхово
код NUTS: BG343 Ямбол
Пощенски код: 8700
Държава: България
Лице за контакт: инж. Кирил Кирилов
Електронна поща: dgselhovo@uidp-sliven.com
Телефон: +359 359047888262
Факс: +359 359047800000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dgselhovo.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: териториално поделение на търговско предприятие
I.5)Основна дейност
Друга дейност: горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34350000 Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции:

I. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили.

II. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34351100 Външни гуми за леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

Оторизиран сервиз на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34350000 Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

Оторизиран сервиз на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 114-276081
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б „д“ от ЗОП решението, с което е прекратена процедурата, подлежи на обжалване в 10 (десет)-дневен срок от публикуването му на профила на купувача пред Комисията за защита на конкуренцията.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2020