Lieferungen - 334512-2020

16/07/2020    S136

България-Елхово: Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

2020/S 136-334512

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЮИДП ДП, ТП „Държавно горско стопанство Елхово“
Национален регистрационен номер: 2016176540070
Пощенски адрес: ул. „Сан Стефано“ № 13
Град: Елхово
код NUTS: BG343 Ямбол
Пощенски код: 8700
Държава: България
Лице за контакт: инж. Кирил Кирилов
Електронна поща: dgselhovo@uidp-sliven.com
Телефон: +359 359047888262
Факс: +359 359047800000
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dgselhovo.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4420
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: териториално поделение на търговско предприятие
I.5)Основна дейност
Друга дейност: горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34350000 Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции:

I. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили.

II. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34351100 Външни гуми за леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

Оторизиран сервиз на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34350000 Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

Оторизиран сервиз на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 114-276081
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б „д“ от ЗОП решението, с което е прекратена процедурата, подлежи на обжалване в 10 (десет)-дневен срок от публикуването му на профила на купувача пред Комисията за защита на конкуренцията.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2020