Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 334513-2021

02/07/2021    S126

België-Evere: Diensten voor sollicitatiebegeleiding

2021/S 126-334513

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 122-323864)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_20
Postadres: Eversestraat 1, PO BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Tamara Gregoor
E-mail: Tamara.Gregoor@mil.be
Telefoon: +32 24417176
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415150

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meerjarige overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst voor prestaties betreffende een beroepsomschakelingsprogramma in België ten behoeve van bepaalde actieve militairen

Referentienummer: MRMP-S/S-22SS300bis-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Meerjarige overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst voor prestaties betreffende een beroepsomschakelingsprogramma in België ten behoeve van bepaalde actieve militairen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 122-323864

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 28/07/2021
Plaatselijke tijd: 13:05
Te lezen:
Datum: 11/08/2021
Plaatselijke tijd: 13:05
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 28/07/2021
Plaatselijke tijd: 13:05
Te lezen:
Datum: 11/08/2021
Plaatselijke tijd: 13:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Gezien de vakantieperiode werd de uiterste datum tot het indienen van een offerte uitgesteld naar 11.8.2021 (13:05).