Fournitures - 334523-2022

22/06/2022    S119

Roumanie-București: Écrans

2022/S 119-334523

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE
Numéro national d'identification: R 8468440
Adresse postale: Strada: Dorobanţi, nr. 191
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010565
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: ANCA IVCOVICI
Courriel: anca.ivcovici@tvr.ro
Téléphone: +40 213199112
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tvr.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148438
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Serviciu Public
I.5)Activité principale
Autre activité: Media

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Achizitia de Sisteme de afisare productie semnale video pentru Proiectul Conferinta Plenipotentiarilor UIT 2022

Numéro de référence: 84684402022-ANCOM1
II.1.2)Code CPV principal
32351200 Écrans
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Achizitia de Sisteme de afisare productie semnale video pentru Proiectul Conferinta Plenipotentiarilor UIT 2022 - 4 loturi

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 3 263 500.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 4
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Video wall 50mp

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32351200 Écrans
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Sediul SRTV - Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1 Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Video wall 50mp - conform Caiet de sarcini

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Factor de evaluare tehnic - nivel pixel pitch / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 950 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Data limita livrare produse: 23.09.2022

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Video wall 10mp

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32351200 Écrans
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Sediul SRTV - Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1 Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Video wall 10mp - conform Caiet de sarcini

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Factor evaluare tehnic / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 450 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Data limita livrare produse: 23.09.2022

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Procesor video pentru video wall asimetric

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32351200 Écrans
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Sediul SRTV - Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1 Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Procesor video pentru video wall asimetric - conform Caiet de sarcini

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 73 500.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Data limita livrare produse: 23.09.2022

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Video proiector si ecran dual cu stativ si accesorii

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32351200 Écrans
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Sediul SRTV - Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1 Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Video proiector si ecran dual cu stativ si accesorii - conform Caiet de sarcini

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Factor de evaluare tehnic - luminozitate / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 790 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Data limita livrare produse: 23.09.2022

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Conform Art. 63, alin. (1) din Legea 98/2016, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

- Presedinte Director General, Dan Cristian Turturica

- Coord. Dir. Studiouri Centrale, Cristian Vaileanu

- Coord. Dep. Economic, Mihaela Woytovict

- Cristian Laslo, presedinte cu drept de vot comisie de evaluare

- Iulian Preorocu, membru comisie de evaluare oferte

- Gabriel Szilagyi, membru comisie de evaluare oferte

- Dragos Niculescu, membru comisie de evaluare oferte

- Anca Ivcovici, membru comisie de evaluare oferte

- Daniel Zainescu, Traian Marmureanu, Catargiu Veronica si Aura Linte, membri supleanti comisie de evaluare oferte

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

- cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.

- documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor depune o declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la Art. 59 și 60 din Legea 98/2016. Declaratia de neîncadrare se va prezenta odata cu DUAE.

La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, precum si fiecare dintre asociati,tertii sustinatori, subcontractantii care au completat DUAE distinct, va/vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Neindeplinirea cerintei, nedepunera DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016).

Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, conform Art.193-195 din Legea 98/2016.DUAE se va completa de catre ofertanti,terti sustinatori si subcontractanti,cu informatiile aferente situatiei lor. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

- pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii. Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Certificatul constatator va fi prezentat original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

- Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna se va reformula Pentru persoanele juridice straine: se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridical/ sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana efectuata de catre un traducator autorizat.

NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest certificat pentru partea din contract pe care o va realiza.

La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, precum si fiecare dintre asociati,tertii sustinatori, subcontractantii care au completat DUAE distinct, va/vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Neindeplinirea cerintei, nedepunera DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016).

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/07/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 04/10/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/07/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Ofertele vor fi deschise în SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere. 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei,prelungirea acesteia. În cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Oferta operatorului economic care refuza sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila. 3. Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. 4. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei câstigatoare conform pct. IV.2.1. 1. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor totale, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. 2. În situatia în care pe primul loc sunt două sau mai multe oferte cu punctaje egale, oferta declarată câștigătoare va fi cea cu cel mai mic preț. În situatia în care, pe primul loc sunt două sau mai multe oferte cu punctaje egale și preturile totale ofertate în Lei, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut în Lei, fara TVA. 5. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Notificare prealabila - în termen de 10 zile cf. art. 6 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 101/2016. Contestatie – în termen de 10 zile cf. art. 8 alin. (1) lit.a) si alin. (2) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Societatea Română de Televizune - Departamentul Juridic
Adresse postale: Calea Dorobantilor 191, sector 1
Ville: Bucuresti
Code postal: 010565
Pays: Roumanie
Courriel: juridic@tvr.ro
Téléphone: +40 213199112
Adresse internet: www.tvr.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022