Leveringen - 334538-2022

22/06/2022    S119

Spanje-Málaga: Afval- en vuilcontainers en bakken

2022/S 119-334538

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal
Nationaal identificatienummer: A93746584
Postadres: Camino Mediambiental, 23
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29010
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal
E-mail: licitaciones@limpiezademalaga.es
Telefoon: +34 952232280
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jTb6hMO%2FwNd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=79Lgeyaz%2BqOXQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jTb6hMO%2FwNd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras Entidades del Sector Público
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato Mixto del Suministro y Servicio en régimen de alquiler de papeleras compactadoras solares destinadas a las vías públicas incluyendo transporte, montaje, mantenimiento, limpieza interior y conservación de las mismas para la ciudad de Málaga.

Referentienummer: PL026/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato Mixto del Suministro y Servicio en régimen de alquiler de papeleras compactadoras solares destinadas a las vías públicas incluyendo transporte, montaje, mantenimiento, limpieza interior y conservación de las mismas para la ciudad de Málaga.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 286 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
50850000 Reparatie en onderhoud van meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

Los puntos específicos serán los señalados por Limpieza de Málaga S.A.Mantes de ejecución del contrato.. .

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato Mixto del Suministro y Servicio en régimen de alquiler de papeleras compactadoras solares destinadas a las vías públicas incluyendo transporte, montaje, mantenimiento, limpieza interior y conservación de las mismas para la ciudad de Málaga.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Estetica de la papelera / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Facilidad de uso / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuestas de la Instalación de las Papeleras / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de Entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Criterio Precio / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 286 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No hay opción a prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Trabajos realizados

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo social. Descripción: Apartado 19 del CCP

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Aparado 19 del CCP

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:23
Plaats:

Limpieza de Málaga S.A.M

Datos de Dirección:

Calle: Camino Medioambiental nº23

CP: 29010

Población: Málaga

País: España

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: Fecha orientativa, no vinculante

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida Cervantes nº4
Plaats: Málaga
Postcode: 29016
Land: Spanje
Telefoon: +34 951927156
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida Cervantes nº4
Plaats: Málaga
Postcode: 29016
Land: Spanje
Telefoon: +34 951927156
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022