Leveringen - 334538-2022

22/06/2022    S119

Spanje-Málaga: Afval- en vuilcontainers en bakken

2022/S 119-334538

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal
Nationaal identificatienummer: A93746584
Postadres: Camino Mediambiental, 23
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29010
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal
E-mail: licitaciones@limpiezademalaga.es
Telefoon: +34 952232280
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jTb6hMO%2FwNd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato Mixto del Suministro y Servicio en régimen de alquiler de papeleras compactadoras solares destinadas a las vías públicas incluyendo transporte, montaje, mantenimiento, limpieza interior y conservación de las mismas para la ciudad de Málaga.

Referentienummer: PL026/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 286 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
50850000 Reparatie en onderhoud van meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 286 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No hay opción a prórroga.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022