Lieferungen - 334541-2022

22/06/2022    S119

Rumänien-Cluj-Napoca: Rohre und Formstücke

2022/S 119-334541

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Nationale Identifikationsnummer: RO201233
Postanschrift: Strada: Calea Someseni, nr. 2
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400397
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Bianca Cecilia Pirlea
E-Mail: office@radpcj.ro
Telefon: +40 264552666
Fax: +40 264444576
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.radpcj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148463
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Regie autonoma a omeniului public

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare tevi si fitinguri PVC

Referenznummer der Bekanntmachung: 201233_2022_PAAPD1328490
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44164310 Rohre und Formstücke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare produse tevi si fitinguri PVC, conform caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare pana în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 000 035.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Str. Cantonului FN, Cluj-Napoca

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare produse tevi si fitinguri PVC, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Completare DUAE care confirmă că ofertantul, terții susținători și subcontractanții nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Declarația privind neîncadrarea în prev. art.59- 60 se va prezenta odată cu DUAE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezentării; operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 al.2, art.167 al. 2, art. 171 din legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt: directorul general Ion Pantelimon, director financiar contabilitate ec. Zoița Bumb, director tehnic-producție ing. Ioan Morocăzan, șef serviciu achiziții ing. Bianca Pîrlea, șef birou juridic consilier juridic Emese Vasilie-Pap.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini document echivalent emis în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțit de traducerea în limba română efectuată în mod obligatoriu de către traducători autorizați), urmează să fie prezentat la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să demonstreze că a livrat în ultimii 3 ani (calculați retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor), produse similare cu cele descrise în caietul de sarcini, în valoare de minim cumulat de 2.000.000 lei, valoare prevăzută la nivelul a minim 1 contract sau a maxim 3 contracte.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul va avea implementat si va mentine un Sistem de Management al Calitatii cf. cerintelor Standardului SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, pentru activitatea principala care face obiectul contractului, pentru ca produsele solicitate sa aiba un nivel de calitate cat mai mare si sa corespunda cerintelor. Initial, completare DUAE de către ofertanți (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Prezentarea de documente justificative se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, acestea fiind: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor livrate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, valoarea contractului, modul de indeplinire al contractului. Autoritatea contractantă are dreptul (conform art.12 alin.5 din instructiunea nr.2/2017 a ANAP), de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire, va trebui sa faca dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la Sistemul de Management al Calitatii prin prezentarea Certificatului privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii cf. cerintelor Standardului SR EN ISO 9001:2015 emis de organisme independente acreditate.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate preț", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul juridic al RADP Cluj-Napoca
Postanschrift: Calea Someseni nr.2
Ort: Cluj-Napoca
Postleitzahl: 400397
Land: Rumänien
E-Mail: office@radpcj.ro
Telefon: +40 264552666
Fax: +40 264444576
Internet-Adresse: www.radpcj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022