Fournitures - 334554-2022

Submission deadline has been amended by:  379429-2022
22/06/2022    S119

Pologne-Gdańsk: Mobilier scolaire

2022/S 119-334554

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Adresse postale: ul. Nowe Ogrody 8/12
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL634 Gdański
Code postal: 80-803
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Wilczyńska
Courriel: monika.wilczynska@gdansk.gda.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gdansk.pl
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa mebli szkolnych dla Gminy Miasta Gdańska.

Numéro de référence: BZP.271.16.2022
II.1.2)Code CPV principal
39160000 Mobilier scolaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich zgodnie z opisami przedstawionymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania 1” oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania 2”.

Postępowanie składa się z 2 Zadań (części zamówienia), z których każde może być przedmiotem oferty częściowej.

Podział zamówienia na części (Zadania) jest następujący:

1. Zadanie 1 – Dostawa mebli drewnianych.

2. Zadanie 2 – Dostawa szafek metalowych.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa mebli drewnianych.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39160000 Mobilier scolaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL634 Gdański
Lieu principal d'exécution:

Gdańsk - przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie w Gdańsku.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli drewnianych do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich w Gdańsku. którymi są Podmioty wymienione w Załączniku nr 1 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry oraz ilości mebli drewnianych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, przedstawiony został w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania 1”, znajdującym się w pliku, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Sposób realizacji zamówienia:

Wykonawca skontaktuje się z podmiotami tj. przedszkolami i szkołami w celu uzgodnienia kolorów oraz daty dostawy. Wykonawca dostarczy wybrane produkty do siedziby danego przedszkola/szkoły zgodnie z zapotrzebowaniem wraz z fakturą w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania/zamówienia.

Gwarancja i rękojmia za wady na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.

Czas trwania umowy: 10 tygodni od daty zawarcia umowy*.

* UWAGA! Termin dostawy mebli stanowi kryterium oceny ofert, a jego ostateczna długość będzie wynikała z oferty złożonej przez Wykonawcę (Rozdział 14 SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40%
Prix - Pondération: 60%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 70
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin dostawy - stanowiący jedno z kryteriów oceny ofert - został określony przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia "w tygodniach". Jednak formularz ogłoszeniowy nie przewiduje takiej możliwości, dlatego termin podany w pkt. II.2.7) został przeliczony z tygodni na dni. Ponadto, termin 10 tygodni jest terminem maksymalnym i może ulec skróceniu, zgodnie z decyzja wykonawcy do 8 tygodni.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa szafek metalowych.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39160000 Mobilier scolaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL634 Gdański
Lieu principal d'exécution:

Gdańsk - przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie w Gdańsku.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek metalowych do przedszkola, szkół podstawowych i szkół średnich w Gdańsku. którymi są Podmioty wymienione w Załączniku nr 1 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry oraz ilość szafek metalowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, przedstawiony został w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania 2”, znajdującym się w pliku, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Sposób realizacji zamówienia:

Wykonawca skontaktuje się z podmiotami tj. przedszkolem i szkołami w celu uzgodnienia kolorów oraz daty dostawy. Wykonawca dostarczy wybrane produkty do siedziby danego przedszkola/szkoły zgodnie z zapotrzebowaniem wraz z fakturą w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania/zamówienia.

Gwarancja i rękojmia za wady na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.

Czas trwania umowy: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.*

* UWAGA! Termin dostawy mebli stanowi kryterium oceny ofert, a jego ostateczna długość będzie wynikała z oferty złożonej przez Wykonawcę (Rozdział 14 SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 40%
Prix - Pondération: 60%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 70
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin dostawy - stanowiący jedno z kryteriów oceny ofert - został określony przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia "w tygodniach". Jednak formularz ogłoszeniowy nie przewiduje takiej możliwości, dlatego termin podany w pkt. II.2.7) został przeliczony z tygodni na dni. Ponadto, termin 10 tygodni jest terminem maksymalnym i może ulec skróceniu, zgodnie z decyzja wykonawcy do 8 tygodni.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

dotyczy obu Zadań:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga:

Weryfikacja powyższego warunku dotyczyć będzie wyłącznie osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

dotyczy Zadania 1:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę mebli szkolnych i/lub przedszkolnych o łącznej wartości co najmniej 1 500 000 złotych brutto w okresie 12 miesięcy lub krótszym (może to być również suma dostaw mebli szkolnych i/lub przedszkolnych wykonanych w okresie 12 miesięcy lub krótszym).

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na Zadanie 1, warunek zostanie spełniony, jeśli wymagane doświadczenie, opisane w pkt. III.1.3), będzie posiadał samodzielnie co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego doświadczenia. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia kilku Wykonawców w celu wykazania wartości dostaw opisanej w warunku III.1.3)

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Rozdziale 19 SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy).

Zmiany postanowień zawartej umowy opisano w Rozdziale 19 SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/07/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 16/10/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/07/2022
Heure locale: 12:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

1)Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

2)Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Wykonawca do oferty dołącza, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej: JEDZ). Oświadczenie JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na dzień składania ofert. Oświadczenie JEDZ tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie JEDZ stanowi załącznik nr 1 do oferty.

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz ze swoim oświadczeniem JEDZ przedstawia także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

4. Na potwierdzenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia opisane w Rozdziale 4 pkt. 1.2 lit. b) lub c) SWZ Wykonawca załącza do oferty oświadczenie w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do oferty.

5. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia opisane w Rozdziale 4 pkt 1.2 lit. b) lub c) SWZ - załącznik nr 2a do oferty (jeżeli dotyczy).

6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania przepisów art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej.

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu oraz podstawach wykluczenia z postępowania znajduje się w Rozdziale 4 SWZ.

8. Wykaz podmiotowych środków dowodowych znajduje się w Rozdziale 6 SWZ.

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami znajduje się w Rozdziale 7 SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Terminy składania odwołań zostały określone w przepisach Działu IX – Środki ochrony prawnej (art. od 505 do art. 590) ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022