Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 334555-2021

02/07/2021    S126

Danmark-Ikast: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 126-334555

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Ammitzbøll Bjørn
E-mail: carabjo@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99603270
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tillæg til totalrådgiverkontrakt

Sagsnr.: A 514908
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ikast Brande kommune skal have opført en ny børneinstitution til omkring 150 børn + personale. Institutionen skal huse 100 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, 20 børn med særlige vidtgående behov (0 - 6 år). Som option kan der vælges at tilkøbe funktioner til børn med særlige vidtgående behov, i skolealderen. Bygningen skal opføres på et areal beliggende i yderkanten af Ikast by. Grunden er ubebygget. Ud over bygningen skal der etableres adgangsveje, parkering, udearealer, samt en offentlig sti i periferien af grunden. Den nye daginstitution ønskes udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne skal fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Der skal samtidig lægges vægt på at bygningernes drift- og vedligeholdelsesudgifterne begrænses bedst muligt. Bygninger ønskes indrettet med fleksible løsninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 974 800.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgiveren skal på baggrund af udbudsgrundlaget forestå al projektering, og herunder udarbejde færdigt udførelsesprojekt i henhold til YB18, hvor alle funktionskrav, designs samt definerede forudsætninger og udfaldskrav er indarbejdet. Totalrådgiver har ansvar for udførelse, projekteringsledelse, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn iht. ABR18, YB18 samt at sørge for at der til vejebringes en mangelfri ibrugtagningstilladelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ikast-Brande Kommune har i 2020 gennemført udbud af en totalrådgiverkontrakt til opførelsen af en specialbørnehave og indgik på den baggrund kontrakt med /Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S. Ikast-Brande Kommune er efterfølgende blevet nødsaget til at supplere totalrådgiverkontrakten og har på den baggrund vurderet, at betingelserne for at anvende udbudslovens § 181 vedrørende supplering af ydelser fra den oprindelige leverandør er opfyldt og har derfor til hensigt at tildele kontrakten til /Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S. Behovet for at supplere totalrådgiverkontrakten udspringer af, at totalrådgiverkontrakten oprindeligt bestod i opførelsen af en specialbørnehave og at kommunen efter offentliggørelsen af udbuddet blev opmærksom på, at institutionen manglende plads til kommunens specialskolebørn. Hvis denne del af institutionen skal i særskilt udbud, vil det medføre en række udfordringer af tekniske og økonomisk karakter. Herudover vil det medføre betydelige problemer, hvis en anden leverandør skal supplere et igangværende byggeri og med en væsentlig forøgelse af kommunens omkostninger til følge. Ændringen af totalrådgiverkontrakten overstiger ikke 50 % af kontraktens oprindelige værdi og der er ikke aftalt yderligere ændringer til totalrådgiverkontrakten.

Vurderingen af at totalrådgiverkontrakten kan suppleres i henhold til § 181 er baseret på, at suppleringen er nødvendige for gennemførelsen af totalrådgiverkontrakten, anvendelsen af en anden leverandør ikke er mulig af økonomiske og tekniske årsager og vil forårsage betydelige problemer samt en væsentlig forøgelse af kommunens omkostninger, værdien af de supplerende ydelser overstiger ikke 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt og ændringen medfører ikke andre grundlæggende ændringer af kontrakten. Det er sammenfattende Ikast-Brande Kommune vurdering, at betingelserne for at anvende udbudslovens § 181 er opfyldt. Ikast-Brande Kommune har tilsvarende indrykket en ændringsbekendtgørelse jf. udbudslovens § 184, stk. 2 om samme kontrakt. Nærmere oplysninger om de konkrete ændringer kan rekvireres hos kontaktpersonen i punkt I.1).

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 127-310907

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalrådgivning vedrørende ny daginstitution Børneby Øster, Ikast

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: /Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S
CVR-nummer: 21747602
Postadresse: Sønderlandsgade 7
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 974 800.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde, hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten, uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet efter dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 3
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2021