Fournitures - 334555-2022

22/06/2022    S119

România-București: Produse lactate

2022/S 119-334555

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4183199
Adresă: Strada: Independenţei, nr. 313
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060042
Țară: România
Persoană de contact: Viorel Geanaliu
E-mail: achizitii@upb.ro
Telefon: +40 214029205
Fax: +40 214029372
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.upb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148466
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

LACTATE SI CONGELATE

Număr de referinţă: PAAP_4183199_2022_501
II.1.2)Cod CPV principal
15500000 Produse lactate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Lactate si congelate, conform caiet de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. Autoritatea contractanta va

raspunde la solicitarile de clarificari in a 12 zi, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 101 840.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantii pot depune oferte pentru: unul sau pentru mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse lactate

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

- Depozit cantina Leu (blv. Iuliu Maniu, nr. 1-3)

- Depozit cantina R3( Splaiul Independentei nr. 290)

- Bufet nr. 2 Leu (blv. Iuliu Maniu, nr. 1-3)

- Bufet Automatica (Facultatea de Automatica – Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet Rectorat (Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet Metalurgie (Facultatea de Transporturi - Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet IMST 2 (Facultatea de IMST - Splaiul Independentei, nr. 313)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produse lactate , conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 665 300.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse congelate

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15896000 Produse congelate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

- Depozit cantina Leu (blv. Iuliu Maniu, nr. 1-3)

- Depozit cantina R3( Splaiul Independentei nr. 290)

- Bufet nr. 2 Leu (blv. Iuliu Maniu, nr. 1-3)

- Bufet Automatica (Facultatea de Automatica – Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet Rectorat (Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet Metalurgie (Facultatea de Transporturi - Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet IMST 2 (Facultatea de IMST - Splaiul Independentei, nr. 313)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produse congelate, conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 299 750.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse lactate BIO

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

- Depozit cantina Leu (blv. Iuliu Maniu, nr. 1-3)

- Depozit cantina R3( Splaiul Independentei nr. 290)

- Bufet nr. 2 Leu (blv. Iuliu Maniu, nr. 1-3)

- Bufet Automatica (Facultatea de Automatica – Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet Rectorat (Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet Metalurgie (Facultatea de Transporturi - Splaiul Independentei, nr. 313)

- Bufet IMST 2 (Facultatea de IMST - Splaiul Independentei, nr. 313)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produse lactate BIO, conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 136 790.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1)Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), valabile la momentul prezentarii.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

2)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Informatii privind personalul autoritatii contractante care sunt implicate în desfasurarea procedurii de atribuire: Rector: Mihnea COSTOIU, Director General: Mihai COROCAESCU, Director Economic: Dorina ADAMESCU, Director Achizitii Publice: Costel BÎRSAN, Responsabil achizitii: Viorel GEANALIU, Responsabil Juridic: Daniela STANCULEANU, Șef Serviciu – Laurentiu DUMITRU, Director Intretinere Patrimoniu: Constantin ZAHARIA, Administrator Financiar – Cecilia ALEXANDRU, Ileana MOROIANU- Administrator financiar, Rodica MANOLACHE – CFPP.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. 395/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/07/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/07/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022