Lieferungen - 334565-2022

22/06/2022    S119

Polen-Bydgoszcz: Tastbildschirme

2022/S 119-334565

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Nationale Identifikationsnummer: 554-031-31-07
Postanschrift: Al. prof. S. Kaliskiego 7
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-796
Land: Polen
E-Mail: przetargi@pbs.edu.pl
Telefon: +48 523749261
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pbs.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS

Referenznummer der Bekanntmachung: AZZP.244.064.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30231320 Tastbildschirme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS dla Politechniki Bydgoskiej opisane szczegółowo w załączniku nr 6 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Bydgoska

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS na potrzeby wyposażenia sal dydaktycznych dla Politechniki Bydgoskiej opisane szczegółowo w załączniku nr 6 do SWZ.

3. Dostawa obejmuje:

a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

b. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi do podpisu Zamawiającemu po wykonaniu konfiguracji.

c. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany Sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów;

d. Sprzęt pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych;

e. Sprzęt musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim, lub angielskim.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określają:

a. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ

b. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór umowy - załącznik nr 4

do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/07/2022
Ortszeit: 10:10
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zastosowanie, tzw. procedury odwróconej (tj. w

pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona

najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienie i nie zastrzega obowiązku

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia określa rozdział IX SWZ

4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określają dokumenty zamówienia w

szczególności wzór umowy załączniki nr 4 do SWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

- szczegóły określa rozdział XII SWZ.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawców zgodnie z treścią art. 5k rozporządzenia

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.

7. Podstawy wykluczenia i sposób ich oceny zawiera SWZ.

8. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie tych które nie służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert - szczegóły w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022