Fournitures - 334565-2022

22/06/2022    S119

Pologne-Bydgoszcz: Moniteurs à écran tactile

2022/S 119-334565

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Numéro national d'identification: 554-031-31-07
Adresse postale: Al. prof. S. Kaliskiego 7
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 85-796
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@pbs.edu.pl
Téléphone: +48 523749261
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pbs.edu.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS

Numéro de référence: AZZP.244.064.2022
II.1.2)Code CPV principal
30231320 Moniteurs à écran tactile
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS dla Politechniki Bydgoskiej opisane szczegółowo w załączniku nr 6 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Lieu principal d'exécution:

Politechnika Bydgoska

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS na potrzeby wyposażenia sal dydaktycznych dla Politechniki Bydgoskiej opisane szczegółowo w załączniku nr 6 do SWZ.

3. Dostawa obejmuje:

a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

b. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi do podpisu Zamawiającemu po wykonaniu konfiguracji.

c. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany Sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów;

d. Sprzęt pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych;

e. Sprzęt musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim, lub angielskim.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy określają:

a. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ

b. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór umowy - załącznik nr 4

do SWZ

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/07/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 18/10/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/07/2022
Heure locale: 10:10
Lieu:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zastosowanie, tzw. procedury odwróconej (tj. w

pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona

najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienie i nie zastrzega obowiązku

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia określa rozdział IX SWZ

4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określają dokumenty zamówienia w

szczególności wzór umowy załączniki nr 4 do SWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

- szczegóły określa rozdział XII SWZ.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawców zgodnie z treścią art. 5k rozporządzenia

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.

7. Podstawy wykluczenia i sposób ich oceny zawiera SWZ.

8. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie tych które nie służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert - szczegóły w SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022