Fournitures - 334565-2022

22/06/2022    S119

Polska-Bydgoszcz: Monitory dotykowe

2022/S 119-334565

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Krajowy numer identyfikacyjny: 554-031-31-07
Adres pocztowy: Al. prof. S. Kaliskiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-796
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@pbs.edu.pl
Tel.: +48 523749261
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pbs.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS

Numer referencyjny: AZZP.244.064.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30231320 Monitory dotykowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS dla Politechniki Bydgoskiej opisane szczegółowo w załączniku nr 6 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Bydgoska

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk zestawów komputerowych składających się z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowaną jednostką centralną typu OPS na potrzeby wyposażenia sal dydaktycznych dla Politechniki Bydgoskiej opisane szczegółowo w załączniku nr 6 do SWZ.

3. Dostawa obejmuje:

a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

b. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi do podpisu Zamawiającemu po wykonaniu konfiguracji.

c. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany Sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów;

d. Sprzęt pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych;

e. Sprzęt musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim, lub angielskim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określają:

a. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ

b. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór umowy - załącznik nr 4

do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zastosowanie, tzw. procedury odwróconej (tj. w

pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona

najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienie i nie zastrzega obowiązku

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia określa rozdział IX SWZ

4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określają dokumenty zamówienia w

szczególności wzór umowy załączniki nr 4 do SWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

- szczegóły określa rozdział XII SWZ.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawców zgodnie z treścią art. 5k rozporządzenia

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.

7. Podstawy wykluczenia i sposób ich oceny zawiera SWZ.

8. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie tych które nie służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert - szczegóły w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022