Lieferungen - 334590-2022

22/06/2022    S119

die Slowakei-Trenčín: Salz und reines Natriumchlorid

2022/S 119-334590

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Nationale Identifikationsnummer: 37915568
Postanschrift: Brnianska 3
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 91101
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Marek Havaš
E-Mail: klient@tenders.sk
Telefon: +421 221025897
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sctsk.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8714
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442922
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/442922
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Chemický posypový materiál NaCl

Referenznummer der Bekanntmachung: SC_TSK/NaCl
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14400000 Salz und reines Natriumchlorid
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest;

- priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C;

- posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C;

- vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 470 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Miesto dodania predmetu zákazky budú strediská SC TSK:

- stredisko Trenčín

- stredisko Prievidza

- stredisko Považská Bystrica

Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest

- priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C;

- posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C;

- vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,

Súvisiace služby - doprava na miesto určenia určené verejným obstarávateľom - sklady odberateľa.

Predpokladané množstvá:

- cca 11000 t/rok, 22000 t/2 roky priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6° C

- cca 125 t/rok 250 t/2 roky soli s rozmrazujúcim účinkom do - 15 °C 1 t big bag

- cca 125 t/rok 250 t/2 roky vrecovanej vákuovej soli v 25 kg PE vreciach na soľanku

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 470 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky v hodnote 164 000,00 EUR.

Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú špecifikované v súťažných podkladoch.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona overejnom obstaravani (dalej v texte tohto oddielu sutaznych podkladov len ZVO). Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 alebo § 152 ZVO v sulade sustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena voverejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia zakazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO preukazuje clen skupiny lenvo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit. Splnenie podmienky ucasti mozno predbezne nahradit v zmysle § 39 ZVO: Jednotny europsky dokument na ucelyzakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady napreukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom. Doklady, preukazujuce splnenie podmienokucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravatelovi uspesny uchadzac podla §55 ods. 1 ZVO v case a sposobom, urcenym verejnym obstaravatelom. Vzor Jednotneho europskeho dokumentupredklada verejny obstaravatel v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme jemozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejny obstaravatel pozaduje, aby bol Jednotny europskydokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadnesplnomocnenou osobou.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/07/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO členmi komisie sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa na adrese: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3, 911 01 Trenčín

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s touto výzvou, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

7. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022