Lieferungen - 334590-2022

22/06/2022    S119

Slovensko-Trenčín: Soľ a čistý chlorid sodný

2022/S 119-334590

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37915568
Poštová adresa: Brnianska 3
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 91101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefón: +421 221025897
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.sctsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8714
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442922
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/442922
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chemický posypový materiál NaCl

Referenčné číslo: SC_TSK/NaCl
II.1.2)Hlavný kód CPV
14400000 Soľ a čistý chlorid sodný
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest;

- priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C;

- posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C;

- vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 470 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesto dodania predmetu zákazky budú strediská SC TSK:

- stredisko Trenčín

- stredisko Prievidza

- stredisko Považská Bystrica

Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest

- priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C;

- posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C;

- vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,

Súvisiace služby - doprava na miesto určenia určené verejným obstarávateľom - sklady odberateľa.

Predpokladané množstvá:

- cca 11000 t/rok, 22000 t/2 roky priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6° C

- cca 125 t/rok 250 t/2 roky soli s rozmrazujúcim účinkom do - 15 °C 1 t big bag

- cca 125 t/rok 250 t/2 roky vrecovanej vákuovej soli v 25 kg PE vreciach na soľanku

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 470 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky v hodnote 164 000,00 EUR.

Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú špecifikované v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona overejnom obstaravani (dalej v texte tohto oddielu sutaznych podkladov len ZVO). Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 alebo § 152 ZVO v sulade sustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena voverejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia zakazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO preukazuje clen skupiny lenvo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit. Splnenie podmienky ucasti mozno predbezne nahradit v zmysle § 39 ZVO: Jednotny europsky dokument na ucelyzakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady napreukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom. Doklady, preukazujuce splnenie podmienokucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravatelovi uspesny uchadzac podla §55 ods. 1 ZVO v case a sposobom, urcenym verejnym obstaravatelom. Vzor Jednotneho europskeho dokumentupredklada verejny obstaravatel v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme jemozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejny obstaravatel pozaduje, aby bol Jednotny europskydokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadnesplnomocnenou osobou.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/07/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/07/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO členmi komisie sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa na adrese: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3, 911 01 Trenčín

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s touto výzvou, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

7. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/06/2022