Fournitures - 334590-2022

22/06/2022    S119

Slovaquie-Trenčín: Sel et chlorure de sodium pur

2022/S 119-334590

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Numéro national d'identification: 37915568
Adresse postale: Brnianska 3
Ville: Trenčín
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 91101
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Marek Havaš
Courriel: klient@tenders.sk
Téléphone: +421 221025897
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sctsk.sk
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8714
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442922
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/442922
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Chemický posypový materiál NaCl

Numéro de référence: SC_TSK/NaCl
II.1.2)Code CPV principal
14400000 Sel et chlorure de sodium pur
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest;

- priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C;

- posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C;

- vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 3 470 000.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK Slovensko
Lieu principal d'exécution:

Miesto dodania predmetu zákazky budú strediská SC TSK:

- stredisko Trenčín

- stredisko Prievidza

- stredisko Považská Bystrica

Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.4)Description des prestations:

Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest

- priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6 °C;

- posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C;

- vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach,

Súvisiace služby - doprava na miesto určenia určené verejným obstarávateľom - sklady odberateľa.

Predpokladané množstvá:

- cca 11000 t/rok, 22000 t/2 roky priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do - 6° C

- cca 125 t/rok 250 t/2 roky soli s rozmrazujúcim účinkom do - 15 °C 1 t big bag

- cca 125 t/rok 250 t/2 roky vrecovanej vákuovej soli v 25 kg PE vreciach na soľanku

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 3 470 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky v hodnote 164 000,00 EUR.

Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú špecifikované v súťažných podkladoch.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona overejnom obstaravani (dalej v texte tohto oddielu sutaznych podkladov len ZVO). Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 alebo § 152 ZVO v sulade sustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena voverejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia zakazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO preukazuje clen skupiny lenvo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit. Splnenie podmienky ucasti mozno predbezne nahradit v zmysle § 39 ZVO: Jednotny europsky dokument na ucelyzakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady napreukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom. Doklady, preukazujuce splnenie podmienokucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravatelovi uspesny uchadzac podla §55 ods. 1 ZVO v case a sposobom, urcenym verejnym obstaravatelom. Vzor Jednotneho europskeho dokumentupredklada verejny obstaravatel v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme jemozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejny obstaravatel pozaduje, aby bol Jednotny europskydokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadnesplnomocnenou osobou.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 20/07/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 12 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/07/2022
Heure locale: 10:00
Lieu:

Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO členmi komisie sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa na adrese: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3, 911 01 Trenčín

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s touto výzvou, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

7. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022