Leveringen - 334602-2022

22/06/2022    S119

Duitsland-Marburg: Speciale voertuigen

2022/S 119-334602

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Postadres: Barfüßerstraße 11
Plaats: Marburg
NUTS-code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Postcode: 35037
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: submissionsstelle@marburg-stadt.de
Telefoon: +49 64212011602/1632
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.marburg.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines StLG TRH Marburg-Cappel / Lieferung Fahrgestell / feuerwehrtechnischer Aus- und Aufbau

Referentienummer: 60.12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000 Speciale voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung eines StLG TRH Marburg-Cappel / Lieferung Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000 Speciale voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE724 Marburg-Biedenkopf
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung eines StLG TRH Marburg-Cappel / feuerwehrtechnischer Aus- und Aufbau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000 Speciale voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE724 Marburg-Biedenkopf
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022