Lieferungen - 334605-2022

Submission deadline has been amended by:  413664-2022
22/06/2022    S119

die Slowakei-Bratislava: Zäune

2022/S 119-334605

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151866
Postanschrift: Pribinova 2
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81272
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Miroslav Škvarka
E-Mail: miroslav.skvarka@minv.sk
Telefon: +421 250944527
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.minv.sk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440280
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/23153/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zábrany a oplotenie

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928200 Zäune
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a stĺpikov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 184 074.50 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zábrany

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928320 Schutzplanken
44231000 Fertige Zaunlatten
34928310 Sicherheitszäune
34996300 Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für Parkplätze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

V zmysle súťažných podkladov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Mobilná zábrana kovová

2.Oblúková zábrana pevná

3.Rozťahovacia mobilná zábrana

4.Bezpečnostný stĺpik

5.Mobilný plot rám

6.Spona dielov na mobilný plot

7.Vzpera pre mobilný plot

8.Parkovacia zábrana

9.Plastová zábrana

10.Plastový stĺpik

11.Pásková zábrana

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 90 487.30 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Lehota dodania predmetu zákazky je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody s opciou, resp. s možnosťou predĺženia rámcovej dohody o jeden rok v súlade s bodmi č. 7.7 až 7.12 prílohy č. 2 súťažných podkladov - Návrh rámcovej dohody.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oplotenie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44312000 Zaundraht
34928200 Zäune
44312300 Stacheldraht
34928220 Zaunteile
44313000 Drahtgeflecht
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

V zmysle súťažných podkladov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Pletivo oceľové 1 m

2.Stĺpik oceľový

3.Bočná vzpera oceľová

4.Napínací drôt oceľový

5.Napinák oceľový

6.Ostnatý drôt - 1 m

7.Bavolet

8.Viazací drôt oceľový 1 m

9.Pletivo plast 1m

10.Stĺpik plast

11.Bočná vzpera plast

12.Napínací drôt plast

13.Napínač lana plast

14.Viazací drôt plast 1m

15.Ochranné hroty proti holubom

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 93 587.20 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Lehota dodania predmetu zákazky je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody s opciou, resp. s možnosťou predĺženia rámcovej dohody o jeden rok v súlade s bodmi č. 7.7 až 7.12 prílohy č. 2 súťažných podkladov Návrh rámcovej dohody.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Úplne znenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "zákon") je uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov - Podmienky účasti.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neaplikuje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže:

1.Pre časť 1 predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (Zábrany) v celkovej súhrnnej hodnote min. 10 000 eur bez DPH,

2.Pre časť 2 predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (Oplotenie) v celkovej súhrnnej hodnote min. 10 000 eur bez DPH.

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, súčasťou zoznamu poskytnutých služieb musia byť referencia/referencie alebo ekvivalentný/ekvivalentné doklad/doklady v súlade so zákonom.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/07/2022
Ortszeit: 09:00
Ort:

Informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch, Časť V., bod 21.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 druhej vety zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a

vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný

obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných

podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.

3. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických

prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webová adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE sa preto považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

5. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE.

6. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

7. Podľa ust, § 20 ods. 4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a

autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v

manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese

https://josephine.proebiz.com/sk/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022